Help Print this page 
Title and reference
Nätverk av kontaktpunkter rörande personer som har gjort sig skyldiga till folkmord och brott mot mänskligheten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nätverk av kontaktpunkter rörande personer som har gjort sig skyldiga till folkmord och brott mot mänskligheten

Syftet med detta beslut är att upprätta ett nätverk av Europeiska unionens (EU) länders kontaktpunkter i syfte att förbättra samarbetet inom kampen mot folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2002/494/RIF av den 13 juni 2002 om inrättande av ett europeiskt nätverk av kontaktpunkter med avseende på personer som har gjort sig skyldiga till folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

SAMMANFATTNING

Alla länder inom Europeiska unionen (EU) har undertecknat eller ratificerat Romstadgan av den 17 juli 1998, genom vilken den internationella brottmålsdomstolen (ICC) upprättades, som ska döma i ärenden som gäller folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. ICC ska dock endast komplettera nationell straffrättslig jurisdiktion. De nationella myndigheterna ska även i fortsättningen vara ansvariga för efterforskning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. EU efterlyser därför ett närmare samarbete mellan de berörda nationella myndigheterna för att säkerställa att dessa brott bekämpas framgångsrikt.

Nationella kontaktpunkter

Varje EU-land ska utse en kontaktpunkt för utbyte av information om utredningar om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Uppgifter om kontaktpunkterna måste lämnas till rådets generalsekretariat, som vidarebefordrar uppgifterna till de andra EU-länderna.

På begäran måste kontaktpunkterna tillhandahålla uppgifter till varandra som berör utredningar om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. De kan även utbyta sådan information på eget initiativ. Kontaktpunkterna är även ansvariga för att underlätta samarbetet mellan de behöriga nationella myndigheterna.

Rådet informerar Europaparlamentet varje år om kontaktpunktnätverkets verksamhet.

Beslutet påverkar inte avtal, överenskommelser och uppgörelser om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan rättsliga myndigheter.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2002/494/RIF

13.6.2002

-

EGT L 167, 26.6.2002.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2003/335/JIF av den 8 maj 2003 om utredning och lagföring av folkmord, brott mot mänskligheten och krifsförbrytelser [EUT L 118, 14.5.2003].

Senast ändrat den 27.04.2011

Top