Help Print this page 
Title and reference
Försvarsrelaterade produkter: EU:s regler för överföring - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Försvarsrelaterade produkter: EU:s regler för överföring - EUR-Lex

Syftet med detta direktiv är att underlätta rörligheten för försvarsmateriel i Europeiska unionen. Genom direktivet förenklas och harmoniseras därför de nationella förfarandena för tillstånd genom valet av ett enklare system med globala och generella tillstånd, inom vilket de mest krävande tillstånden -individuella tillstånd - endast beviljas i undantagsfall.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (Text av betydelse för EES) [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Syftet med direktivet är att förenkla överföring av försvarsrelaterade produkter inom Europeiska unionen (EU) och att förbättra den europeiska försvarssektorns konkurrenskraft och det industriella samarbetet mellan medlemsstaterna.

Detta direktiv inrättar därför ett europeiskt system för tillstånd som grundar sig på utfärdande av överföringstillstånd till leverantörerna Detta system ger öppnare och säkrare överföringar i EU. Det underlättar sålunda inköp, underhåll och reparation av europeiska försvarsprodukter.

Direktivet ska tillämpas för de försvarsrelaterade produkter som anges i förteckningen i bilagan till direktivet. Kommissionen uppdaterar regelbundet förteckningen så att den exakt motsvarar den gemensamma förteckningen över militär utrustning i Europeiska unionen.

Överföringstillstånd

I direktivet anges att föregående tillstånd ska krävas för överföring av försvarsrelaterade produkter mellan olika medlemsstater. Tillståndet ska utfärdas av den medlemsstat från vilken försvarsprodukterna ska överföras.

I direktivet anges att något annat tillstånd från andra medlemsstater inte krävs för passerandet av medlemsstater eller för inträdet på den medlemsstats territorium där mottagaren av de försvarsrelaterade produkterna befinner sig, utom av skäl som gäller allmän säkerhet eller den allmänna ordningen, till exempel när det gäller transporternas säkerhet.

Det finns tre typer av överföringstillstånd:

 • generella överföringstillstånd;
 • globala överföringstillstånd;
 • individuella överföringstillstånd.

Generella överföringstillstånd offentliggörs av medlemsländerna och vänder sig till alla leverantörer som är etablerade på deras territorier och som respekterar villkoren för det generella tillståndet. Genom dessa tillstånd, kan leverantörerna utföra flera överföringar av försvarsrelaterade produkter till en eller flera kategorier av mottagare i en annan medlemsstat.

I direktivet fastställs de fall som, minst, ska beviljas ett generellt överföringstillstånd: överföringar till certifierade företag, överföringar till andra medlemsstaters väpnade styrkor, överföringar för demonstrations-, utvärderings- eller utställningssyfte samt överföringar för underhålls- och reparationssyfte.

Denna typ av tillstånd kan även omfatta överföringar som avser ett mellanstatligt samarbetsprogram.

Globala överföringstillstånd beviljas enskilda leverantörer efter ansökan. Beroende på denna ansökan som görs av leverantören beslutar medlemsstaterna om det globala tillståndets tillämpningsområde, dess giltighetstid, (tre år som kan förlängas) och godkända mottagare.

Individuella överföringstillstånd tilldelas också leverantörer efter ansökan. Dessa tillstånd begränsas till en enda överföring av produkter till en enda mottagare. De tillåts enligt direktivet endast i följande fyra fall:

 • om ansökan om tillstånd endast avser en enda överföring;
 • om det är nödvändigt för att skydda väsentliga nationella säkerhetsintressen eller av allmänna ordningsskäl;
 • om det är nödvändigt för att följa medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden;
 • om det finns allvarliga skäl att tro att leverantören inte ska kunna uppfylla de nödvändiga villkoren för att få ett globalt överföringstillstånd.

