Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ersättning till brottsoffer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ersättning till brottsoffer

Syftet med det aktuella direktivet är att skapa ett system för samarbete mellan medlemsländerna för att göra det lättare för brottsoffer att få ersättning i gränsöverskridande fall. Systemet ska fungera på grundval av medlemsländernas ordningar för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott som begås på deras respektive territorier.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer.

SAMMANFATTNING

Brottsoffer bör ha rätt att få en rättvis och lämplig ersättning för de skador som de utsatts för oavsett var i Europeiska unionen brottet har begåtts. Syftet med detta direktiv är att bidra till detta genom att

  • kräva att medlemsstaterna inrättar ett ersättningssystem i den nationella lagstiftningen för offer för uppsåtliga våldsbrott som begås på deras territorier,
  • inrätta ett system som underlättar tillträde till ersättning för offer i gränsöverskridande situationer (möjlighet att göra en ansökan i bosättninglandet, centrala kontaktpunkter i medlemsstaterna, osv.)

Garantera lämplig ersättning för brottsoffer i hela EU

Det är ofta svårt för brottsoffer att få ersättning antingen därför att gärningsmannen inte har tillräckliga finansiella resurser eller för att gärningsmannen inte kunde identifieras eller åtalas (frågan om ersättning från gärningsmannen behandlas i rambeslutet om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden). De flesta medlemsländerna är medvetna om detta och har därför redan skapat ordningar för statlig brottsofferersättning. Däremot är det stora skillnader mellan de olika ordningarna och det innebär att det är svårare att garantera att samtliga EU-medborgare är täckta och har rätt till samma ersättning.

Efter direktivets ikraftträdande kommer brottsoffer att kunna få ersättning i gränsöverskridande och nationella situationer oavsett offrets bosättningsland eller i vilken medlemsstat brottet begicks. Vilket ersättningsbelopp som ska utbetalas till enskilda offer får den medlemsstat avgöra där brottet begicks, men ersättningen måste vara rättvis och lämplig.

Underlätta krav på ersättning för offer i gränsöverskridande situationer

Genom det aktuella direktivet skapas ett system för samarbete mellan medlemsländernas myndigheter för att göra det lättare för brottsoffer att få ersättning i gränsöverskridande fall, vilket bör fungera på grundval av medlemsländernas ordningar för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott som begås på deras respektive territorier. Därför bör en ersättningsmekanism finnas i alla medlemsländer och en nationell lagstiftning för ett ersättningssystem för offer införas senast den 1 juli 2005.

Införa ett ersättningssystem och stärka samarbetet mellan medlemsstaterna

Alla medlemsländer ska säkerställa att det i deras nationella regler föreskrivs en ordning för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott som begås på deras respektive territorier. En sådan ordning ska garantera rättvis och lämplig brottsofferersättning.

Genom det aktuella direktivet skapas ett system för samarbete mellan medlemsländernas myndigheter för att göra det lättare för brottsoffer att få ersättning i gränsöverskridande fall. Brottsoffer som drabbats av ett brott som begåtts i ett annat medlemsland än det där de är bosatta kan vända sig till myndigheterna i det medlemsland där de är bosatta (biståndsmyndigheten) för att få upplysningar för att ansöka om ersättning. Myndigheterna i det medlemsland där brottsoffret är bosatt ska därefter snarast sända över en ansökan till den myndighet i medlemslandet där brottet begicks (beslutsmyndigheten) som handlägger ansökan och betalar ut ersättningen.

Kommissionen har utarbetat standardblanketter för överföring av ansökningar och beslut i samband med ersättning till brottsoffer (se ’Anknytande rättsakter’).

Eftersom det är fråga om tillämpningsföreskrifter anges det i direktivet att en handbok för biståndsmyndigheterna ska utarbetas och läggas ut på Internet. Vidare anges i direktivet att det i varje medlemsland ska utses en central kontaktpunkt för att underlätta samarbetet i gränsöverskridande fall. Ytterligare information finns på webbplatsen för Europeisk civilrättsatlas.

