Help Print this page 
Title and reference
Betaltjänster i Europeiska unionen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Betaltjänster i Europeiska unionen

Konsumenterna måste vara säkra på att de betalningar de gör i hela Europeiska unionen (EU) är enkla, effektiva och säkra. För att uppnå detta mål har EU satt upp en gemensam ram för betaltjänster (*) som ersätter EU-ländernas nationella regler.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG samt upphävande av direktiv 97/5/EG.

SAMMANFATTNING

Konsumenterna måste vara säkra på att de betalningar de gör i hela Europeiska unionen (EU) är enkla, effektiva och säkra. För att uppnå detta mål har EU satt upp en gemensam ram för betaltjänster (*) som ersätter EU-ländernas nationella regler.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för betaltjänster såsom betalningar, autogireringar och kortbetalningar. Dessa regler omfattar informationskrav för betaltjänstleverantörer samt rättigheter och skyldigheter i samband med användning av betaltjänster.

VIKTIGA PUNKTER

Auktorisation

En institution som erbjuder betaltjänster måste erhålla en auktorisation för att få utföra sin betalningsverksamhet i hela EU. Varje EU-land har ett nationellt organ som ansvarar för att bevilja auktorisationer. Institutionen auktoriseras endast om den har effektiva styrformer för sin verksamhet och innehar ett visst kapital.

Informationskrav

Betaltjänstleverantörer måste lämna tydlig information av olika slag till dem som använder deras tjänster.

Innan en betaltjänst utförs måste de på ett lättförståeligt sätt förmedla information som gäller kostnader, förfaranden för klagomål och alla avgifter som ska betalas.

Efter att en betalningstransaktion har genomförts måste de lämna information till betalaren. Detta omfattar

en referens till betalningstransaktionen och betalningsmottagaren,

betalningsbeloppet,

avgifterna och kommissionerna i samband med transaktionen.

De måste förmedla information till betalningsmottagaren så fort transaktionen har ägt rum.

I lagen fastställs också särskilda regler för vilken information betaltjänstleverantörerna måste ge när transaktioner omfattas av ett kontrakt som styr påföljande betalningstransaktioner och hur de utförs i framtiden.

Rättigheter och skyldigheter

En betalningstransaktion i euro eller i valutan i ett EU-land utanför euroområdet ska utföras inom en arbetsdag.

Betaltjänstleverantörer är fullständigt ansvariga inför betalarna för att utföra betalningstransaktionerna på ett korrekt sätt. När en transaktion inte utförs eller det finns brister i genomförandet av den, måste betalarens betaltjänstleverantör korrigera den eller återbetala det aktuella beloppet till betalaren. Om ett betalningsinstrument, t.ex. ett kreditkort, missbrukas av någon annan än betalaren står betalaren för förlusterna upp till ett maxbelopp på 150 euro.

Lagen innehåller också regler för återbetalningar när betalningstransaktioner har auktoriserats på fel sätt.

NÄR TRÄDDE DIREKTIVET I KRAFT?

Den 25 december 2007.

NYCKELBEGREPP

Betaltjänster är affärsverksamheter som

gör att kontanter kan sättas in på eller tas ut från ett betalkonto samt att det kontot används,

utför betalningstransaktioner (t.ex. stående betalningsorder, autogireringar osv.) både på betalkonton och med elektroniska metoder,

utfärdar och/eller förvärvar betalningsinstrument,

överför pengar.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om betaltjänster.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2007/64/EG

25.12.2007

1.11.2009

EUT L 319, 5.12.2007, s. 1-36

Rättelse

-

-

EUT L 187, 18.7.2009, s. 5

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/111/EG

7.12.2009

31.10.2010

EUT L 302, 17.11.2009, s. 97-119

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (EUT L 257, 28.8.2014, s. 214-246).

Senast ändrat den 15.04.2015

Top