Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar

Genom förordningen skapas en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar. Genom dess miniminormer möjliggörs fri rörlighet i hela Europeiska unionen (EU) för domar, förlikningar och officiella handlingar som gäller obestridda fordringar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förordningen skapar en europeisk exekutionstitel för fordringar som inte bestridits av gäldenären. Den europeiska exekutionstiteln är ett intyg som möjliggör för domar, förlikningar och officiella handlingar som gäller obestridda fordringar att erkännas och automatiskt verkställas i en annan medlemsstat, utan mellanliggande förfaranden.

Tillämpningsområde

Förordningen hör till det civilrättsliga området. Den omfattar bland annat inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor. Förordningen är bindande för samtliga medlemsstater utom Danmark.

En fordran anses vara obestridd då:

  • gäldenären uttryckligen har godkänt den genom att medge den eller genom en förlikning som godkänts av domstolen eller som ingåtts inför domstolen under förfarandet;
  • gäldenären aldrig har bestritt det rättsliga förfarandet; eller
  • gäldenären först har bestritt fordran under domstolsförfarandet men därefter inte har inställt sig personligen eller företrätts av ombud vid domstolsförhandlingen avseende denna fordran;
  • gäldenären uttryckligen har godkänt den i en officiell handling.

Den europeiska exekutionstiteln

Det är medlemsstaten där domen avgivits (ursprungsmedlemsstaten) som intygar om en dom om en obestridd fordran är en europeisk exekutionstitel. Intygandet utfärdas med hjälp av ett standardformulär. Det kan förekomma att intygandet bara gäller en del av domen och man talar då om "partiell europeisk exekutionstitel".

Miniminormer

För att en dom om en obestridd fordran ska kunna intygas vara en europeisk exekutionstitel, måste det rättsliga förfarandet i ursprungsmedlemsstaten uppfylla vissa villkor.

För att domen ska kunna intygas, får sålunda bara de i förordningen angivna delgivningssätten tillåtas.

Stämningsansökan ska innehålla klara uppgifter om:

  • fordran (personupplysningar om parterna, belopp, eventuella räntor och ränteperioder osv.);
  • procedurbestämmelser för att bestrida fordran (tidsfrist för bestridande, konsekvenser av uteblivet bestridande osv.).

Till sist måste ursprungsmedlemsstaten tillåta rätt till förnyad prövning av domen i särskilda fall.

Verkställighet

Lagen i den medlemsstat där domen ska verkställas (den verkställande medlemsstaten) är den som gäller för verkställighetsförfarandet. Borgenären ska lämna in följande till de behöriga verkställande myndigheterna:

  • en kopia av domen;
  • en kopia av intyget om europeisk exekutionstitel;
  • vid behov en transkribering av intyget om europeisk exekutionstitel, eller en översättning till det officiella språket i verkställighetsmedlemsstaten eller till ett annat språk som denna godkänner.

Ingen säkerhet eller deposition får krävas av gäldenären för att denne är medborgare i tredje land eller inte har hemvist eller vistelseort i verkställighetsmedlemsstaten.

Behörig domstol i verkställighetsmedlemsstaten får på vissa villkor vägra verkställighet, om domen är oförenlig med en dom som tidigare har meddelats i en medlemsstat eller i tredje land. I vissa fall kan den även begränsa verkställigheten eller låta den vila.

Allmänna bestämmelser och slutliga bestämmelser

För att underlätta verkställigheten åtar sig medlemsstaterna dessutom att lämna nödvändig information till allmänheten och berörda yrkeskretsar, vilket ska ske inom ramen för det europeiska nätverket på privaträttens område.

Borgenären är fri att ansöka om erkännande och verkställighet av en dom med grund i förordningen "Bryssel I". Förordningen påverkar inte tillämpningen av förordningen om delgivning av rättegångshandlingar och andra handlingar.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 805/2004

21.1.2005

-

EUT L 143, 30.4.2004.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1869/2005

24.11.2005

-

EUT L 300, 17.11.2005

See also

  • Webbplatsen för Generaldirektoratet för frihet: erkännande och verkställighet av domar (EN)

Senast ändrat den 01.12.2011

Top