Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Otillbörliga affärsmetoder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Otillbörliga affärsmetoder

Konsumenterna är skyddade mot otillbörliga affärsmetoder, oavsett om det handlar om vilseledande eller aggressiva affärsmetoder. EU säkerställer samma grad av skydd för alla konsumenter oavsett inköps- eller försäljningsort inom EU.

RÄTTSAKT

Direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av direktiven 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG och förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder).

SAMMANFATTNING

Direktivet definierar de otillbörliga affärsmetoder som är förbjudna i Europeiska unionen (EU). Det skyddar på så sätt de ekonomiska intressena hos konsumenter före, under och efter att ett handelsavtal ingås.

Otillbörliga affärsmetoder är metoder som:

 • inte respekterar kraven på god yrkessed ,
 • avsevärt kan förvränga genomsnittskonsumentens ekonomiska beteende.

Vissa befolkningsgrupper behöver extra skydd på grund av särskild sårbarhet för affärsmetoden eller produkten, genom sin ålder (barn eller gamla), lättrogenhet eller psykisk eller fysisk sjukdom.

Direktivet definierar två särskilda kategorier av otillbörliga affärsmetoder: vilseledande affärsmetoder (genom handling eller underlåtenhet) och aggressiva affärsmetoder.

VILSELEDANDE AFFÄRSMETODER

Vilseledande handlingar

En affärsmetod är vilseledande genom handling om den inbegriper oriktiga eller falska uppgifter eller om den kan vilseleda genomsnittskonsumenten, även om den information som lämnats är korrekt i sak, och sannolikt kan få honom/henne att ta ett transaktionsbeslut som han/hon inte skulle ha tagit annars. Exempel på sådana handlingar är bl.a. falsk eller bedräglig information om:

 • produktens förekomst eller beskaffenhet,
 • produktens huvudsakliga egenskaper (som tillgänglighet, förmåner, risker, sammansättning, geografiskt ursprung, de förväntade resultaten vid användning osv.),
 • vad näringsidkarens åtaganden omfattar,
 • priset eller existensen av en viss prisfördel,
 • behov av service eller reparation.

Vilseledande underlåtenhet

Detta uppkommer när väsentlig information som genomsnittskonsumenten behöver, utifrån sammanhanget, för att fatta ett upplyst transaktionsbeslut är borttagen eller anges på ett otydligt, oförståeligt eller tvetydigt sätt eller vid fel tidpunkt och därmed orsakar (eller skulle kunna orsaka) att konsumenten tar ett inköpsbeslut som han eller hon inte skulle ha tagit annars.

AGGRESSIVA AFFÄRSMETODER

Konsumenternas affärsbeslut ska vara fria. De får inte vara fattade som följd av trakasserier, tvång eller otillbörlig påverkan .

Flera omständigheter behöver sålunda tas i beaktande för att avgöra om en aggressiv affärsmetod föreligger. Till dessa hör:

 • tidpunkt, plats och varaktighet för den aggressiva affärsmetoden,
 • användning av hotfullt eller kränkande språk eller beteende,
 • näringsidkarens nyttjande av särskilda omständigheter som rör konsumenten för att påverka dennes beslut,
 • oproportionerliga villkor som inte följer av avtalet och som används när konsumenten önskar utöva sina rättigheter enligt avtalet (som t.ex. att säga upp eller byta ett avtal)

Bilaga I till direktivet innehåller en lista över 31 affärsmetoder som ska anses otillbörliga under alla omständigheter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2005/29/EG

12.6.2005

12.06.2007

EUT L 149, 11.6.2005

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens meddelande av den 14 mars 2013 om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder: Att uppnå en hög grad av konsumentskydd och bygga upp tillit på den inre marknaden [ KOM(2013)138 slutlig - ej offentliggjort i EUT] och

Första rapporten om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktivet om tillbörliga affärsmetoder) [ KOM(2013)139 slutlig - ej offentliggjort i EUT].

Rapporten ger en första bedömning av hur medlemsstaterna tillämpar direktivet, samt en beskrivning av vilka åtgärder som behövs för att maximera dess fördelar.

Tack vare direktivet har nationella myndigheter kunnat förhindra ett brett antal otillbörliga affärsmetoder, som t.ex. att ge osann information till konsumenter eller använda aggressiva marknadsföringsmetoder för att påverka deras val. Direktivets juridiska ram har visat sig väl lämpad för att säkerställa rättvisan i de nya onlinerutiner som utvecklas parallellt med att reklamsäljmetoder utvecklas.

Kommissionens bedömning visar emellertid att mer bör göras för att garantera en hög grad av konsumentskydd, i synnerhet vid gränsöverskridande handel. Det finns därför ett behov av strängare och mer konsekventa verkställande åtgärder.

I meddelandet identifieras 5 huvudområden där verkställandet bör trappas upp: resor och transport, digitalt och online, finansiella tjänster och orörlig egendom. Till huvudprioriteringarna för åtgärderna hör att ytterligare utveckla vägledningsdokumentet från 2009, utöka den juridiska databasen för direktivet om otillbörliga affärsmetoder, organisera temaarbetsmöten med nationella verkställare på särskilt angelägna områden för konsumenter, samt öppna överträdelserutiner där kommissionen har fått bekräftat att medlemsstater inte tillräckligt uppfyller sina skyldigheter till införlivande och verkställande.

Senast ändrat den 25.02.2014

Top