Leverantörernas informationsskyldighet

Medlemsländerna ska se till att leverantörerna av försvarsrelaterade produkter:

 • upplyser mottagarna om villkoren för slutanvändning i samband med överföringstillståndet;
 • informerar de behöriga myndigheterna i den medlemsstat från vilken de vill överföra produkter om när de avser att använda ett generellt tillstånd för första gången;
 • för detaljerade register över sina överföringar.

Certifiering av mottagarna

Direktivet inrättar ett system för certifiering av mottagarna. Syftet med detta system är att fastställa mottagarnas förmåga att följa de säkerhetsregler som hör till den de försvarsrelaterade produkternas särskilda natur.

Medlemsländerna ska utse behöriga myndigheter för certifiering av mottagare som är etablerade på deras territorium och som kan ta emot leveranser med generella tillstånd. Certifieringen bygger på följande kriterier:

 • dokumenterad erfarenhet av försvarsverksamhet;
 • relevant industriverksamhet på området för försvarsrelaterade produkter;
 • utnämning av en person på hög nivå i företaget som är ansvarig för överföringar och export;
 • ett skriftligt åtagande från företaget om att följa villkoren för slutanvändning och export av varje mottagen komponent eller produkt;
 • ett skriftligt åtagande från företaget om att till myndigheterna lämna information som svar på förfrågningar om slutanvändare eller slutanvändning av produkter som företaget exporterat, överfört eller mottagit från en annan medlemsstat med stöd av ett överföringstillstånd;
 • en undertecknad beskrivning av det interna efterlevnadsprogrammet eller av företagets system för exporthantering.

Certifikatet, som gäller i högst fem år, ska innehålla namn på den myndighet som utfärdat det, mottagarens namn och adress, utfärdandedatum och giltighetstid för certifikatet samt en försäkran om att mottagaren uppfyller kraven. Medlemsstaterna ska godkänna certifikat som utfärdats i enlighet med detta direktiv i en annan medlemsstat.

Medlemsländerna ska offentliggöra en förteckning över certifierade företag som ska uppdateras regelbundet, och underrätta de andra medlemsländerna och kommissionen om detta. Kommissionen ska sedan tillgängliggöra denna information för allmänheten på sin webbplats.

Om ett medlemsland anser att det finns en allvarlig risk för att en certifierad mottagare i ett annat medlemsland inte kommer att iaktta ett av villkoren för ett generellt överföringstillstånd ska det underrätta den medlemsstat som har utfärdat certifikatet om detta och begära en utvärdering av situationen. Om det fortfarande råder tvivel får medlemslandet dra in överföringstillståndet och informera de andra medlemsländerna och kommissionen om detta.

Kommissionens rekommendation 2011/24/EU om certifiering av försvarsindustriföretag ger medlemsstaterna praktiska råd för verkställandet av detta certifieringssystem.

Bakgrund

Överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU omfattades av 27 nationella system för beviljande av tillstånd som i hög grad skilde sig från varandra när det gällde förfaranden, tillämpningsområde och beviljandetid. Denna heterogenitet var till nackdel såväl för de europeiska försvarsföretagens konkurrenskraft som för inrättandet av en verklig europeisk marknad för försvarsprodukter. Kraven för att få tillstånd i EU verkade för övrigt överdrivna jämfört med de reella behoven av kontroll, eftersom tusentals ansökningar om tillstånd lämnas in varje år samtidigt som inte en enda ansökan avslås.

Hänvisningar

Rättsakt

Datum för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/43/EG

30.6.2009

30.6.2011

EUT L 146, 10.6.2009

Ändringsrättsakt(er)

Datum för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/80/EU

14.12.2010

30.6.2011

EUT L 308, 24.11.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Kommissionens direktiv 2012/10/EU av den 22 mars 2012 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter [OJ L 85 - 24.3.2012]: direktivet uppdaterar direktiv 2009/43/EG om villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen, efter det att rådet antagit en gemensam förteckning över militär utrustning den 21 februari 2011. Medlemsstaterna ska ha genomfört direktivet senast den 24 juni 2012.

12.11.2013

Top