Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prismärkning av varor som erbjuds konsumenter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Prismärkning av varor som erbjuds konsumenter

Försäljningspris och jämförpris måste anges på alla varor som konsumenter erbjuds av näringsidkare för att förbättra informationen till konsumenterna och underlätta prisjämförelser. Prisangivelserna skall vara entydiga, lätta att känna igen och tydligt läsbara.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter.

SAMMANFATTNING

Försäljningspris och jämförpris måste anges på alla varor som konsumenter erbjuds av näringsidkare och skall vara entydiga, lätta att känna igen och tydligt läsbara. Med entydiga avses i direktivet priset inklusive mervärdeskatt och alla övriga skatter. Jämförpriset behöver inte anges om det är identiskt med försäljningspriset.

Medlemsstaterna får dock besluta att inte tillämpa denna bestämmelse på

  • varor som erbjuds i samband med tillhandahållandet av tjänster,
  • försäljning på auktion och försäljning av konst och antikviteter.

När varan säljs i lös vikt behöver bara jämförpriset anges.

I reklam där försäljningspriset på varor nämns skall även jämförpriset anges.

Medlemsstaterna får

  • medge undantag från skyldigheten att ange jämförpriset för varor för vilka en sådan angivelse inte skulle vara av betydelse eller om en sådan angivelse skulle kunna skapa förvirring,
  • när det gäller andra varor än livsmedel upprätta en förteckning över de varor för vilka kravet på angivelse av jämförpriset alltjämt skall gälla.

I direktivet anges att en övergångsperiod kan införas då skyldigheten att ange jämförpriset på andra varor än dem som säljs i lös vikt inte skall gälla för vissa små detaljistföretag.

Medlemsstaterna skall

  • vidta lämpliga åtgärder för att informera alla personer som berörs om den nationella lagstiftning i vilken det här direktivet införlivas,
  • fastställa påföljderna vid överträdelse av de nationella bestämmelser som antas för tillämpningen av detta direktiv.

Detta direktiv upphäver direktiven 79/581/EEG (es de en fr)(prismärkning av livsmedel) och 88/314/EEG (prismärkning av andra varor än livsmedel) och träder i kraft den 18 mars 2000.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/6/EG [medbeslutande COD/1995/0148]

18.3.1998

18.3.2003

EGT L 80, 18.3.1998

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1998/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter [KOM(2006) 325 slutlig - ej offentliggjord i EUT].I meddelandet beskrivs hur flera länder låtit direktivet omfatta tjänster, trots att det endast behöver tillämpas på lös egendom, nämligen Belgien, Tjeckien, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Polen, Portugal, Slovenien och Slovakien.

I meddelandet bekräftas det å andra sidan att samtliga medlemsstater för vissa varor eller varugrupper har beviljat undantag från kravet att ange jämförpris.

Jämförpriset skall också gälla i reklam. Om jämförpriset inte anges betraktas reklamen som vilseledande och är därmed otillåten i enlighet med direktivet om otillbörliga affärsmetoder.

Jämförpriser i reklam

Mål C-356/04: Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Rechtbank van Koophandel te Brussel av den 29 juli 2004 i målet mellan Lidl Belgium GmbH & CO KG och NV Etablissementen Franz Colruyt [EUT C 273, 6.11.2004].I domen fastställs att reklam där prisnivåerna i olika varuhuskedjor jämförs genom att ett urval varor visas fram är vilseledande och därmed förbjuden.

Den 23 april 1998 lade kommissionen fram en rekommendation om parallella angivelser av priser och andra monetära belopp.

Senast ändrat den 03.11.2006

Top