Help Print this page 
Title and reference
Konvention för att skydda Europeiska gemenskapens finansiella intressen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Konvention för att skydda Europeiska gemenskapens finansiella intressen

Europeiska unionen (EU) strävar efter att bekämpa bedrägerier med anknytning till dess inkomster och utgifter genom lämpliga straffrättsliga åtgärder som straffbeläggning av bedrägeri, straffrättsliga påföljder, straffrättsligt ansvar för företagsledare och behörighetsregler.

RÄTTSAKT

Rådets akt av den 26 juli 1995 om utarbetandet av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen [Europeiska unionens officiella tidning C 316, 27.11.1995].

SAMMANFATTNING

Rådet inrättade genom denna akt en konvention med syfte att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot Europeiska gemenskapens finansiella intressen. Enligt konventionen måste bedrägerier, såväl i fråga om utgifter * som inkomster *, i varje land i Europeiska unionen (EU) omfattas av effektiva, proportionerliga och avskräckande straffrättsliga påföljder.

Enligt konventionen ska varje EU-land vidta de åtgärder som är nödvändiga för att ovannämnda gärningar, samt medhjälp, anstiftan eller försök till sådana gärningar, ska omfattas av effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder. Fall av grovt bedrägeri ska beläggas med frihetsberövande påföljd och ska kunna medföra utlämning.

Alla EU-länder ska också vidta nödvändiga åtgärder för att företagsledare eller andra personer med befogenhet att fatta beslut eller utöva kontroll inom företaget ska kunna hållas straffrättsligt ansvariga enligt de principer som anges i den nationella rätten, när det gäller bedrägerier som riktar sig mot EU:s finansiella intressen.

Varje EU-land ska vidta nödvändiga åtgärder för att kunna utöva jurisdiktion över de gärningar som det har belagt med straff i enlighet med de skyldigheter som följer av denna konvention.

Om ett bedrägeri är belagt med straff och rör minst två EU-länder ska dessa länder samarbeta effektivt vid förundersökning, lagföring och straffverkställighet, t.ex. genom inbördes rättshjälp, utlämning, överförande av lagföring eller verkställighet av domar som har meddelats i ett annat EU-land.

Om en tvist uppstår mellan EU-länderna när det gäller tolkningen eller tillämpningen av denna konvention ska ärendet först behandlas av rådet. Om ingen lösning uppnås inom sex månader får en av parterna i tvisten hänskjuta frågan till Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). Den är även behörig att döma i tvister mellan ett EU-land och Europeiska kommissionen.

Bakgrund

Syftet med denna konvention och dess protokoll, som antogs inom ramen för avdelning VI i fördraget om Europeiska unionen (efter det att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009, faller villkoren avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), är att upprätta en gemensam grund för det straffrättsliga skyddet av EU:s finansiella intressen.

Konventionen trädde i kraft den 17 oktober 2002, tillsammans med dess första protokoll och protokollet avseende EU-domstolens tolkning. Det andra protokollet trädde i kraft den 19 maj 2009. Alla EU:s medlemsländer får ansluta sig till såväl konventionen som dess protokoll.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Bedrägerier i fråga om utgifter: varje uppsåtlig handling eller underlåtenhet som är att hänföra till användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument, om detta leder till att medel från Europeiska gemenskapernas allmänna budget eller från de budgetar som förvaltas av Europeiska gemenskaperna eller för deras räkning otillbörligen uppbärs eller innehålls, eller till undanhållande av information som ska lämnas i enlighet med särskilda föreskrifter, om gärningen har samma effekt, eller till användning av sådana medel för andra syften än dem som medlen ursprungligen har beviljats för.
  • Bedrägerier i fråga om inkomster: varje uppsåtlig handling eller underlåtenhet som är att hänföra till användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument, om detta leder till att medel från Europeiska gemenskapernas allmänna budget eller från de budgetar som förvaltas av Europeiska gemenskaperna eller för deras räkning minskas på ett olagligt sätt, eller till undanhållande av information som ska lämnas i enlighet med särskilda föreskrifter, om gärningen har samma effekt, eller till missbruk av en förmån som lagligen erhållits, om gärningen har samma effekt.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets akt av den 19 juni 1997 om utarbetande av andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 221, 19 .071997]. Protokollet omfattar särskilt juridiska personers ansvar, förverkande, penningtvätt och samarbete mellan medlemsländerna och kommissionen för att skydda EG:s finansiella intressen och skydda personuppgifter i anslutning till dessa intressen. Protokollet har ännu inte trätt i kraft.

Rådets akt av den 29 november 1996 om upprättande på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen av protokollet om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 151, 20.051997].

Protokollet gör det möjligt för de nationella domstolarna att begära att EG-domstolen lämnar ett förhandsavgörande angående tolkningen av bestämmelserna i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och dess protokoll. Det trädde i kraft den 17 oktober 2002.

Rådets akt av den 27 september 1996 om upprättande av ett protokoll till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 31, 23.101996]. I protokollet behandlas främst definitionen av begreppen "tjänsteman", aktiv och passiv "korruption", samt harmoniseringen av påföljderna för korruptionsbrott. En förklarande rapport om protokollet antogs den 19 december 1997. Det trädde i kraft den 17 oktober 2002.

Rådets beslut 2008/40/RIF av den 6 december 2007 om Bulgariens och Rumäniens anslutning till den på artikel K3 i fördraget om Europeiska unionen grundade konventionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, till dess protokoll av den 27 september 1996, till protokollet av den 29 november 1996 och till det andra protokollet av den 19 juni 1997. [EUT L 9, 12.1.2008].

I och med detta beslut fick Bulgarien och Rumänien tillträde till konventionen och dess protokoll.

Rapporter

Second Report from the Commission – Implementation of the Convention on the Protection of the European Communities’ financial interests and its protocols - Article 10 of the Convention [KOM(2008) 77 – Ej offentliggjort i EUT]. Som uppföljning på den första rapporten, som upprättades 2004, undersöker kommissionen de framsteg som de 27 EU-länderna gjort i att ratificera och implementera instrumenten för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. Rapporten belyser de problem som uppstår ur de ofta förekommande förseningarna i ratifikationen samt fall då den tillämpats oriktigt.

Rapport från kommissionen Medlemsstaternas genomförande av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och protokollen till denna Artikel 10 i konventionen [KOM(2004) 709 – Ej offentliggjort i EUT]. Rapporten fokuserar på hur konventionen och dess protokoll ska implementeras av de 15 EU-länderna innan utökningen den 1 maj 2004. Den tar hänsyn till att framsteg har skett i det straffrättsliga skyddet av den Europeiska gemenskapernas gemensamma intressen tack vare den nationella lagstiftning som antagits av alla EU-länder men beklagar att inget av dem har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att till fullo anpassa sig till konventionen. Kommissionen rekommenderar att rådet uppmanar EU-länderna att öka sina ansträngningar för att stärka den nationella strafflagstiftningen och att ratificera detta andra protokoll så snart som möjligt.

Senast ändrat den 11.03.2011

Top