Help Print this page 
Title and reference
En enhetlig utformning av uppehållstillstånd

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En enhetlig utformning av uppehållstillstånd

Europeiska unionen har infört en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förordningen ersätter rådets gemensamma åtgärd 97/11/RIF om en enhetlig modell för uppehållstillstånd* och rådets åtgärder för tillämpningen. Schengenkonventionen, innebär att ett visum kan ersättas av ett uppehållstillstånd tillsammans med en resehandling. En tredjelandsmedborgare* som visar upp sitt pass och uppehållstillstånd får resa in i en Schengenstat och stanna där för en kortare vistelse.

I förordningen beskrivs den enhetliga utformningens allmänna kännetecken och i bilagan visas ett exempel på ett tillstånd. Uppehållstillstånden ska utformas som separata handlingar i enlighet med det angivna formatet. Övriga tekniska bestämmelser som ska motverka efterbildning och förfalskning ska antas av kommissionen och den kommitté som inrättats genom förordning (EG) nr 1683/95 som fastställer en enhetlig utformning av visumhandlingar. Om det beslutas att dessa bestämmelser ska hållas hemliga får de endast meddelas till de organ som ansvarar för tryckningen av uppehållstillstånd, vilka utsetts av medlemsländerna.

I enlighet med förordning 95/46/EG om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter har en person som har fått ett uppehållstillstånd utfärdat rätt att begära korrigeringar med avseende på dennes personliga uppgifter.

Biometriska* kännetecken används i uppehållstillstånden för att kontrollera handlingens äkthet och identiteten av den berörda tredjelandsmedborgaren. Kännetecknen utgörs av en ansiktsbild (fotografi) och två fingeravtryck, vilka kommer att behandlas enligt nationell praxis och med beaktande av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Förenta Nationernas barnkonvention. De tekniska specifikationerna för insamlingen av biometriska kännetecken antas i enlighet med Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO:s) normer och är baserade på de tekniska specifikationerna för utfärdandet av nationella pass enligt förordning (EG) nr 2252/2004.

Den här förordningen gäller inte följande tredjelandsmedborgare:

  • Familjemedlemmar till EU-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet.
  • Medborgare, och deras familjemedlemmar, i Eftastaterna som deltar i EES-avtalet, och som utövar sin rätt till fri rörlighet.
  • Medborgare i länder som är undantagna från visumkrav, och som här rätt till en tre månader lång vistelse i ett medlemsland.

Medlemsstaterna får använda den här enhetliga utformningen för andra syften än de som nämns i förordningen. Åtgärder måste emellertid vidtas för att se till att en sådan användning inte leder till någon förvirring med den enhetliga viseringen.

Medlemsländerna ska utfärda det enhetligt utformade uppehållstillståndet i enlighet med förordningen inom ett år efter det att de kompletterande säkerhetsdetaljerna och säkerhetskraven antagits. De biometriska kännetecknen ska införas inom senast två (ansiktsbild) eller tre år (fingeravtryck) efter det att lämpliga tekniska specifikationer har blivit antagna. Redan utfärdade tillstånd ska fortsätta att vara giltiga om inte medlemsländerna beslutar annorlunda. Uppehållstillståndet får utfärdas i form av ett klistermärke för en övergångsperiod av två år efter det att tekniska specifikationer angående ansiktsbilden har blivit antagna.

Irland och Förenade kungariket har meddelat att de vill delta i delta i beslutet om och tillämpningen av förordningen. När det gäller Danmark, Island, Norge och Schweiziska edsförbundet är förordningen en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket.

Bakgrund

Vid mötet i Thessaloniki den 19 och 20 juni 2003 betonade Europeiska rådet att det behövs en enhetlig strategi inom EU för biometriska kännetecken, vilket skulle resultera i enhetliga lösningar i fråga om tredjelandsmedborgares handlingar, EU-medborgares pass och informationssystem. En enhetlig utformning av uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare bidrar framför allt till att bekämpa olaglig invandring och vistelse. Användningen av biometriska kännetecken skyddar i sin tur uppehållstillstånden mot bedräglig användning genom att skapa en tillförlitligare koppling mellan innehavaren och tillståndet.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Uppehållstillstånd: varje tillstånd som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat och som ger en tredjelandsmedborgare rätt att lagligen vistas på dess territorium (med vissa undantag i enlighet med artikel 1.2 a).
  • Tredjelandsmedborgare: varje person som inte är unionsmedborgare (med vissa undantag i enlighet med artikel 5).
  • Biometriska metoder: lagring på ett lagringsmedium (smartkort, streckkod eller en enkel handling), av en eller flera fysiska kännetecken för en person (fingeravtryck, ansiktsigenkänning, irisscanning) för att kunna kontrollera att bäraren av en handling är dess verkliga innehavare. Då de biometriska värdena är unika för varje enskild människa är de den starkaste enskilda faktorn för identifiering.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1030/2002

15.6.2002

-

EGT L 157, 15.6.2002

Ändringsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 380/2008

19.5.2008

-

EUT L 115, 29.4.2008

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 98/243/RIF av den 19 mars 1998 om fördelning av kostnader för framställning av tryckfilm till den enhetliga modellen för uppehållstillstånd [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 99 av den 31 mars 1998].

Rådets beslut 98/701/RIF av den 3 december1998 om en gemensam standard för ifyllande av den enhetliga modellen för uppehållstillstånd [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 333 av den 9 december 1998].

Gemensam åtgärd 97/11/RIF av den 16 december1996 beslutad av rådet på grundval av artikel K3 i Fördraget om Europeiska unionen om en enhetlig modell för uppehållstillstånd [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 7 av den 10 januari 1997]. Syftet med den gemensamma åtgärden är att uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ska utformas enligt en enhetlig modell. Enligt den gemensamma åtgärden avses med uppehållstillstånd ”sådana tillstånd som utfärdas av myndigheterna i ett medlemsland och som ger en medborgare i tredjeland rätt att lagligen vistas på dess territorium […]”. Den gemensamma åtgärden gäller inte för

Den gemensamma åtgärden ska inte tillämpas på

  • familjemedlemmar till unionsmedborgare när de utövar sin rätt till fri rörlighet,
  • medborgare i sådana medlemsländer till Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är avtalsparter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och deras familjemedlemmar när de utövar sin rätt till fri rörlighet.

Senast ändrat den 24.04.2009

Top