Help Print this page 
Title and reference
Strategi mot spridning av massförstörelsevapen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategi mot spridning av massförstörelsevapen

Europeiska unionens strategi mot spridning av massförstörelsevapen (WMD) är en viktig del av EU:s utrikespolitik. Den syftar till att begränsa och även sätta stopp för utvecklingsprogrammen för spridningen av dessa vapen och de missiler som transporterar dem.

RÄTTSAKT

EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 12 december 2003 (dok. 15708/03) (ej offentliggjort i EUT).

SAMMANFATTNING

Spridningen av massförstörelsevapen, särskilt kärnvapen, kemiska och biologiska vapen och deras transportmedel (missiler med medellång och lång räckvidd, kryssningsrobotar och obemannade luftfartyg (UAV)) är ett växande hot på global nivå. Det ökar särskilt risken för att dessa vapen används av vissa stater, eller förvärvas av terroristgrupper.

Icke-spridning utgör därför ett grundläggande mål för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp), särskilt efter antagandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen 2003.

Denna strategi, vars syfte är att förebygga, avskräcka, stoppa och om möjligt eliminera spridningsprogram över hela världen, har uppdaterats flera gånger av rådet. Trots det är de allmänna riktlinjerna för EU:s politik oförändrade:

  • Att stärka effektiviteten för multilateralism: det multilaterala avtalssystemet är den rättsliga grunden för alla EU-insatser som rör icke-spridning. Deras universella tillämpning är ett viktigt mål. Likaså är en förbättring av de mekanismer som verifierar de brott mot de regler som den fastställer
  • Att främja en regionalt och internationellt stabil miljö: Detta handlar särskilt om förstärkning av de program som är inriktade på att bidra till nedrustning och integrera icke-spridningsmålet i alla politiska, diplomatiska och ekonomiska EU-åtgärder och program
  • Att ha ett nära samarbete med viktiga partner som Förenta staterna, Ryssland, Förenade kungariket och Nato när det gäller länder eller internationella organisationer som spelar en viktig roll i icke-spridning

Ett flertal åtgärder har införlivats inom ramen för Gusp för tillämpningen av den handlingsplan som beskrivs i strategin som antogs 2003. Varje termin anordnar rådet för yttre förbindelser en debatt om genomförandet av EU:s strategi för massförstörelsevapen, och varje halvår presenteras rapporter där framstegen utvärderas.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets slutsatser och nya EU-åtgärder i kampen mot spridning av massförstörelsevapen och deras transportmedel. Bryssel den 17 december 2008 (dok. 17172/08) (ej offentliggjort i EUT).

Rådets beslut 2008/974/Gusp av den 18 december 2008 till stöd för Haag-uppförandekoden mot spridning av ballistiska missiler inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 345, 23.12.2008).

Rådets beslut 2010/430/Gusp av den 26 juli 2010 om inrättandet av ett europeiskt nätverk av oberoende tankesmedjor till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 202, 4.8.2010).

Rådets beslut 2012/423/Gusp av den 23 juli, 2012 som syftar till att stödja icke-spridning av ballistiska missiler inom ramen för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen och rådets gemensamma ståndpunkt 2003/805/GUSP (EUT L 196, 24.7.2012).

Rådets slutsatser i relation till syftet att uppnå en effektiv EU-politik för de nya utmaningar som spridningen av massförstörelsevapen (WMD) och deras transportmedel innebär. 21 oktober 2013 (dok. 15104/13) (ej offentliggjort i EUT).

Rådets beslut 2013/668/Gusp av den 18 november 2013 till stöd för Världshälsoorganisationens verksamhet inom biosäkerhet inom ramen för EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 310, 20.11.2013).

Terminsrapport 2013/II om utvecklingen av arbetet med genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT C 54, 25.2.2014).

Rådets beslut 2014/129/Gusp av den 10 mars 2014 främjar det europeiska nätverket av oberoende tankesmedjor till stöd för genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (EUT L 71, 12.3.2014).

Senast ändrat den 30.05.2014

Top