Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationsutbyte om kidnappningar utförda av terrorister

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Informationsutbyte om kidnappningar utförda av terrorister

Denna rekommendation syftar till att stoppa kidnappningar utförda av terrorister. Rådet förespråkar därför insamling av bakgrundsinformation, etablera kontakter och inleda diskussioner. Rådet listar de upplysningar som medlemsstaterna bör utbyta.

RÄTTSAKT

Rådets rekommendation 2007/562/EG av 12 juni 2007 om informationsutbyte om kidnappningar utförda av terrorister.

SAMMANFATTNING

Kidnappningar utförda av terroristgrupper utgör en utmaning som medlemsstaterna bör ta sig an. Rådet rekommenderar att medlemsstaterna utbyter information för att öka möjligheterna att stoppa denna typ av kidnappningar.

De erfarenheter som medlemsstater som har utsatts för denna typ av situationer har inhämtat bör delas för att förbättra alla medlemsstaters förmåga att klara liknande situationer. Därför bör varje medlemsstat överlämna ett datablad med icke sekretessbelagda upplysningar om kidnappningar. Upplysningarna bör endast gälla internationell terrorism och överlämnas inte förrän affären är avslutad.

Förmedla upplysningar

Medlemsstaterna utbyter upplysningar om brott, offer och förövare. Personuppgifter förmedlas i enlighet med nationell lagstiftning.

Upplysningarna om brottet ska vara plats, datum och tid för kidnappningens inledning och avslutning, förfaringssätt, målet för brottet och om en medlare har medverkat.

Upplysningarna om offren ska vara offrens nationalitet, kön, skälen till att de befinner sig i landet och deras språkkunskaper.

Den information som ska förmedlas om terroristerna är deras ideologi, ansvarig grupp, nationalitet, språkkunskaper, arbetssätt och det medium de har använt för att kommunicera med befolkningen.

Sambandskontorens funktion är att utbyta information om terrorism på europeisk nivå. Slutligen förmedlar medlemsstaterna alla upplysningar till Europol och avgör utifrån mängden och typen av utbytt information om det är lämpligt att skapa en databas.

Medlemsstaterna upprättar en lista över alla kidnappningar som har skett efter den 1 januari 2002 samt en lista med kontaktuppgifter för att kunna utbyta information om kidnappningarna.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Rekommendation 2007/562/EG

-

-

EGT L 214, 17.8.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2005/671/RIF av den 20 september 2005 om informationsutbyte och samarbete när det gäller terroristbrott [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 253, 29.09.2005].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 16 juni 2004 med titeln "Ökad tillgång till information för brottsbekämpande organ" [KOM(2004) 429 slutlig - Ej publicerat i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 25.10.2007

Top