Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System för att skydda euron mot förfalskning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

System för att skydda euron mot förfalskning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 1338/2001 - skydd av euron mot förfalskning.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har inrättat ett system för att skydda euron mot förfalskning.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen fastställs ett system som gör att EU-länderna kan inhämta och utbyta information om förfalskade sedlar och mynt, både mellan sig, med Europeiska centralbanken (ECB), med Europeiska kommissionen och med länder utanför EU, där så är lämpligt.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Genom rådets förordning (EG) nr 1339/2001 utökas förordningens omfattning så att den även täcker EU-länderna utanför euroområdet.

Huvudinslag i systemet för skydd av euron

EU-ländernas myndigheter (i huvudsak de nationella centralbankerna) kan systematiskt överföra tekniska uppgifter om förfalskade eurosedlar och euromynt till ECB; ECB ansvarar för att lagra och behandla uppgifterna.

EU-ländernas myndigheter måste göra det möjligt för sina nationella analyscentrum att undersöka misstänkta förfalskade sedlar, och för sina nationella centrum för myntanalys att undersöka misstänkta mynt. Dessa organ måste skicka alla nya typer av misstänkta sedlar till ECB, och alla nya typer av misstänkta mynt till det europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet.

Kreditinstitut, andra leverantörer av betalningstjänster och andra institutioner som behandlar och distribuerar sedlar och mynt till allmänheten har vissa skyldigheter. EU-länderna måste ordna med verkningsfulla, proportionerliga och avvärjande straffåtgärder som gäller för institutioner som inte uppfyller sina skyldigheter.

Det ska finnas samarbete mellan de relevanta myndigheterna i EU-länderna (i synnerhet de nationella centralbyråer som är inrättade enligt den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning), ECB, kommissionen samt Europeiska polisbyrån (Europol).

Informationen om fall av förfalskning av euron ska centraliseras nationellt och överföras till Europol.

Samarbete ska finnas med länder utanför EU och med internationella organisationer (däribland Interpol).

EU-länderna måste vidarebefordra förteckningen över myndigheter som de utser som behöriga att identifiera förfalskade sedlar och mynt till kommissionen och ECB.

BAKGRUND

Förordning (EG) nr 1338/2001 infördes innan euron infördes 2002, och har som syfte att skydda eurosedlar och euromynt mot förfalskning.

Förordningen kompletterar en rad beslut som tagits tidigare

om att inrätta nationella analyscentrum,

om den insamling av teknisk information om förfalskning av euron som görs av ECB och av det europeiska tekniska och vetenskapliga centrumet som ansvarar för att analysera euromynt,

om att införa straffrättsliga påföljder vid förfalskning av euron.

Mer information finns här:

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1338/2001 av den 28 juni 2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1338/2001

4.7.2001

-

EGT L 181, 4.7.2001, s. 6-10

Förordning (EG) nr 1339/2001 (utvidgar verkan av rådets förordning (EG) nr 1338/2001 till länderna utanför euroområdet)

1.1.2002

-

EGT L 181, 4.7.2001, s. 11Se den konsoliderade versionen.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 44/2009

23.1.2009

-

EUT L 17, 22.1.2009, s. 1-3

Förordning (EG) nr 45/2009

9.2.2009

-

EUT L 17, 22.1.2009, s. 4

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2001/887/RIF av den 6 december 2001 om skydd av euron mot förfalskning (EGT L 329, 14.12.2001, s. 1-2)

2001/912/EG: Europeiska centralbankens beslut av den 8 november 2001 om vissa villkor för tillgång till systemet för övervakning av penningförfalskningar (ECB/2001/11) (EGT L 337, 20.12.2001, s. 49-51)

Rådets beslut 2003/861/EG av den 8 december 2003 om analys av och samarbete om falska euromynt (EUT L 325, 12.12.2003, s. 44)

2010/597/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 16 september 2010 om äkthets- och kvalitetskontroll samt återcirkulering av eurosedlar (ECB/2010/14) (EUT L 267, 9.10.2010, s. 1-20)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1210/2010 av den 15 december 2010 om äkthetskontroll av euromynt och hantering av euromynt som inte är lämpliga för cirkulation (EUT L 339, 22.12.2010, s. 1-5)

2013/211/EU: Europeiska centralbankens beslut av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (ECB/2013/10) (EUT L 118, 30.4.2013, s. 37-42)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 331/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Periklesprogrammet 2020) och om upphävande av rådets beslut 2001/923/EG, 2001/924/EG, 2006/75/EG, 2006/76/EG, 2006/849/EG och 2006/850/EG (EUT L 103, 5.4.2014, s. 1-9)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU av den 15 maj 2014 om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF (EUT L 151, 21.5.2014, s. 1-8).

Avtal mellan Europeiska polisbyrån (Europol) och Europeiska centralbanken (ECB) (EUT C 123, 17.4.2015, s. 1-5)

Senast ändrat 06.10.2015

Top