Help Print this page 
Title and reference
Alternativa system för tvistlösning: medling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alternativa system för tvistlösning: medling

Direktivet underlättar medling som metod för att lösa gränsöverskridande civil- och handelsrättsliga tvister.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008 om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister.

SAMMANFATTNING

Tack vare detta direktiv avser kommissionen främja uppgörelser om tvister i godo, särskilt genom medling. Direktivet kräver att medlemsstaterna ger domstolarna befogenhet att föreslå parterna i målet att denna metod används, dock utan att tvinga dem att använda den.

Omfattning

Direktivet tillämpas på gränsöverskridande tvister på privaträttens område, men omfattar inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor eller statens ansvar för handlingar eller underlåtenhet vid utövandet av offentliga maktbefogenheter. Det gäller inte Danmark.

Verkställighet av förlikningar som nåtts tack vare medling

Även om de förlikningar som nåtts tack vare medling sannolikt verkställs frivilligt, fastställs det i direktivet att medlemsstaterna ska införa ett förfarande enligt vilket domstolar eller myndigheter efter ansökan av parterna i en dom, ett beslut eller en officiell akt kan fastställa en förlikning som nåtts genom medling.

Detta förfarande möjliggör ett ömsesidigt erkännande av och verkställighet i hela EU av förlikningar som nåtts tack vare medling, på samma villkor som fastställts för ömsesidigt erkännande av domar och verkställighet av rättsliga beslut på privaträttens område och i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar .

Avbrytande av preskriptionstid

Medlemsländerna se till att parterna inte hindras från att ta upp fallet i domstol eller i ett skiljeförfarande efter medling på grund av att preskriptionstiden har löpt ut under medlingsprocessen.

Säkerställande av medlingens kvalitet och konfidentiella karaktär

Varken medlarna eller de som är involverade i hanteringen av medlingsprocessen får i domstolsförfaranden lämna vittnesmål om information som framkommer till följd av eller i samband med ett medlingsförfarande. Det är endast tillåtet i följande fall:

  • när detta är nödvändigt av tvingande hänsyn till allmänintresset; bland annat för att förhindra fysisk skada på en person osv.;
  • när det är nödvändigt att röja innehållet i medlingsöverenskommelsen för att denna överenskommelse ska kunna genomföras eller verkställas.

Medlemsstaterna ska också uppmuntra utbildning av medlare och att medlarna utarbetar och tillämpar frivilliga uppförandekoder för yrket.

Bakgrund

Detta direktiv följer på grönboken från 2002 om alternativa metoder för att lösa tvister och på uppförandekoden för medlare som utarbetades 2004.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/52/EG

12.6.2008

21.5.2011 (artikel 10: 21.11.2010)

EUT L 136, 24.6.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Mot ett europeiskt horisontellt ramverk för kollektiv prövning [ COM(2013) 401 final - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

I detta meddelande rapporteras de huvudsakliga åsikter som uttrycktes vid offentligt samråd, ordnat av kommissionen 2011, med titeln Mot ett europeiskt horisontellt ramverk för kollektiv prövning. Här beskrivs också kommissionens inställning till vissa grundläggande aspekter, och meddelandet åtföljs av en rekommendation, där kommissionen inbjuder alla medlemsstaterna att införa nationella mekanismer för kollektiv prövning inspirerat av åtskilliga europeiska principer.

Kommissionen överväger i synnerhet att reglering av konsumenttvister som bygger på att dessa görs upp i godo, med medling som en av metoderna, skulle kunna ha en användbar extra funktion med avseende på juridiska åtgärder. Kommissionen rekommenderar därför att medlemsstaterna inför dessa kollektiva regleringsmekanismer.

Senast ändrat den 27.03.2014

Top