Help Print this page 
Title and reference
Gemensamma systemet för mervärdesskatt (moms) (momsdirektivet)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemensamma systemet för mervärdesskatt (moms) (momsdirektivet)

Det gemensamma mervärdesskattesystemet omfattar produktion och distribution av varor och tjänster som köps eller säljs för konsumtion i Europeiska unionen (EU). För att garantera skatteneutralitet oberoende av antalet transaktioner kan de mervärdesbeskattningsbara på sitt mervärdesskattekonto dra av de skattebelopp de betalat till andra beskattningsbara. Mervärdesskatten betalas slutligen av slutanvändaren i form av en procentandel på varans eller tjänstens slutpris.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Mervärdesskatt (moms) är en allmän skatt på konsumtion som tillämpas på kommersiell verksamhet som omfattar produktion och distribution av varor eller tillhandahållande av tjänster. Bestämmelser om genomförandet av Europeiska unionens gemensamma mervärdesskattesystem kodifieras i detta momsdirektiv.

Mervärdesskattesystemet omfattar varor och tjänster som köps eller säljs för konsumtion inom EU. Skatten beräknas på mervärdet för varor eller tjänster i varje skede av produktionen och distributionskedjan.

Skatten tas upp i ett system av delbetalningar som ger de mervärdesbeskattningsbara (företag som registrerats i mervärdesskattesystemet) möjlighet att från sitt mervärdesskattekonto dra av den moms de betalat till andra beskattningsbara för inköp som tjänar deras affärsverksamhet i ett föregående skede. Därigenom garanteras skatteneutralitet, oberoende av antalet transaktioner.

Mervärdesskatten betalas slutligen av slutanvändaren i form av en procentandel på varans eller tjänstens slutpris. Slutpriset är summan av de olika produktions- och distributionsskedenas mervärden. De som tillhandahåller en vara eller tjänst (den beskattningsbare) betalar in den moms som betalats för varan eller tjänsten till den nationella skattemyndigheten efter att ha dragit av den moms som de betalat till sina egna leverantörer.

Tillämpningsområde

Alla transaktioner som sker mot vederlag inom ett EU-land av en beskattningsbar person i denna egenskap omfattas av mervärdesbeskattning. Dessutom omfattas importer, oberoende av vem de genomförs av.

Skattepliktiga operationer omfattar

 • leveranser av varor från en beskattningsbar person,
 • gemenskapsinterna förvärv, där varor från ett EU-land köps in i en annan,
 • tjänster som tillhandahålls av skattskyldig,
 • importer av varor från länder utanför EU (tredje territorier eller icke-EU-land).

Gemenskapsinternt förvärv föreligger endast om varorna transporteras mellan olika EU-länder. Gemenskapsinternt förvärv föreligger om en beskattningsbar i ett ursprungsland i EU säljer varor till en annan beskattningsbar i denna egenskap i ett mottagarland i EU, eller till en rättslig person som inte är beskattningsbar. Dessutom föreligger inköp inom gemenskapen om det handlar om nya transportmedel eller produkter som omfattas av punktskatter som köps in av andra personer.

Om det sammanlagda beloppet av gemenskapsinterna förvärv av varor som genomförts av en icke beskattningsbar juridisk person eller av vissa kategorier beskattningsbara som omfattas av undantag inte överstiger 10 000 euro per år omfattas dessa förvärv inte av mervärdesskatt, utom om köparen beslutar sig för att momsregistrera sig.

Gemenskapsinterna förvärv av begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter omfattas inte av mervärdesskatt om säljaren är en beskattningsbar återförsäljare eller en auktionsförrättare som har betalat mervärdesskatt på dessa varor enligt det särskilda systemet med beskattning av bruttomarginalen.

Territoriell tillämpning

EU-mervärdesskatt tillämpas inte i tredje territorier, dvs.

 • Helgoland, Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia och de italienska öarna i Luganosjön (områden som inte heller ingår i EU:s tullområde),
 • Athos, Kanarieöarna, Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, och Réunion, Åland och Kanalöarna (områden som ingår i EU:s tullområde).

Till följd av bestämmelserna i fördraget tillämpas mervärdesskatt inte heller på Gibraltar eller den del av Cypern som inte är under Republiken Cyperns faktiska kontroll. Dessa områden behandlas som tredje territorier.

