Help Print this page 
Title and reference
Färdigförpackade varor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Färdigförpackade varor

Färdigförpackningar och färdigförpackade varor bör på ett enhetligt sätt märkas med innehållets vikt eller volym med iakttagande av vissa mättekniska krav.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 76/211/EEG av den 20 januari 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om färdigförpackning av vissa varor efter vikt eller volym [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Etiketter på färdigförpackningar * och färdigförpackade varor * bör innehålla en rad uppgifter av betydelse för konsumenten.

De färdigförpackade varorna säljs styckvis med en vikt eller volym som är konstant och förutbestämd av förpackaren. Förpackningens vikt eller volym bör vara:

  • minst 5 g eller 5 ml för de minsta förpackningarna;
  • högst 10 kg eller 10 l för de största förpackningarna.

e-märkning

Färdigförpackade varor kan förses med ett litet "e" som är minst 3 mm högt som på förpackarens eller importörens ansvar certifierar att färdigförpackningen uppfyller kraven i detta direktiv när det gäller kvalitet och måttkontroller (bilaga I, punkt 5 och bilaga II).

Bokstaven ska placeras i samma synfält som angivelsen om nominell vikt eller volym.

Uppgifter om vikt eller volym

Om färdigförpackningen ska CE-märkas är det obligatoriskt att på etiketten ange volymen för vätskor och vikten för andra produkter.

Om handelsbruk eller nationella bestämmelser inte är desamma i alla medlemsstater ska den färdigförpackade varan även märkas med de vikt- och volymangivelser som svarar mot det handelsbruk eller de nationella bestämmelser som gäller i destinationslandet.

Medlemsstaterna får inte förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av färdigförpackningar som uppfyller de krav och följer de provningsregler som fastställs i direktivet om volym- eller viktangivelse och mätmetoder.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Färdigförpackning: En färdigförpackning är kombinationen av en vara och den individuella förpackning som den är färdigförpackad i.
  • Färdigförpackad vara: En vara är färdigförpackad när den placeras i en förpackning av vilken beskaffenhet som helst utan att köparen är närvarande och mängden i förpackningen har ett förutbestämt värde som inte kan ändras utan att förpackningen antingen öppnas eller undergår en märkbar förändring.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 76/211/EEG

23.1.1976

22.7.1977

EGT L 46, 21.2.1976.

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 78/891/EEG

29.9.1978

1.1.1980

EGT L 311, 4.11.1978.

Direktiv 2007/45/EG

11.10.2007

11.10.2008

EUT L 247, 21.9.2007

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 76/211/EEG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna [EUT L 304, 22.11.2011].

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG [EUT L 268, 18.10.2003].

Senast ändrat den 18.03.2012

Top