Help Print this page 
Title and reference
Protokoll mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protokoll mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen

Detta protokoll syftar till att bekämpa denna typ av smuggling liksom till att främja samarbete mellan de undertecknande statsparterna och skydda offrens rättigheter. Det har lagts till Förenta nationernas konvention mot organiserad brottslighet för att ha tillgång till ett internationellt instrument mot smuggling av migranter.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/616/EG och 2006/617/EG av den 24 juli 2006 om ingående av tilläggsprotokollet mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet.

SAMMANFATTNING

Detta protokoll till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet har till syfte att förebygga och motverka smuggling av migranter liksom att främja samarbete mellan medlemsstaterna på detta område.

De undertecknande statsparterna ska göra följande ageranden till straffbara ifall de begås i syfte att skaffa ekonomiska eller materiella fördelar:

  • att smuggla migranter, dvs. vidta åtgärder för att en person ska kunna resa in illegalt i ett land där denna person varken är stadigvarande bosatt eller medborgare;
  • att framställa förfalskade rese- eller ID-handlingar, dvs. kopiering av eller ingrepp i ett dokument när denna handling utförs av en person som saknar befogenhet för detta;
  • att använda sig av en ID-handling som inte är ens egen;
  • att ta emot och utfärda förfalskade handlingar;
  • att låta en person stanna kvar i ett land om denna person inte uppfyller de nödvändiga kraven för att vistas lagligen där.

Att äventyra migranternas säkerhet eller liv liksom att utsätta dem för inhuman eller förnedrande behandling ska betraktas som försvårande omständigheter. Dessutom får inte offer för människohandel utsättas för rättsliga följder.

Protokollet gäller förebyggande, undersökning och följder av brott då dessa är av gränsöverskridande art och då en organiserad kriminell grupp berörs. Det handlar också om att skydda offren för dessa brott.

Åtgärder för att bekämpa smuggling av migranter sjövägen

Om en statspart misstänker att ett fartyg utan nationalitet ägnar sig åt smuggling av migranter har den rätt att borda och genomsöka detta fartyg.

När en stat misstänker att ett utlandsregistrerat fartyg ägnar sig åt smuggling av migranter, ska detta meddelas flaggstaten och en bekräftelse av registreringen begäras. Denna begäran ska behandlas så skyndsamt som möjligt. Om tvivlen visar sig vara berättigade har den begärande staten rätt att borda och genomsöka fartyget, och sedan att vidta lämpliga åtgärder vad gäller fartyg, personer och last. Den ska också se till att individerna ombord är i säkerhet och att de behandlas humant. Utom då det föreligger en omedelbar fara, får inget beslut fattas utan att det först godkänts av flaggstaten.

Endast fartyg som används för statens ändamål har befogenhet att vidta åtgärder som bordning och genomsökning.

Internationellt samarbete

Statsparterna arbetar för att stärka sina gränser och har rätt att vägra inresa för enskilda individer som är inblandade i smuggling av migranter.

Länder som har gemensamma gränser eller som ligger längs rutter där det förekommer smuggeltrafik av migranter är skyldiga att utbyta viss information om smugglarna, som till exempel deras start- och slutmål, vilka rutter och transportmedel de använder, metoder för att gömma migranter osv.

Tjänstemän på invandringsmyndigheterna och andra behöriga tjänstemän ska få utbildning i förebyggande av smuggling, human behandling av migranter och vilka rättigheter de har. För detta ändamål ska stadsparterna samarbeta sinsemellan, och med behöriga internationella organisationer, icke-statliga organisationer och andra organisationer liksom med andra delar av det civila samhället, för att åstadkomma en lämplig utbildning.

De stater som har lämpliga tekniska kunskaper och resurser ska också bistå migranternas ursprungs- eller transitland.

Förebyggande åtgärder samt skydds-, bistånds- och återvändandeåtgärder

Varje stat ska genomföra informationskampanjer som riktar sig till allmänheten. Varje stat ska också arbeta för utvecklings- och samarbetsprogram på nationell, regional och internationell nivå i syfte att bekämpa de bakomliggande socio-ekonomiska orsakerna till den här typen av smuggling, framför allt underutveckling och fattigdom.

Staterna ska också vidta de åtgärder som krävs för att skydda rättigheterna för de migranter som är offer för människohandel och ta särskild hänsyn till kvinnors och barns behov. De ska ge migranterna tillräckligt skydd mot allt våld som de kan tänkas utsättas för och lämplig hjälp till de migranter vars liv eller säkerhet äventyrats genom det faktum att de varit utsatta för människohandel.

Till sist, och utan att påverka de rättigheter som den mottagande staten ger till individer som varit offer för människohandel, åtar sig de statsparter som deltar i protokollet att underlätta för smugglingsoffren att återvända till det land där de är medborgare eller där de har rätt att uppehålla sig. Staterna ska också göra allt för att den återvändande personens säkerhet och värdighet ska garanteras.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2006/616/EG och 2006/617/EG

24.7.2006

-

EUT L 262, 22.9.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2006/618/EG och 2006/619/EG av den 24 juli 2006 om ingående av tilläggsprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet [EUT L 262, 22.9.2006]. Syftet med detta protokoll är att förebygga och bekämpa handel med människor, särskilt kvinnor och barn, samt att skydda och hjälpa offren. För att uppnå dessa mål främjas internationellt samarbete.

Rådets direktiv 2004/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna [EUT L 261, 6.8.2004].

Rådets direktiv 2002/90/EG av den 28 november 2002 om definition av hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse [EUT L 328, 5.12.2002].

Rådets rambeslut 2002/946/RIF av den 28 november 2002 om förstärkning av den straffrättsliga ramen för att förhindra hjälp till olaglig inresa, transitering och vistelse [EUT L 328, 5.12.2002].

See also

  • Webbplatsen för Generaldirektoratet Inrikes frågor:
  • Webbplatsen för Europeiska unionen om kampen mot människohandel (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 22.12.2011

Top