Furstendömet Monaco, Isle of Man och områdena under brittisk överhöghet i Akrotiri och Dhekelia behandlas inte som icke-EU-länder, och följaktligen tillämpas mervärdesskatt där.

Beskattningsbara personer

Med beskattningsbar person avses varje person som självständigt någonstans bedriver ekonomisk verksamhet, oberoende av syfte eller resultat. Ekonomisk verksamhet omfattar alla verksamheter av producenter, återförsäljare och personer som tillhandahåller tjänster, däribland gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamhet inom fria yrken. I den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av några andra rättsliga bindningar som skapar ett anställningsförhållande anses anställda och övriga personer inte utöva självständig verksamhet.

Alla övriga personer som tillfälligtvis genomför en leverans av ett nytt transportmedel som transporteras till ett annat EU-land anses också vara beskattningsbara.

EU-länderna har även möjlighet att som beskattningsbar person anse var och en som tillfälligtvis utför en transaktion inom ramen för en ekonomisk verksamhet, bland annat tillhandahållande före första inflyttning av byggnader eller delar av byggnader och den mark de står på, tillhandahållande av mark för bebyggelse.

Stater, regionala och lokala myndigheter och övriga offentligrättsliga organ är inte beskattningsbara personer när det gäller aktiviteter eller transaktioner som de utför i sin egenskap av offentliga myndigheter, utom om det skulle leda till konkurrenssnedvridning av viss betydelse ifall de behandlades som icke beskattningsbara personer. När de utför viss kommersiell verksamhet är dessa organ emellertid beskattningsbara.

Skattepliktiga transaktioner

Leverans av varor är överföring av rätten att såsom ägare förfoga över egendom.

Med tillhandahållande av tjänster avses varje transaktion som inte utgör leverans av varor.

Gemenskapsinternt förvärv av varor är förvärvet av rätten att såsom ägare förfoga över materiell lös egendom som transporteras från ett EU-land till mottagaren i ett annat EU-land.

Import av varor är införandet till EU av en vara som inte är i fri omsättning. Om en vara i fri omsättning har sitt ursprung i ett tredje territorium är införandet av denna vara också en import.

Plats för beskattningsbara transaktioner

Platsen för leverans av varor ska anses vara följande:

 • Den plats där varorna befinner sig när leveransen äger rum (då inga varor försänds eller transporteras).
 • Den plats där varorna befinner sig vid den tidpunkt när försändelsen eller transporten till mottagaren avgår (då varor försänds eller transporteras).
 • Den plats från vilken passagerare transporteras (om varan säljs ombord på ett fartyg, ett flygplan eller ett tåg).
 • Den plats där köparen befinner sig (om det handlar om gas som levereras via ett distributionssystem för naturgas inom EU eller något nätverk som är anslutet till, sådant system, leverans av elektricitet eller leverans av värme- eller kylenergi genom värme- eller kylnätverk).

Platsen för gemenskapsinternt förvärv av varor ska anses vara den plats där varorna befinner sig när transporten når mottagaren.

Platsen för tillhandahållande av en tjänst till beskattningsbara personer ska anses vara den plats där kunden har etablerat sätet för sin ekonomiska aktivitet eller, om tjänsten tillhandahålls till ett fast driftsställe som kunden har någon annanstans, den plats där detta fasta driftsställe är beläget. I avsaknad av sådant, ska platsen för tillhandahållandet av en tjänst vara den plats där leverantören är bosatt eller stadigvarande vistas. Platsen för tillhandahållande av en tjänst till icke-beskattningsbara personer bedöms vara den plats där leverantören har etablerat sätet för sin ekonomiska aktivitet eller, om tjänsten tillhandahålls från ett fast driftsställe som leverantören har någon annanstans, den plats där detta fasta driftsställe är beläget, eller i avsaknad av sådan den plats där leverantören är bosatt eller stadigvarande vistas.

Det finns emellertid ett antal undantag från dessa allmänna regler. De tjänster som berörs är bland annat de som har samband med fast egendom, passagerartransport och transport av gods, sådana som har att göra med kulturell verksamhet, konst, idrott, vetenskap, utbildning och underhållning, de som har att göra med restaurang- och cateringtjänster och som gäller kortvarig hyra av transportmedel. Dessa undantag ska framför allt garantera att skatter tas ut på den plats där tjänsten faktiskt konsumeras.

