Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område

Rådet har inrättat ett rättsligt nätverk på privaträttens område för att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna i civilrättsliga frågor. Via Internet kan medborgarna få information om rättssystemen i de olika medlemsstaterna, (hur man vänder sig till domstol, ansöker om rättshjälp m.m). Nätverket består av kontaktpunkter i medlemsstaterna.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2001/470/EG av den 28 maj 2001 om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Det gradvisa upprättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa samt en väl fungerande inre marknad innebär att det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna på privaträttens område måste förbättras, förenklas och påskyndas.

Betydelsen av detta har framhållits såväl i rådets och kommissionens handlingsplan från december 1998 som vid Europeiska rådets möte i Tammerfors i oktober 1999. Syftet med kommissionens beslut är därför att genomföra detta mål genom att inrätta ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område.

Det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utgörs av

 • centrala kontaktpunkter som utses av medlemsstaterna och som eventuellt förstärks med ett begränsat antal ytterligare kontaktpunkter,
 • sambandspersoner och andra myndigheter (med ansvar för det rättsliga samarbetet på privaträttens område) vars deltagande i nätverket anses vara till nytta för medlemsstaterna,
 • yrkesförbund som representerar de juridiska utövare som deltar i att tillämpa EU:s och internationella civilrättsliga instrument.

Med ”medlemsstat” avses i detta beslut alla medlemsstater med undantag av Danmark.

Informera medlemsstaterna och allmänheten om civilrättsliga frågor

Nätverket har två klart definierade uppgifter, nämligen att

 • underlätta det civilrättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna genom att införa ett informationssystem för nätverkets medlemmar, och
 • underlätta tillgången till rättsväsendet genom att ge information om de juridiska samarbetsinstrument som finns i gemenskapen och internationellt.

Dessutom ska nätverket bidra till

 • att förfaranden som har gränsöverskridande konsekvenser fungerar väl,
 • att underlätta framställningar om rättsligt samarbete mellan medlemsstaterna, särskilt när inget gemenskapsrättsligt eller internationellt instrument är tillämpligt,
 • tillämpningen av gemenskapsrättsliga instrument eller gällande konventioner mellan medlemsstaterna.

Nätverkets uppgifter: kontaktpunkterna

Kontaktpunkterna spelar en nyckelroll i nätverket, de ska tillhandahålla allmän information om de instrument som finns i gemenskapen och internationellt, liksom information som kan behövas för samarbete och tillämpning av de lagar som gäller i medlemsstaten, underlätta behandlingen av framställningar om rättsligt samarbete, söka lösningar på eventuella problem som kan uppstå och samordna samarbetet mellan nationella medlemmar.

Kontaktpunkterna svarar på förfrågningar om juridiskt samarbete inom en fastställd tidsgräns (inom 15 dagar från mottagandet, såvida inte tiden förlängs) med hjälp av den tekniska utrustning som medlemsstaterna tillhandahåller. Kommissionen för register över kontaktpunkternas förfrågningar och svar.

Kontaktpunkterna ska mötas minst en gång i halvåret för att utbyta information och erfarenheter, kartlägga problem, identifiera bästa praxis samt fastställa parametrar för informationssystemet.

Även om detta beslut inte tillämpas i Danmark, får landet vara representerat vid möten med nätverket. Dessutom kan anslutningsländer och kandidatländer samt vissa tredjeländer skicka max tre representanter var som deltar som observatörer vid dessa möten.

Utöver mötena kan kontaktpunkterna utbyta information via ett skyddat system med begränsad åtkomst, som inrättas av kommissionen.

Nätverket ska ingå kontakter med liknande nätverk och internationella organisationer, som Europeiskt rättsligt nätverk för straffrättsliga frågor, Europeiskt nätverk för rättslig utbildning (EN) (FR), Nätverk av europeiska informationsentraler för konsumenter (ECC-net), och med juridiska samarbetsnätverk som inrättats mellan tredjeländer och med internationella organisationer.

Allmänhetens tillgång till uppgifter

Ett Internetbaserat informationssystem för allmänheten ger tillgång till information om gällande rättsliga instrument, rättspraxis, medlemsstaternas rättssystem och samarbete på privaträttens område. Informationssystemet omfattar även praktiska faktablad för allmänheten.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 2001/470/EG

1.12.2002

-

EUT L 174, 27.6.2001

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 568/2009/EG

11.1.2011

-

EUT L 168, 30.6.2009

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets beslut nr 2001/470/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport av den 16 maj 2006 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av rådets beslut nr 2001/470/EG om inrättande av ett europeiskt rättsligt nätverk på privaträttens område [KOM(2006) 203 slutlig – ej offentliggjord i EUT]. Rapporten har utarbetats av kommissionen i enlighet med artikel 19 i ovan nämnda beslut. Rapporten tar upp de egenskaper som utmärker nätverket och hur nätverket har fungerat hittills. Kommissionen anser att nätverket allmänt sett har uppnått sina uppställda mål. Samtidigt konstaterar kommissionen att nätverket inte på långt när har nått sin fulla potential. För att kunna göra detta är det viktigt att det har tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag. Kommissionen vill bland annat att

 • medlemsstaternas centrala kontaktpunkter helt ska kunna ägna sig åt verksamheten inom nätverket och att medlemsstaterna ska ge dem de befogenheter och resurser som behövs för detta,
 • större ansträngningar görs för att utveckla nätverkets webbplats vad gäller innehåll och antal språk,
 • nätverket fortsätter sitt informationsarbete och arbetet med att ta fram handledningar, och i första hand satsar på att diskutera konkreta ärenden,
 • allmänheten successivt bereds tillgång till kontaktpunkterna via e-kommunikation.

See also

Senast ändrat den 09.06.2011

Top