Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Dessa riktlinjer syftar till att förbättra det stöd och det skydd som Europeiska unionen (EU) ger till människorättsförsvarare i länder utanför EU för att de fritt ska kunna utöva sina uppgifter.

RÄTTSAKT

Säkerställande av skydd – Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare. Rådet (allmänna frågor) av den 8 december 2008 [ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Människorättsförsvararna * spelar en framträdande roll i försvaret av de grundläggande rättigheterna och i skyddet av offren för kränkningar av dessa rättigheter genom att

 • dokumentera kränkningar,
 • försöka ge offer för sådana kränkningar upprättelse genom att ge rättsligt, psykologiskt, medicinskt eller annat stöd,
 • bekämpa den straffrihet som de ansvariga för dessa brott omfattas av,
 • skapa medvetenhet om mänskliga rättigheter och om människorättsförsvarare på nationell, regional och internationell nivå.

Det förekommer ofta att människorättsförsvararna själva är föremål för attacker och hot och att de ser sina rättigheter kränkta. Därför är det viktigt att trygga deras säkerhet och skydd, vilket alltid har utgjort en viktig del av EU:s externa politik på området för mänskliga rättigheter. Med dessa riktlinjer vill EU förbättra sina insatser på detta område inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP).

Rådets arbetsgrupp för mänskliga rättigheter (COHOM) och övriga berörda grupper fastställer i vilka situationer som EU ska ingripa på grundval av följande rapporter:

 • regelbundna rapporter från EU:s beskickningschefer * om läget när det gäller de mänskliga rättigheterna i de länder där de är ackrediterade. Dessa rapporter ska också behandla situationen för människorättsförsvarare,
 • rekommendationer från EU:s beskickningschefer utifrån deras möten med lokala arbetsgrupper för mänskliga rättigheter eller deras brådskande åtgärder på lokal nivå,
 • rapporter och rekommendationer från Förenta nationernas (FN) särskilda rapportören för människorättsförsvarare, övriga särskilda rapportörer från FN:s särskilda rapportörer och fördragsorgan, från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter samt från icke-statliga organisationer.

EU:s beskickningar ska i synnerhet

 • utarbeta lokala strategier för genomförandet av EU:s riktlinjer i värdlandet,
 • organisera åtminstone ett möte om året för människorättsförsvarare och diplomater för diskussion av deras situation och EU:s politik för att stödja deras arbete,
 • utse en särskild EU-sambandsman för människorättsförsvarare för att ge en enkelt identifierbar samtalspartner för människorättsgrupper i värdlandet,
 • bedriva ett nära samarbete och utbyta information om människorättsförsvarare,
 • upprätthålla lämpliga kontakter med människorättsförsvarare,
 • ge människorättsförsvarare och deras arbete ett synbart erkännande genom media, publicitet, besök eller inbjudningar,
 • besöka människorättsförsvarare i fängelse och närvara vid deras rättegångar.

I riktlinjerna anges också åtgärder inom ramen för förbindelserna med länder utanför EU och inom multilaterala forum enligt följande:

 • kommissionens vice ordförande, den höge representanten för GUSP, eller EU:s särskilda representanter och sändebud eller representanter för kommissionen eller EU-länder kommer att sammanträffa med människorättsförsvarare inom ramen för besök i länder utanför EU,
 • situationen för människorättsförsvarare kommer att tas upp inom ramen för den politiska dialogen med länder som inte är medlem i EU och regionala organisationer för ett nära samarbete med människorättsförsvarare,
 • EU:s beskickningschefer kommer att påminna myndigheter i länder som inte är medlemmar i EU om skyldigheten att skydda människorättsförsvarare i fara,
 • EU kommer att samarbeta med andra länder som är engagerade i skyddet av människorättsförsvarare, i synnerhet i FN:s råd för mänskliga rättigheter och FN:s generalförsamling,
 • EU kommer att förespråka att länder som genomgår den universella regelbundna översynsprocessen anpassar sin lagstiftning efter FN:s deklaration om människorättsförsvarare,
 • EU kommer att främja en förstärkning av befintliga och skapandet av nya regionala mekanismer för skydd av människorättsförsvarare.

Därtill kommer EU och dess länder att stödja särskilda förfaranden inom FN:s råd för mänskliga rättigheter, särskilt genom att

 • uppmuntra länder att av principiella skäl godta krav på besök inom ramen för dessa särskilda förfaranden,
 • främja användningen av FN:s tematiska mekanismer bland lokala människorättsgrupper och människorättsförsvarare,
 • stödja att tillträckliga medel tilldelas kontoret för FN:s höge kommissarie för de mänskliga rättigheterna.

Slutligen anges i riktlinjerna möjligheter till praktiska åtgärder för att stödja människorättsförsvarare inom ramen för utvecklingspolitiken, inklusive det europeiska finansieringsinstrumentet för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter, som exempelvis:

 • stöd till människorättsförsvarare och relevanta icke-statliga organisationer i länder utanför EU genom kapacitetsuppbyggnad och kampanjer för att öka medvetenheten,
 • stöd till nationella organ för skydd av de mänskliga rättigheterna samt till upprättande av nätverk mellan människorättsförsvarare på internationell nivå,
 • tillgång för människorättsförsvarare i länder utanför EU till resurser från utlandet,
 • utbildningsprogram för mänskliga rättigheter som främjar FN:s deklaration om människorättsförsvarare,
 • snabb hjälp och skydd för människorättsförsvarare i fara i länder utanför EU.

EU:s beskickningschefer i samarbete med andra av rådets behöriga grupper granskar genomförandet och uppföljningen av dessa riktlinjer bland annat genom att:

 • främja att frågan om människorättsförsvarare integreras i EU:s berörda politik och åtgärder,
 • regelbundet se över tillämpningen av dessa riktlinjer och rapportera till rådet om de framsteg som nåtts,
 • undersöka nya sätt att samarbeta med FN och andra internationella och regionala mekanismer till stöd för människorättsförsvarare.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Människorättsförsvarare: individer, grupper eller samhällsorgan som främjar och skyddar de universellt erkända mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, dvs. civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, inklusive rättigheter för ursprungsbefolkningar.
 • EU: s beskickningar: EU-ländernas ambassader och konsulat samt EU-delegationer.

Senast ändrat den 28.09.2010

Top