För att undvika dubbelbeskattning, utebliven beskattning eller konkurrenssnedvridning får EU-länderna i sina relationer med icke-EU-länder betrakta

 • en plats för tillhandahållande av tjänster som ligger inom EU-ländernas territorium såsom liggande utanför EU, om den egentliga användningen och det egentliga utnyttjandet av tjänsterna äger rum utanför EU,
 • en plats för tillhandahållande av tjänster som ligger utanför EU såsom liggande inom EU-landets territorium, om den egentliga användningen och det egentliga utnyttjandet av tjänsterna äger rum inom EU-landets territorium.

Import av varor anses äga rum i det EU-land i vilken varan befinner sig när den förs in till EU.

Beskattningsgrundande händelse och skattens utkrävbarhet

Den beskattningsgrundande händelsen inträffar och skatt blir utkrävbar vid den tidpunkt då leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsterna äger rum, förutom i ett begränsat antal fall.

Vid gemenskapsinternt förvärv av varor inträffar den beskattningsbara händelsen när förvärvet är genomfört. Skatten blir utkrävbar den femtonde dagen i den månad som följer på förvärvet. Om en faktura utfärdas före denna dag blir skatten utkrävbar den dag som fakturan utfärdas.

Från den 1 januari 2013, när direktiv 2010/45/EU trädde i kraft, blev mervärdesskatten utkrävbar när fakturan utfärdas, eller när tidsgränsen som anges i artikel 222 i direktivet passeras om ingen faktura har utfärdats då.

Vid import av varor inträffar den beskattningsbara händelsen och blir skatten utkrävbar i det ögonblick då varan införs till ett land i EU.

Beskattningsunderlag

Beskattningsunderlaget för leveranser av varor och tjänster och gemenskapsinternt förvärv av varor omfattar allt som utgör den ersättning som leverantören eller tillhandahållaren har erhållit från kunden. Detta omfattar också subventioner som är direkt kopplade till priset på transaktionerna. Beskattningsunderlaget omfattar också skatter och avgifter (utom själva mervärdesskatten) och tillkommande kostnader som begärs av leverantören eller tjänsteleverantören från kunden, men inte vissa prisnedsättningar och rabatter eller belopp som erhållits som ersättning för utgifter.

Vid import av varor är beskattningsunderlaget det värde som anges som. Skatter och avgifter som uppkommit utanför EU-landet som importerat, importavgifter (utom själva mervärdesskatten) samt tillkommande kostnader (förpackning, transport etc.) ska tas med i beskattningsunderlaget.

Momssatser

Beskattningsbara transaktioner omfattas av skatt till de satser och på de villkor som gäller i det EU-land där transaktionerna äger rum. Den normala skattesatsen för mervärdesskatten fastställs till en procentandel av beskattningsunderlaget som fram till den 31 december 2015 inte kan vara lägre än 15 %.

EU-länderna kan införa en eller två lägre skattesatser vars procentandel inte får vara lägre än 5 %. De minskade skattesatserna får endast tillämpas på leveranser av varor och tjänster i de kategorier som ingår bilaga III till momsdirektivet (senast ändrat genom direktiv 2009/47/EG).

EU-länderna får även, efter samråd med mervärdesskattekommittén, tillämpa minskade skattesatser på leveranser av naturgas, el och fjärrvärme.

Slutligen har vissa EU-länder genom undantag från de normala bestämmelserna fått tillstånd att bibehålla minskade skattesatser, bland annat superreducerade skattesatser och nollskattesatser, på vissa områden.

En del av dessa undantag, som följer av anslutningsakten för de tio medlemsländer som anslöt sig till EU den 1 maj 2004, ska tillämpas endast till och med den 31 december 2010. Andra undantag förlängdes eller återupptogs i de allmänna reglerna i direktiv 2009/47/EG.

Undantag från skatteplikt

De varor och tjänster som är undantagna från mervärdesskatt säljs till slutanvändarna utan att moms tas ut vid försäljningen. Om leveransen av varor eller tjänster är undantagen från mervärdesbeskattning kan leverantören emellertid inte dra av den mervärdesskatt som betalts för inköpen. Vid sådana undantag utan avdragsrätt kvarstår en dold moms i det pris som slutanvändaren betalar. Man måste skilja mellan sådana undantag och den momsfrihet för vissa varor som vissa EU-länder bibehållit genom undantag. Momsfriheten innebär att det slutpris som begärs av konsumenterna inte innehåller någon rest av mervärdesskatt.

