Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer

Europeiska unionen (EU) antar lagstiftning som fastställer gemensamma regler för alla medlemsstater för att bevilja tillfälligt skydd till personer som flyr sitt land vid massiv tillströmning av fördrivna personer till unionen.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2001/55/EG av den 20 juli 2001 om miniminormer för att ge tillfälligt skydd vid massiv tillströmning av fördrivna personer och om åtgärder för att främja en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot dessa personer och bära följderna av detta.

SAMMANFATTNING

Direktivet inrättar ett undantagssystem för tillfällen då det sker en massiv tillströmning till Europeiska unionen (EU) av utländska medborgare som inte kan återvända till sitt land, bland annat med anledning av krig, våld, eller överträdelse av de mänskliga rättigheterna. Lagstiftningen inrättar ett omedelbart och tillfälligt skydd för fördrivna personer och säkerställer en balans mellan medlemsstaternas insatser för att ta emot fördrivna personer och bära följderna av detta.

Danmark deltar inte i direktivet.

Verkställande av det tillfälliga skyddet

Det tillfälliga skyddet verkställs i alla medlemsstater då rådet, på förslag från kommissionen, antar ett beslut som konstaterar en massiv tillströmning av förvisade personer till EU och specificerar vilka grupper som skyddet gäller.

Skyddet varar i ett år och kan förlängas till maximalt två år. Det kan också avslutas när rådet, på förslag från kommissionen, bedömer att situationen i ursprungslandet tillåter ett säkert och hållbart återvändande för de förvisade personerna.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de förvisade personerna visar sig villiga att tas emot på deras territorium.

Följande kan undantas från det tillfälliga skyddet: personer misstänkta för brott mot freden, krigsförbrytelser, eller brott mot mänskligheten, ett allvarligt icke-politiskt brott, handlingar som står i strid med Förenta nationernas syften och principer, och personer som utgör en samhällsfara för den mottagande medlemsstaten.

Effekter av det tillfälliga skyddet

Medlemsstaterna ska ge de personer som får tillfälligt skydd ett uppehållstillstånd som gäller så länge som skyddet varar. Vid behov ska de förvisade personerna ha tillgång till all hjälp som behövs för att få nödvändiga viseringar, med formaliteter och kostnader minskade så mycket som möjligt.

De som åtnjuter tillfälligt skydd ska ha:

  • rätt att utföra arbete som anställda eller egenföretagare, att delta i utbildningsåtgärder för vuxna, yrkesutbildning eller praktisk arbetsmarknadsorientering;
  • rätt till lämplig inkvartering;
  • rätt att få sina behov tillgodosedda när det gäller social välfärd och uppehälle, om de saknar tillräckliga medel, samt sjukvård;
  • för barn under 18 år, rätt till tillträde till utbildningsväsendet på samma villkor som medborgarna i den mottagande medlemsstaten.

Medlemmarna i en familj som splittrats och som åtnjuter tillfälligt skydd i olika medlemsstater eller där vissa familjemedlemmar ännu inte befinner sig på EU:s territorium ska kunna återförenas i samma medlemsstat.

Underåriga utan medföljande vuxen placeras hos vuxna släktingar, hos en fosterfamilj, på ett mottagningscentrum som är särskilt avsett för underåriga eller hos den person som tog hand om barnet under flykten. De placeras under förmyndare eller företrädda av en organisation.

Personer som åtnjuter tillfälligt skydd skall ha möjlighet att lämna in en asylansökan. Medlemsstaten som tagit emot personen är ansvarig för att granska ansökan. Länderna kan dock besluta att en person inte kan åtnjuta tillfälligt skydd och vara asylsökande på samma gång. Detta är ett sätt för landet att minska belastningen på asylsystemet under det tillfälliga skyddets varaktighet genom att skjuta på granskning av ansökningar.

Utom om medlemsstaterna beslutar något annat, ska en person som åtnjuter tillfälligt skydd eller som upphäller sig utan tillstånd på en annan medlemsstats territorium återtas av medlemsstaten som beviljat skyddet.

Upphörande av det tillfälliga skyddet

Då det tillfälliga skyddet upphör eller under dess varaktighet, vidtar medlemsstaterna nödvändiga åtgärder för att möjliggöra frivilligt återvändande för personer som åtnjuter tillfälligt skydd.

Vid ofrivilligt återvändande ska de också säkerställa att återvändandet görs med respekt för människovärdet och om det finns tungt vägande humanitära skäl som gör återvändande omöjligt.

Personer som inte kan resa på grund av sin hälsa får inte vara föremål för ofrivilligt återvändande så länge deras hälsa inte förbättras. Familjer vars barn är underåriga och går i skola kan få tillstånd att stanna till slutet av skolåret.

Administrativt samarbete

De åtgärder som fastställs i direktivet åtnjuter stöd från Europeiska flyktingfonden. Om antalet förvisade personer överskrider den mottagningskapacitet som angivits av medlemsstaterna, vidtar rådet lämpliga åtgärder, bland annat genom att rekommendera ytterligare hjälp från de berörda medlemsstaterna.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/55/EG

7.8.2001

31.12.2002

EUT L 212, 7.8.2001

Senast ändrat den 14.02.2012

Top