Senast den 1 januari 2006 ska medlemsländerna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

Senast den 1 januari 2009 ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av direktivet inför Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Bakgrund

Kommissionen lade fram ett meddelande 1999 i syfte att förbättra situationen för brottsoffer i EU. Vid Europeiska rådet i Tammerfors erkände medlemsstaterna behovet att fastställa minimistandarder för skydd av brottsoffer i EU. Rådet antog den 15 mars 2001 ett rambeslut om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden. Rambeslutet innehåller bestämmelser om ersättning från gärningsmannen men behandlar för övrigt inte frågan om ersättning för brottsoffer.

Kommissionen lade senare, den 28 september 2001, fram en grönbok om ersättning för brottsoffer i vilken man inriktade sig på två huvudområden för potentiella åtgärder enligt följande:

  • Att anta minimistandarder för ersättning i EU genom att kräva att medlemsstaterna garanterar offren en rimlig nivå av statlig ersättning.
  • Att vidta åtgärder för att i praktiken underlätta tillträdet till ersättning oavsett var brottet begicks i EU.

Detta direktiv bygger vidare på grönboken. Efter terroristattackerna i Madrid i mars 2004 begärde kommissionen i sin deklaration om terroristbekämpning att direktivet skulle antas senast den 1 maj 2004.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/80/EG

26.8.2004

1.1.2006

EUT L 261, 6.8.2004

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpning av rådets direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer [KOM(2009) 170 slutlig – Ej offentliggjord i EUT]. I denna rapport utvärderas tillämpningen av direktivet i medlemsstaterna under perioden 1 januari 2006 - 31 december 2008. Endast femton medlemsstater efterlevde tidsfristen för genomförandet av direktivet (1 januari 2006). Senare anmälningar har inkommit från elva medlemsstater. Utvärderingen är därför inte fullständig.

25 medlemsstater har i varje fall infört system för inlämning av ansökningar från offer, inrättat ansvariga myndigheter och genomfört bestämmelser om administrativa förfaranden. De flesta har också anmält åtgärder och metoder för att lämna information om ersättningsplaner till sökandena.

På grund av att direktivet nyligen genomförts i vissa medlemsstater, språkbarriärer som en del personer har upplevt samt brist på kunskap om andra rättsliga system och förfaranden har antalet gränsöverskridande ansökningar och åtgärder varit mycket lågt. Vidare varierar behandlingen och överföringen av ansökningar och beslut i hög grad från en medlemsstat till en annan.

Alla utom en medlemsstat har infört rättvisa och lämpliga nationella ersättningssystem. De flesta ersätter offren för personskador, långsiktig funktionsnedsättning och dödsfall samt familjemedlemmar i händelse av mord men utesluter ouppsåtliga skador i sina system. Skadorna måste emellertid ha rapporterats till polisen. De flesta medlemsstater anger tidsbegränsningar för ansökningar och en övre gräns för ersättningar. De flesta minskar ersättningarna när offret har bidragit till sin skada.

Endast 13 medlemsstater har överfört fullständiga upplysningar om bistånds- och beslutsmyndigheterna, på vilket språk information kan överföras mellan dessa myndigheter, åtgärder för att lämna information till sökandena samt ansökningsformulär. Den handbok som innehåller dessa uppgifter och som publiceras i atlasen, kommer följaktligen att uppdateras regelbundet.

Kommissionens beslut 2006/337/EG av den 19 april 2006 om standardblanketter för överföring av ansökningar och beslut enligt rådets direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer[EUT L 125, 12.5.2006]. Kommissionen har utarbetat standardblanketter för överföring av ansökningar och beslut i samband med ersättning. Dessa blanketter bifogas i bilagan till direktivet.

Senast ändrat den 10.11.2009

Top