Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Barnen i EU:s yttre åtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Barnen i EU:s yttre åtgärder

Europeiska unionen (EU) strävar efter att beslutsamt främja barns rättigheter på den internationella scenen. Avsikten med det här meddelandet är att bidra till utarbetandet av en handlingsplan för barn inom de yttre åtgärderna, som grundas på ett holistiskt tillvägagångssätt som beaktar problemets olika aspekter och använder politik på områdena för humanitära åtgärder, utvecklingssamarbete, säkerhet och mänskliga rättigheter.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 5 februari 2008 – En särskild plats för barnen i EU:s yttre åtgärder [KOM(2008) 55 slutlig– Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Barn och ungdomar utgör en tredjedel av världens befolkning och mer än hälften av befolkningen i de flesta utvecklingsländer. Att investera i barn är därför att investera i framtiden. En förbättring av barnens situation gör det möjligt att förhindra svaga stater och garantera en långsiktigt hållbar utveckling samt stabilitet och mänsklig säkerhet på nationell, regional och global nivå.

Barn är sårbara. Därför måste de måste få en central plats i Europeiska unionens (EU) politik för utveckling, humanitärt bistånd och yttre förbindelser.

De utmaningar som är knutna till denna del av befolkningen rör bland annat hälsa, utbildning, social integration, kampen mot brott som människohandel och sexuellt utnyttjande, men också kampen mot barnarbete och rekrytering till väpnade grupper. Vissa barn är särskilt utsatta, i synnerhet i situationer då humanitära kriser råder. Flickor bör särskilt uppmärksammas eftersom de dessutom löper risk att bli utsatta för våld inom familjen och sexuellt våld.

Rättslig ram

EU har åtagit sig att respektera de mänskliga rättigheterna i allmänhet och barnets rättigheter i synnerhet i enlighet med olika internationella och europeiska fördrag. EU ansluter sig till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) (EN) (ES) (FR) där fyra allmänna principer fastställs som gäller alla åtgärder som rör barn, dvs. icke-diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till liv och överlevnad samt barnets rätt att fritt uttrycka sin åsikt.

EU ansluter sig också till Millenniumdeklarationen och millennieutvecklingsmålen (MDG:s) och stödjer FN:s handlingsplan En värld som passar barn.

Skyddet av barns rättigheter har också en särskilt viktig roll i EU:s politik för att främja mänskliga rättigheter och demokratiseringsprocessen i tredjeländer. Det gäller särskilt i genomförandet av EU:s riktlinjer om barn och väpnad konflikt och riktlinjerna för främjande och skydd av barnets rättigheter.

EU:s utvidgningsprocess och humanitära bistånd är också viktiga instrument som ger möjligheter att främja barns rättigheter.

EU:s åtgärder

För att möta de många utmaningar som finns inrättar EU en ram för ett övergripande tillvägagångssätt för att skydda och främja barns rättigheter i tredjeländer. Ett sådant tillvägagångssätt måste grundas på en holistisk och allmänt tillämplig syn på barnets rättigheter. Det måste också utgöra en del av bredare strategier för utveckling och minskning av fattigdom.

För att säkerställa samordning av de yttre åtgärderna avser EU att utnyttja flera åtgärder, till exempel följande:

 • Utvecklingssamarbetet för att komma åt grundorsakerna till fattigdomen.
 • Handelspolitiken som måste överensstämma med skydd och främjande av barnets rättigheter. I bilaterala avtal täcks frågan om barnets rättigheter genom arbetsnormer.
 • Dialogen med partnerländer som ger möjligheter att kräva att de åtaganden som har ingåtts enligt barnkonventionen genomförs.
 • Regionala och globala åtgärder som kompletterar åtgärder på nationell nivå när det gäller frågor som har en landsövergripande karaktär.
 • Ge barn och ungdomar mer inflytande för att göra det möjligt för dem att spela en aktiv roll i sådana frågor som berör dem direkt
 • Det humanitära biståndet eftersom barnen är särskilt utsatta i svåra situationer som beror på naturkatastrofer eller konflikter. Det humanitära biståndet inriktas främst på barn som har skiljts från sin familj eller lever utan någon vuxen, barn som har koppling till väpnade styrkor eller väpnade grupper samt barns utbildning i akuta situationer.

Bakgrund

Det här meddelandet är en uppföljning till meddelandet från 2006 där det föreslås att en långsiktig strategi om barns rättigheter ska utformas för EU. Det kompletterar EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter som antogs av rådet den 10 december 2007 och utgör grundvalen för EU:s åtgärder när det gäller skydd och främjande av barns rättigheter inom ramen för de yttre åtgärderna.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Antal barn som inte går i skolan: 72 miljoner varav 57 procent är flickor.
 • Antal barnarbetare: 110 miljoner.
 • Hälften av de kvinnor som föder barn gör det utan hjälp av en utbildad barnmorska.
 • Mer än tre miljoner barn dör årligen i komplikationer som uppstår under eller precis efter förlossningen.
 • Mer än 300 000 barn per år är hiv-positiva vid födseln.
 • Minst tio miljoner barn dör varje år av orsaker som skulle kunna förebyggas innan barnet har uppnått fem års ålder.

Senast ändrat den 20.05.2008

Top