Help Print this page 
Title and reference
Rättigheter för aktieägare i börsnoterade företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rättigheter för aktieägare i börsnoterade företag

De som äger aktier i börsnoterade företag måste kunna utnyttja sina rättigheter på ett ändamålsenligt sätt inom hela EU. Därför anges det i detta direktiv normer för gemensamma krav på rättigheterna för aktieägare i börsnoterade företag vars aktier ger rösträtt vid bolagsstämman.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag.

SAMMANFATTNING

I detta direktiv anges miniminormer som ska göra det lättare för aktieägare att utnyttja sina rättigheter på börsnoterade företags bolagsstämmor, framför allt när aktieägaren bor i ett medlemsland och företaget finns i ett annat. Dessutom är direktivet tänkt att ta hänsyn till de möjligheter som den moderna tekniken erbjuder.

Direktivet gäller alla företag som har sitt säte i ett EU-land och vars aktier kan köpas och säljas på en reglerad marknad*. Medlemsländerna får dock bestämma att direktivet inte ska tillämpas på , på företag vars enda syfte är kollektiva investeringar av offentligt kapital och på kooperativa sammanslutningar.

När det gäller den information som ska tillhandahållas före bolagsstämman måste företagen

  • skicka ut kallelsen senast den tjugoförsta dagen före stämman,
  • ta med väsentlig information i kallelsen (datum och plats för stämman, förslag till dagordning, beskrivning av vad som krävs för att få delta och rösta på stämman osv.),
  • på företagets webbplats lägga ut kallelsen, hela texten till alla beslutsförslag och väsentlig praktisk information (det sammanlagda antalet aktier och rösträtter, handlingar som ska läggas fram eller ett yttrande om varje punkt på dagordningen samt eventuella formulär som ska användas vid röstning).

Aktieägarna måste individuellt eller kollektivt kunna föra upp ärenden på dagordningen, vilket ska resultera i en reviderad dagordning, och lägga fram förslag till beslut. Denna rättighet får dock inskränkas till att gälla enbart dem som äger minst 5 procent av aktiekapitalet. Dessutom måste varje medlemsland bestämma en enda tidpunkt fram till vilken dessa rättigheter får utnyttjas.

Aktieägarna får ställa frågor om punkter på dagordningen och företaget är skyldigt att besvara de frågor som ställs. Dessa rättigheter hindrar dock inte att nödvändiga åtgärder vidtas för att identifiera aktieägare eller för att se till att bolagsstämman kan avhållas i god ordning.

Direktivet innebär att aktieägarnas möjligheter att delta och rösta på bolagsstämman inte får begränsas på annat sätt än genom en avstämningsdag. Den som är aktieägare på avstämningsdagen har rätt att rösta på stämman. Varje medlemsland ska fastställa en och samma avstämningsdag för alla börsnoterade företag som är registrerade inom dess territorium, även om det får göras undantag för företag som har emitterat namnaktier och därmed kan identifiera alla sina aktieägare på stämmodagen. Avstämningsdagen får inte vara mer än 30 dagar före bolagsstämman och måste vara minst 8 dagar efter den sista tillåtna dagen för kallelse till stämman.

Röstningsregler

Medlemsländerna måste avskaffa alla begränsningar för aktieägarnas möjligheter att delta i bolagsstämmor på elektronisk väg.

Varje aktieägare får rösta genom ombud efter att ha givit en fysisk eller juridisk person fullmakt att delta i bolagsstämman och där utöva aktieägarens rättigheter i dennes namn. Medlemsländerna ska avskaffa alla begränsningar i fråga om vem som kan vara befullmäktigat ombud för en aktieägare, utom kravet på rättskapacitet. Medlemsländerna får dock införa vissa begränsningar eller skyldigheter vid potentiella intressekonflikter mellan ombudet och aktieägaren. Även antalet ombud per aktieägare och fullmaktens giltighetstid får begränsas.

Medlemsländerna ska ge aktieägare rätt att utse ombud (och återkalla utseendet) på elektronisk väg. Det enda formkrav som medlemsländerna får ställa för att en fullmakt ska vara giltig är att den ska vara skriftlig.

Om det enligt nationell rätt krävs att vissa uppgifter ska lämnas för att rösträtten ska få utövas, får dessa uppgifter när det gäller en aktieägare som på yrkets vägnar företräder en klient inte överstiga vad som är strikt nödvändigt för att identifiera klienten och fastställa hur många röstberättigade aktier klienten innehar.

Medlemsländerna måste låta företagen erbjuda sina aktieägare möjligheten att rösta per brev före bolagsstämman.

Företagen måste räkna samtliga röster för varje beslut. Medlemsländerna får dock ge företagen tillåtelse att enbart räkna röster till dess att det konstaterats att det föreligger en tillräcklig majoritet för ett visst beslut, förutsatt att ingen aktieägare kräver fullständig rösträkning. Företagen måste offentliggöra röstningsresultaten från bolagsstämman på sin webbplats inom femton dagar efter stämman.

Bakgrund

I sitt meddelande från 2003 med titeln ”Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i Europeiska unionen – Handlingsplan” [KOM(2003) 284 slutlig] föreslog kommissionen olika sätt att stärka rättigheterna för aktieägare i börsnoterade företag och lösa problemet med gränsöverskridande röstning. gjorde det möjligt att delvis lösa problemet med de uppgifter som emittenter måste lämna till marknaden. Detta direktiv är tänkt att stärka skyddet för placerarna genom att göra det enklare för dem att få tillgång till information och att utnyttja sina rättigheter, bl.a. i gränsöverskridande sammanhang.

Nyckelbegrepp i rättsakten

  • Reglerad marknad: Ett multilateralt system som drivs och/eller leds av en marknadsplatsoperatör, vilket sammanför eller möjliggör sammanförandet av flera köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsländerna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/36/EG [antaget genom medbeslutandeförfarandet COD/2005/0265]

3.8.2007

3.8.2009(art.10.3: 3.8.2012)

EUT L 184, 14.07.2007

Senast ändrat den 14.04.2008

Top