Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ackreditering och marknadsövervakning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ackreditering och marknadsövervakning

Syftet med denna förordning är att ta fram en gemensam ram för ackreditering inom EU och följaktligen underlätta rörligheten för varor mellan medlemsstaterna. Ackreditering är det sista steget i statens kontroll i systemet för bedömning av överensstämmelse och intygar teknisk kompetens hos organ för bedömning av överensstämmelse.

I förordningen fastställs också en ram för övervakning av produkter på den europeiska marknaden för att garantera att de uppfyller kraven, vilket säkerställer en hög skyddsnivå för allmänna intressen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Förordningen inför tydliga regler för organisation och tillvägagångssätt vid ackreditering av de organ som ska ackrediteras i medlemsstaterna och som har i uppdrag att bedöma överensstämmelse med gällande krav.

Det är viktigt att garantera en hög övervakningsnivå av marknaden för att kunna uppfylla kraven på att skydda allmänhetens intressen, till exempel folkhälsan och säkerheten i allmänhet, arbetsmiljön, konsumentskyddet, miljöskyddet och miljösäkerheten.

Bestämmelserna stärker det system som redan finns utan att befintliga instrument försvagas, till exempel direktivet om allmän produktsäkerhet, som i stort sett har gett goda resultat.

Ackreditering

Denna förordning reglerar den europeiska politiken för ackreditering. Det fastställs för första gången en gemensam och legal bas för ackreditering och ger därmed en övergripande rättslig ram som reglerar organisationen av ackreditering inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), sedan den 1 januari 2010.

Ackrediteringen erkänns som den sista kontrollinstansen för statlig kontroll av organ för utvärdering av överensstämmelse, frivilliga eller obligatoriska. Ackrediteringen är inte kommersialiserad, eftersom det skulle underminera dess värde och trovärdighet.

Ackreditering kännetecknas av att:

 • det bara finns ett ackrediteringsorgan per medlemsstat,
 • det inte finns någon konkurrens mellan ackrediteringsorgan och organ för bedömning av överensstämmelsen,
 • ackreditering är myndighetsutövning,
 • ackrediteringsorgan är ideella och respektera principerna om opartiskhet och objektivitet.

Europeiska samarbetet för ackreditering (EA) (EN) skall ansvara för organisationen av referentbedömningen, där kontroll av ackrediteringsorganens kompetens och funktion utövas. Genom mekanismen för referentbedömning, bidrar EA till kvaliteten på de nationella ackrediteringsorganens tjänster och därmed till ömsesidigt erkännande av intyg om överensstämmelse i hela EU och resten av världen.

Övervakning av marknaden

Medlemsstaterna ska garantera en effektiv övervakning av deras marknad. De har ansvar för att organisera och genomföra fördjupade kontroller så att produkter som omfattas av gemenskapens harmoniseringslagstiftning uppfyller krav på skydd av allmänna intressen, bland annat folkhälsa och säkerhet.

De behöriga myndigheter som övervakar marknaden ska se till att produkter på gemenskapens marknad övervakas. De ska ombesörja:

 • kontroll av överensstämmelse avseende säkerhetskrav för produkter,
 • uppföljning av klagomål eller rapporter om risker relaterade till produkter,
 • övervaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter misstänks ha orsakat,
 • kontroll av korrigerande åtgärder,
 • följa upp och uppdatera vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor,
 • uppföljning av underrättelser om farliga produkter i Rapex.

Medlemsstaterna ska samarbeta effektivt och utbyta information mellan kommissionen och berörda gemenskapsbyråer.

Marknadsövervakningsmyndigheterna ska göra lämpliga kontroller av produkters egenskaper – genom dokumentkontroll, fysisk kontroll eller kontroll i laboratorium – och kan kräva att de ekonomiska aktörerna lämnar nödvändig dokumentation och information och att få tillträde till de berörda ekonomiska aktörernas lokaler för att behålla sitt oberoende och kunna genomföra sin övervakningsuppgift.

Om myndigheterna fastställer att en produkt utgör en risk ska den vidta lämpliga åtgärder för att informera konsumenterna om detta; om produkten utgör en allvarlig risk ska medlemsstaterna se till att:

 • information om produkten införs i Rapex,
 • produkten återkallas eller dras tillbaka,
 • produkten ändras och att risken försvinner.

Om det föreligger risk, ska medlemsstaterna utan dröjsmål meddela sitt beslut till berörd ekonomisk aktör och kommissionen och ange exakt på vilka grunder beslutet fattats.

Vad gäller kontrollen av produkter som förs in på gemenskapens marknad ska medlemsstaterna ge tullmyndigheterna nödvändiga medel för att säkerställa lämpliga kontroller av produkternas säkerhet innan den släpps för fri omsättning. Om allvarlig fara uppstår eller kan befaras eller om angivna tillhörande dokument saknas ska tullmyndigheterna senarelägga frisläppandet för den berörda produkten.

Marknadsövervakningsmyndigheterna och tullmyndigheterna ska samarbeta för att trygga en effektiv kontroll av produktsäkerheten.

CE-märkningen är den enda märkningen som intygar en produkts överensstämmelse med den europeiska lagstiftningen när denna märkning är obligatorisk. Det är tillverkarens ansvar att fästa märkningen, och på så sätt intyga att kraven är uppfyllda. Det finns möjlighet att tillgripa sanktioner, inbegripet straffrättsliga sanktioner, vid otillåten använvändning av märkningen,

Vissa delar av den verksamhet som krävs när förordningen träder i kraft kan finansieras av unionen.

Genom denna förordning upphävdes förordning (EG) nr 339/93 den 1 januari 2010.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 765/2008

2.9.2008

-

EUT L 218, 13.8.2008

ANSLUTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EU och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EG) nr 764/2008 och (EG) nr 765/2008 - [COM(2013) 75 final]: Kommissionen föreslår en översyn av de gällande reglerna som ett resultat av direktiv 2001/95/EG (även kallad produktsäkerhetsdirektivet) om allmän produktsäkerhet, förordning (EG) 765/2008 om marknadsövervakning och harmonisering av sektoriell lagstiftning. De överlappande reglerna har givit upphov till förvirring bland marknadsaktörer och nationella myndigheter. Förslaget syftar till att förenkla det gällande övervakningssystemet för andra konsumentprodukter än livsmedel på den inre marknaden för att i möjligaste mån göra de reglerna för alla produkter enhetliga. De huvudsakliga målen är följande:

 • kombinera alla regler om marknadsövervakning till en enda rättsakt som gäller för alla sektorer;
 • undvika dubbelarbete vid framtida bestämmelser;
 • inrätta ett enda övervakningsförfarande: förslaget förespråkar ett enda varningsmeddelande genom unionens system för snabbt informationsutbyte (Rapex) för farliga produkter;
 • klart definiera övervakningsförfarandet för marknaden, göra en klar kronologisk skillnad mellan förfarandets olika steg (jämlikhet, offentliggörande av information, meddelanden etc.).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut nr 3052/95/EG (Text av betydelse för EES) [EUT L 218, 13.8.2008].

Senast ändrat 12.11.2013

Top