Help Print this page 
Title and reference
Försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier

De regelbaserade ramarna för försäljning av konsumentvaror i EU garanterar en lägsta enhetlig konsumentskyddsnivå. De garanterar i synnerhet skydd när det gäller varor som inte är avtalsenliga.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 99/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier.

SAMMANFATTNING

Direktivet avser den legala garantin och de kommersiella garantierna:

Begreppet legal garanti avser köparens juridiska skydd vid köp av varor med felaktigheter. Detta juridiska skydd har blivit obligatoriskt genom lag och är inte beroende av kontraktet. I direktivet föreskrivs principen om varans avtalsenlighet.

Begreppet kommersiell garanti avser å andra sidan en persons viljeyttring, garantigivarens, som tar personligt ansvar för vissa fel.

Direktivet använder inte terminologin för legal och kommersiell garanti. I direktivet omfattar termen ”garanti” enbart följande kommersiella garantier: ”varje utfästelse som en säljare eller en tillverkare utan extra kostnad gör till konsumenten och som innebär att han skall återbetala det betalade priset eller byta ut, reparera eller på något annat sätt befatta sig med konsumentvaran, om den inte motsvarar specifikationerna i garantibeviset eller i reklam som rör varan”.

Med konsumentvaror avses alla lösa saker, utom

 • varor som säljs exekutivt eller annars tvångsvis på grund av lag,
 • vatten och gas när de inte saluhålls i begränsad volym eller bestämd kvantitet och
 • elektricitet.

Medlemsstaterna får föreskriva att begreppet inte omfattar begagnade varor som säljs på offentlig auktion där konsumenterna har möjlighet att personligen närvara vid försäljningen.

Direktivet omfattar emellertid avtal om tillhandahållande av konsumentvaror som skall framställas eller tillverkas.

Köpeavtal

Konsumentvarorna skall vara avtalsenliga.

Varorna skall presumeras vara avtalsenliga när de levereras till konsumenten:

 • de överensstämmer med den beskrivning som säljaren har lämnat och om de har samma egenskaper som den vara som säljaren har förevisat konsumenten som prov eller modell,
 • de är lämpliga för de ändamål för vilka varor av samma slag vanligen används,
 • de är lämpliga för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver dem och som han informerade säljaren om vid tidpunkten för avtalets ingående och som säljaren har godtagit,
 • varornas kvalitet och prestanda är tillfredsställande med hänsyn till varornas art och offentliga uttalanden om varorna som gjorts av säljaren, tillverkaren eller dennes företrädare.

Försäljaren skall vara ansvarig gentemot konsumenten för all bristande avtalsenlighet som föreligger när varan levereras och som uppstår inom två års tid från och med leveransdatumet. Bristande avtalsenlighet kan dock inte anses föreligga om konsumenten vid tidpunkten för avtalets ingående kände till eller inte rimligen kunde vara okunnig om den bristande avtalsenligheten.

Om varan inte överensstämmer med offentliga uttalanden som gjorts av säljaren, tillverkaren eller dess representant är säljaren inte ansvarig om han visar att

 • han inte kände till och inte rimligen kunde känna till uttalandet i fråga,
 • han har korrigerat uttalandet i fråga vid tidpunkten för försäljningen,
 • beslutet att köpa konsumentvaran inte kan ha påverkats av uttalandet i fråga.

Bristande avtalsenlighet som beror på att varan är felaktigt installerad då installationen utgör en del av köpeavtalet och har utförts av säljaren eller på dennes ansvar, skall anses jämförbar med bristande avtalsenlighet hos varan. Detta skall även gälla om den vara, som är avsedd att installeras av konsumenten, har installerats felaktigt på grund av felaktiga installationsanvisningar.

Bristande avtalsenlighet som uppstår inom sex månader från och med tidpunkten för leveransen av varan presumeras ha funnits vid denna tidpunkt, utom då

 • motsatsen bevisas,
 • denna presumption är oförenlig med varans eller den bristande avtalsenlighetens art.

När säljaren informeras om en bristande avtalsenlighet har konsumenten rätt att begära

 • reparation eller byte av varan, kostnadsfritt, inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för konsumenten,
 • eller ett lämpligt prisavdrag eller att avtalet hävs, om varan inte kan repareras eller bytas ut eller om påföljderna är oproportionella, eller om säljaren inte fullgjort eventuella reparationer eller byten inom rimlig tid eller utan väsentlig olägenhet för konsumenten.

