Help Print this page 
Title and reference
En gemensam rättslig ram för bedrägeribekämpning inom gemenskapens politikområden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

En gemensam rättslig ram för bedrägeribekämpning inom gemenskapens politikområden

För att effektivt bekämpa bedrägerier, fastställer denna förordning en gemensam rättslig ram inom alla de områden som omfattas av EU:s politik. Särskilt fastställs administrativa kontroller och sanktioner för att skydda gemenskapernas finansiella intressen.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG, EURATOM) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

SAMMANFATTNING

I denna förordning fastställs bestämmelser för att bekämpa bedrägerier som riktar sig mot Europeiska gemenskapernas finansiella intressen. I förordningen föreskrivs enhetliga kontroller i alla medlemsstater och administrativa åtgärder och sanktioner för oegentligheter som begås gentemot gemenskapsrätten.

Oegentlighet: en ekonomisk aktör påverkar gemenskapsbudgeten på ett negativt sätt

Med oegentligheter avses varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten som är följden av en handling eller underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för gemenskapernas allmänna budget eller budgetar som de förvaltar, antingen genom en otillbörlig utgift eller genom minskning eller bortfall av inkomster som kommer från de egna medel som uppbärs direkt för gemenskapernas räkning.

Med ekonomiska aktörer avses fysiska eller juridiska personer, liksom andra enheter som enligt nationell lag har rättskapacitet, och som drabbas av sanktioner då de har begått en oegentlighet. Sanktioner kan också tillämpas mot personer som har deltagit i genomförandet av oegentligheten, samt mot dem som är skyldiga att reagera på eller förhindra att oegentligheten begås.

Fastställa en gemensam rättslig ram för all gemenskapspolitik

Mer än hälften av gemenskapernas utgifter utbetalas till mottagarna via medlemsstaterna. Den decentraliserade förvaltningen och övervakandet av utgifterna är föremål för detaljerade bestämmelser som är olika beroende på vilket slags gemenskapspolitik det gäller. I denna förordning fastställs en gemensam rättslig ram för all gemenskapspolitik för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, framför allt i form av kontroller och administrativa åtgärder och sanktioner.

Medlemsstaterna ansvarar för att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att sådana transaktioner som involverar gemenskapernas finansiella intressen sker i enlighet med reglerna och verkligen äger rum. Kontrollåtgärderna ska vara proportionella i förhållande till de eftersträvade målen så att de inte leder till orimligt stora ekonomiska svårigheter och administrativa kostnader och ska ta hänsyn till den administrativa praxis och de administrativa strukturer som finns i medlemsstaterna.

Kommissionen har ansvar för att kontrollera:

  • om administrativ praxis överensstämmer med gemenskapsreglerna;
  • om nödvändiga verifikationer finns och om dessa överensstämmer med gemenskapens inkomster och utgifter;
  • finansiella transaktioner genomförs och kontrolleras på ett lämpligt sätt.

Dessutom kan kommissionen utföra kontroll på platsen.

Indragning av förmåner som erhållits på ett otillbörligt sätt

Vanligen medför varje oegentlighet att den förmån som erhållits på ett otillbörligt sätt dras in, eventuellt med ränta som baseras på en fast räntesats. Det kan ske:

  • genom förpliktelse att betala tillbaka utestående belopp eller de belopp som uppburits på ett otillbörligt sätt;
  • genom förlust, helt eller delvis, av den garanti som ställts som säkerhet för en begäran om en förmån som beviljats eller när ett förskott mottagits.

Oegentligheter som begås uppsåtligen eller oegentligheter som orsakas av oaktsamhet kan medföra administrativa sanktioner som:

  • betalning av administrativa böter;
  • betalning av ett ytterligare belopp som inte får överskrida den nivå som är absolut nödvändig för att ge beloppet en avskräckande effekt;
  • förlust, helt eller delvis, av en förmån som beviljats, även om aktören endast delvis dragit fördel av denna förmån, eller utestängning från eller indragning av förmånen under en period efter den då oegentligheten begicks;
  • andra sanktioner av enbart ekonomisk karaktär som föreskriv i gemenskapsrätten.

Allmänna principer

Kontroller, administrativa åtgärder och sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. De ska anpassas efter oegentlighetens art och allvar, den beviljade förmånen eller den uppnådda fördelen och graden av ansvar.

En administrativ sanktion får endast utfärdas om en gemenskapsrättsakt har införts före oegentligheten.

Preskriptionstiden för att vidta åtgärder är fyra år från den dag oegentligheten begicks. För kontinuerliga eller upprepade oegentligheter löper preskriptionstiden från den dag då oegentligheten upphörde. För fleråriga program sträcker sig preskriptionstiden åtminstone fram till programmets definitiva avslutning.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

EGT/EUT

Förordning (EG, EURATOM) nr 2988/95

26.12.1995

-

EGT L 312, 23.12.1995

See also

Senast ändrat den 02.05.2011

Top