Help Print this page 
Title and reference
Produkter med säkerhetsbrister: ansvar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produkter med säkerhetsbrister: ansvar

EU-lagstiftningen skyddar konsumenterna mot skada på deras hälsa eller egendom orsakad av produkter med säkerhetsbrister. Den skadelidande kan sålunda begära ersättning för produkter som släppts ut på den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Direktivet fastställer principen om strikt ansvar som gäller för europeiska tillverkare. När en produkt * med säkerhetsbrist orsakar en konsument skada, kan då tillverkaren av produkten hållas ansvarig.

Med tillverkare avses:

 • den som producerar en råvara, den som tillverkar en färdig produkt eller en komponent;
 • den som importerar en produkt;
 • var och en som sätter sitt namn, varumärke eller något annat kännetecken på produkten;
 • var och en som levererar en produkt vars tillverkare eller importör inte kan identifieras.

Om flera personer är ansvariga för samma skada, är de solidariskt ansvariga.

Bevisbörda

En produkt är defekt om den inte är så säker som en person det kunde förvänta sig med hänsyn till alla omständigheter, i synnerhet:

 • presentationen av produkten;
 • den användning av produkten som skäligen kunder förväntas;
 • tidpunkten då produkten sattes i omlopp.

Den skadelidande bär bevisbördan , och måste kunna bevisa

 • förekomst av en skada;
 • att produkten är defekt;
 • orsakssambandet mellan skadan och defekten.

Det är dock inte nödvändigt att bevisa att tillverkaren eller importören är ansvarig genom underlåtenhet eller handling.

Undantag för tillverkarens ansvar

Tillverkaren hålls inte ansvarig om han bevisar:

 • att han inte har satt produkten i omlopp;
 • att defekten uppstått efter det att produkten sattes i omlopp;
 • att produkten inte har framställts för försäljning eller distribution för ekonomisk vinning;
 • att produkten varken framställts eller distribuerats inom ramen för hans näringsverksamhet;
 • att defekten beror på att produkten måste överensstämma med tvingande bestämmelser utfärdade av offentliga myndigheter;
 • att det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han satte produkten i omlopp inte var sådant att det var möjligt att upptäcka defekten. På den här punkten har medlemsstaterna rätt att vidta undantagsåtgärder;
 • att defekten hos en komponent i slutprodukten har orsakats vid tillverkningen av slutprodukten.

Tillverkarens ansvar kan begränsas om den skadelidande är medvållande till skadan.

Ämnesområden som täcks

Direktivet gäller skador som avser:

 • dödsfall eller personskada;
 • skada på någon sak för privat användning eller konsumtion.

Medlemsstaterna kan dock begränsa tillverkarens globala ansvar, vid död eller kroppsskada som orsakats av en serie artiklar som har samma fel.

Direktivet är inte heller tillämpligt på skador som uppstår genom en atomolycka och som täcks av internationella konventioner som medlemsstaterna har ratificerat.

Tidsbegränsning av ansvaret

Den skadelidande har en tidsfrist på tre år för att begära ersättning. Denna tidsfrist börjar löpa från den dag då den skadelidande fick kännedom om skadan, defekten och tillverkarens identitet.

Tillverkaren kan heller inte hållas ansvarig efter tio år från den dag då produkten sattes i omlopp.

Tillverkarens ansvar gentemot den skadelidande får inte begränsas genom någon avtalsklausul.

Nationell lagstiftning om ansvar i eller utanför avtalsförhållanden fortsätter gälla.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Produkt: varje lös sak med undantag av jordbruksråvaror och jaktprodukter även om den infogats i annan lös eller fast egendom. Med jordbruksråvaror avses produkter från jorden, från boskapsskötsel och från fiske med undantag av produkter som har genomgått en första bearbetning.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 85/374/EEG

30.7.1985

30.7.1988

EUT L 210, 7.8.1995

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 1999/34/EG

4.6.1999

4.12.2000

EUT L 141, 4.6.1999 

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 85/374/EGG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 24.07.2011

Top