Avtalet kan inte hävas om bristen på avtalsenlighet är ringa.

När den slutliga säljaren är ansvarig gentemot konsumenten på grund av sådan bristande avtalsenlighet som beror på handlande eller underlåtenhet av tillverkaren, en säljare i tidigare led i samma avtalskedja eller någon annan mellanhand, kan den slutliga säljaren rikta anspråk mot den person som är ansvarig.

Överensstämmelse med den kommersiella garantin

Säljaren eller tillverkaren som erbjuder en kommersiell garanti är juridiskt bunden av garantin enligt de villkor som fastställts i garantidokumentet och i tillhörande reklam. I garantin skall det anges att konsumenten har vissa rättigheter enligt lag och klargöras att dessa rättigheter inte påverkas av garantin. Garantin skall dessutom på vanligt begripligt språk förklara vad som ingår i garantin och vilka huvudsakliga uppgiffter som är nödvändiga för att framställa anspråk enligt garantin, i synnerhet dennas varaktighet, territoriella omfattning samt garantigivarens namn och adress.

På konsumentens begäran skall garantin hållas tillgänglig i skriftlig form eller i ett annat varaktigt medium. Den medlemsstat där konsumentvaran marknadsförs får på sitt territorium föreskriva att garantin skall avfattas på ett eller flera av de officiella gemenskapsspråken.

Bristande överensstämmelse mellan den kommersiella garantin och direktivets bestämmelser påverkar inte garantins giltighet som konsumenten alltid kan åberopa.

Övriga bestämmelser som skyddar konsumenten

Konsumenten är inte bunden av de avtalsvillkor eller överenskommelser som ingåtts med säljaren som direkt eller indirekt åsidosätter eller begränsar de rättigheter som följer av detta direktiv.

Medlemsstaterna kan anta strängare bestämmelser som är förenliga med fördraget, för att säkerställa en högre konsumentskyddsnivå.

Bakgrund

Detta direktiv grundar sig på kommissionens grönbok från 1993 om konsumtionsvarugarantier och kundservice.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 99/44/EG [antagande: medbeslutandeförfarandet 1996/0161/COD]

7.7.1999

1.1.2002

EUT L 171, 7.7.1999

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter (Text av betydelse för EES) [KOM(2008) 614 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Syftet med förslaget är en tillnärmning av de minimikrav som avser konsumenters avtalsenliga rättigheter. Det skall leda till en revidering och en sammanslagning av flera lagar, direktiv 1999/44/EG, direktiv 85/577/EEG om avtal som ingås utanför fasta affärslokaler, direktiv 93/13/EEG om oskäliga villkor i konsumentavtal och direktiv 97/7/EG om distansavtal.

En mer omfattande harmonisering kommer att bidra till att den inre marknaden utvecklas för konsumenterna, samtidigt som de garanteras en högre skyddsnivå.

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 24 april 2007 om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, med en granskning av möjligheten att införa direkt tillverkaransvar [KOM(2007) 210 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Meddelandet tar hänsyn till genomförandet av direktivet i nästan alla medlemsstater. Genomförandet visade sig dock vara problematiskt i vissa medlemsstater, på grund av luckor i bestämmelser eller betydande särdrag i lagstiftningen. Klausulen om harmonisering på miniminivå har gjort det möjligt för medlemsstaterna att anta strängare lagar, vilket har lett till antagandet av lagar som skiljer sig åt.

Dessa avvikelser utgör hinder utbyten och extra kostnader för företag bedriver verksamhet över gränserna. De skapar olika skyddsnivåer som minskar konsumenternas tilltro till den inre marknaden.

Grönboken skall fungera som utgångspunkt för en revidering av direktiv 99/44/EG.

Grönbok av den 8 februari om översynen av konsumentregelverket [KOM(2006) 744 slutlig - Ej offentliggjord i EUT].Rådets Direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister [EUT L 210, 07.08.1985].

I direktivet fastställs tillverkarens direkta ansvar vid förekomst av bristfälliga produkter. Konsumenten kan inom tre år vidta åtgärder från och med det datum då han led skada. Tillverkarens ansvar upphör tio år efter det att produkten i fråga satts i omlopp.

Se konsoliderad version.

See also

 • För ytterligare information, se webbplatsen för Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (EN).

Senast ändrat den 29.01.2010

Top