Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s riktlinjer för barnens rättigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU:s riktlinjer för barnens rättigheter

EU har utfärdat riktlinjer som utgör en bas för skyddet av barnets rättigheter i unionens utrikespolitik. Riktlinjerna syftar till att gynna en helhetssyn på barnets rättigheter, stärka de insatser som görs för närvarande och göra åtgärderna på området mer samstämmiga. EU försöker aktivt försvara dessa mål i förbindelserna med tredjeländer och i internationella forum.

RÄTTSAKT

EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter, antagna av rådet den 10 december 2007 [ej offentliggjorda i EUT].

SAMMANFATTNING

Trots att det finns många instrument, normer och internationella åtaganden kring barnets rättigheter och trots de framsteg som gjorts på området står vardagen för miljoner barn i världen i stark kontrast till dessa åtaganden och målsättningar.

Många barn utsätts för många faror och saknar möjlighet att få utbildning, hälso- och sjukvård eller socialt stöd. De är offer för de värsta formerna av barnarbete, våld, sexuella övergrepp, sjukdomar och väpnade konflikter och de utsätts för diskriminering, marginalisering och utstötning. Flickor löper särskilda risker och kräver speciell uppmärksamhet.

Riktlinjerna stärker därför EU:s utrikespolitiska insatser för att främja och skydda barnets rättigheter och gynnar ett övergripande och strategiskt synsätt i frågorna. Riktlinjerna är ett komplement till EU:s riktlinjer för barn i väpnade konflikter.

För att uppnå sina mål ska EU använda bl.a. följande operativa instrument:

 • Den politiska dialogen, vilket innebär att frågan om barnets rättigheter tas upp i förhandlingar och diskussioner inom internationella och regionala organisationer och med tredjeländer.
 • Uppvaktningar som reaktion på aktuella frågor som påverkar barnets rättigheter och för att påminna tredjeländer om behovet att vidta lämpliga åtgärder för att skydda barnen.
 • Bilateralt och multilateralt samarbete som har till syfte att utarbeta program för humanitärt bistånd utvecklingsstöd som betonar barnets rättigheter, och att se till att frågan om barnets rättigheter tas upp inom samtliga områden inom EU:s yttre åtgärder.
 • partnerskap och samordning med internationella aktörer, såsom FN, regionala organisationer, det europeiska forumet för barnets rättigheter, forskningsinstitut, offentlig-privata partnerskap, liksom det civila samhället och internationella finansinstitut.

Riktlinjerna anger vilka insatser som ska göras inom ramen för förbindelserna med tredjeländer och inom multilaterala forum.

Genomförande

För att genomföra de operativa riktlinjerna i förbindelserna med tredjeländer föreslår EU en rad generella åtgärder, till exempel

 • uppmuntra tredjeländer att följa viktiga internationella instrument och normer och att samarbeta med olika befintliga organisationer, till exempel FN och regionala instrument, bland andra Europarådet;
 • uppmuntra till att stärka åtgärder för främjandet och skyddet av barnets rättigheter på nationell nivå genom utarbetandet av strategier och upprättandet eller stärkandet av statliga instrument;
 • förbättra uppföljningsprocesser- och strukturer, till exempel databaser och övervakningssystem samt stödja forskning om barnets rättigheter, skapa oberoende nationella institutioner och främja civilsamhällets medverkan;
 • erbjuda mer resurser för att främja och skydda barnets rättigheter;
 • uppmuntra och stödja ändringar av nationell lagstiftning för att främja och skydda barnets rättigheter för att få mer samstämmighet och överensstämmelse med internationella normer och instrument;
 • bekämpa överträdelser av barnets rättigheter och avskaffa den straffrihet som finns i dag;
 • uppmuntra barn att konkret medverka vid beslutsfattandet och genomförandet av politik som rör dem samt underlätta denna medverkan;
 • öka möjligheter för familjer och andra aktörer så att de fullt ut kan axla sin roll när det gäller skyddet av barnens rättigheter;
 • uppmuntra genomförandet av program för att öka medvetenheten om barnets rättigheter genom att stimulera till kampanjer och till att frågan om barnets rättigheter införs i skolornas undervisning.

Inom riktlinjerna ska särskilda åtgärder vidtas inom prioriterade områden med utgångspunkt från en tydlig strategi och ett tydligt genomförande. De prioriterade områdena ska väljas ut för två år i taget. Den första prioriteringen gäller alla former av våld mot barn. Målsättningar, operativa aspekter och strategi för genomförandet för varje land, åtgärder, uppföljning och utvärdering av genomförandet beskrivs i bilaga 1 till riktlinjerna.

Rådets grupp för mänskliga rättigheter (COHOM) har fått i uppdrag att undersöka genomförandet och uppföljningen av dessa riktlinjer i direkt samordning och samarbete med rådets övriga arbetsgrupper.

Bakgrund

EU har åtagit sig att respektera de mänskliga rättigheterna i allmänhet och barnets rättigheter i synnerhet i enlighet med internationella och europeiska fördrag och konventioner. Unionen ska också följa FN:s konvention om barnets rättigheter, arbeta för genomförandet av millenniedeklarationen och millenniemålen för utveckling (WTO), och stödja FN:s handlingsplan för en värld värdig barnen (EN).

EU gör sedan flera år diversifierade insatser för bland annat barn i väpnade konflikter, för förespråkandet av barnets rättigheter i dialogen med tredjeländer och i samband med utvidgningsprocessen. EU har också inrättat ett europeiskt instrument för främjande av demokrati och mänsliga rättigheter för att främja projekt på området. Genom instrumentet integreras dessutom respekten för barnets rättigheter i unionens utvecklingspolitik såsom den är formulerad i europeiskt samförstånd.

Senast ändrat den 09.12.2010

Top