Help Print this page 
Title and reference
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

Den fria rörligheten i Schengenområdet är en grundläggande rättighet för EU:s medborgare. I och med att unionens inre gränser avskaffades uppstod behov av effektivare förvaltning av de yttre gränserna för att kontrollera befolkningsströmmarna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 om ändring av rådets förordning (EG) 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet med Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser.

SAMMANFATTNING

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) inledde sin verksamhet 2005. Syftet är att förbättra såväl den integrerade förvaltningensamarbetet av unionens yttre gränser somsamarbetet mellan de nationella myndigheterna. Byrån har sitt säte i Warszawa i Polen.

Till följd av den utvärdering av byråns arbete som genomfördes 2011 och som ett svar på rådets och Europeiska rådets uppmaningar om att stärka byråns roll och operativa kapacitet i kampen mot olaglig invandring (i bland annat den europeiska pakten för invandring och asyl som antogs 2008 och Stockholmsprogrammet som antogs 2009) ändrades den rättsakt genom vilken byrån ursprungligen inrättades. På så sätt förbättrades byråns möjligheter att utöka samarbetet.

Uppgifter

Byrån har följande huvuduppgifter:

  • Att planera och samordna det operativa samarbetet med användning av medlemsstaternas personal och utrustning vid de yttre gränserna till havs, på land och i luften.
  • Att samordna de gemensamma insatserna för återsändande av tredjelandsmedborgare.
  • Att inrätta gemensamma utbildningsnormer och verktyg för nationella gränsbevakningstjänstemän.
  • Att utföra riskanalyser (t.ex. att regelbundet bedöma medlemsstaternas kapacitet att hantera hot och tryck vid sina yttre gränser).
  • Att bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt bistånd vid medlemsstaternas yttre gränser (t.ex. vid humanitära krissituationer och sjöräddning eller när vissa länder utsätts för särskilt och oproportionerligt starkt tryck på sina gränser).
  • Att upprätta europeiska gränskontrollenheter som ska användas vid operativt samarbete, pilotprojekt och snabba insatser.
  • Att utveckla en snabbinsatsstyrka. Detta omfattar europeiska gränskontrollenheter samt en databas över tillgänglig utrustning och resurser som kan användas vid krissituationer.

Operativ plan

En operativ plan (som utarbetas inför gemensamma insatser och pilotprojekt) bör omfatta uppgifter och ansvarsområden, sammansättningen av enheterna, bestämmelser om ledning och kontroll, utvärdering och rapportering av händelser och lagstiftningen i det geografiska område där den snabba insatsen ska äga rum (t.ex. vid insatser till havs) osv.

Grundläggande rättigheter

Byrån ska inrätta en effektiv mekanism för att övervaka att de grundläggande rättigheterna respekteras i alla delar av dess verksamhet.

Samarbete

Byrån får samarbeta med Europol, Europeiska byrån för samarbete i asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och andra EU-organ, myndigheter i tredjeländer och internationella organisationer.

Personuppgifter

Byrån har rätt att överföra personuppgifter till Europol eller andra brottsbekämpande organ i EU när det gäller personer som misstänks vara inblandade i gränsöverskridande brottslig verksamhet eller misstänks för hjälp till olaglig invandring eller människohandel.

Utrustning

Byrån får köpa eller hyra egen utrustning (bilar, fartyg, helikoptrar osv.) eller köpa den tillsammans med en medlemsstat.

Referenser

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1168/2011

12.12.2011

-

EUT L 304, 22.11.2011

Senast ändrat den 15.01.2014

Top