Det finns också undantag som ger rätt att dra av moms med som främsta syfte att ta hänsyn till den plats där varorna eller tjänsterna förväntas konsumeras och därmed beskattas. Sådana transaktioner är momsbefriade i sitt ursprungsland i EU eftersom de kommer att beskattas i mottagarlandet.

Skattebefrielser utan rätt till avdrag

Av socioekonomiska skäl har skattebefrielser fastställts för

 • viss verksamhet av allmänt intresse (sjukhusvistelser, läkarvård, varor och tjänster som har att göra med socialförsäkring, skol- och högskoleundervisning, vissa kulturtjänster och leverans av livsmedel),
 • vissa transaktioner som bland annat berör försäkringar, lån, vissa banktjänster. utgift av frimärken, hasard- och penningspel samt leverans av fast egendom.

För att underlätta handeln undantas även vissa importer av varor från länder utanför EU. Exempelvis gäller detta för slutgiltig import av varor för vilka leveransen är undantagen i EU-landet som har importerat. Det gäller också för varor vars import omfattas av direktiven 2007/74/EG (varor som förs med i resandes bagage), 2009/132/EG (varor som förs in utan vinstsyfte) och 2006/79/EG (småförsändelser av icke-kommersiell karaktär).

Skattebefrielser med rätt till avdrag

För att ta hänsyn till den plats där varorna eller tjänsterna ska konsumeras och följaktligen beskattas, undantas följande transaktioner med rätt till avdrag:

 • Gemenskapsinterna leveranser av varor, bland annat nya transportmedel och produkter som omfattas av punktbeskattning, som sänds från ett EU-land till ett annat.
 • Exporter av varor från EU till ett tredje territorium.
 • Vissa transaktioner som har att göra med internationella transporter eller export.
 • Mellanhänders tillhandahållande av tjänster i samband med exportverksamhet.
 • Vissa transaktioner som har att göra med internationell varuhandel, exempelvis tullager och andra lager.

Avdrag

Om en beskattningsbar person förvärvar varor eller tjänster har denne rätt att dra av momsbeloppet i det EU-land där transaktionen sker om varorna eller tjänsterna är avsedda för den beskattningsbara personens yrkesverksamhet. Om den beskattningsbare har betalat moms i ett annat EU-land än den där hon/han är etablerad kan han genom ett särskilt elektroniskt förfarande få detta belopp tillbakabetalt. Rätt till avdrag föreligger inte om det rör sig om en ekonomisk verksamhet som undantas, eller om den beskattningsbare åtnjuter en särskild ordning (t.ex. momsundantag för småföretag).

I vissa fall kan avdraget begränsas eller villkoras. För att kunna göra avdrag måste man uppfylla vissa villkor, bland annat skyldigheten att bevara en faktura.

Beskattningsbara personers och vissa icke-beskattningsbara personers skyldigheter

Följande personer är skyldiga att betala moms:

 • Beskattningsbara personer som levererar varor eller tillhandahåller tjänster som är beskattningsbara, utom i vissa särskilda fall om en annan person är skattskyldig, exempelvis en kund som tillämpar metoden för omvänd skattskyldighet.
 • Personer som gör ett gemenskapsinternt förvärv av beskattningsbara varor.
 • Personer som vid import är utsedda till eller betraktas som skattskyldiga av EU-landet som importerat.

Den beskattningsbare ska uppge när hans verksamhet som beskattningsbar person inleds, förändras eller upphör.

Den beskattningsbare ska se till att en tillräckligt detaljerad faktura utställs för de varu- och tjänsteleveranser hon/han genomför för en annan beskattningsbar person eller för en rättslig person som inte är beskattningsbar. Faktura krävs också i vissa andra fall.

Undantag

EU-länderna kan på vissa villkor få rätt att anta avvikande åtgärder för att förenkla uppbörden av mervärdesskatt samt undvika skattefusk och undandragande av skatt.

Särskilda regler

Det finns särskilda momssystem för följande:

Konsumenter

Vissa momssystem gäller inte bara de ekonomiska aktörerna direkt, utan även enskilda och slutanvändare. Detta gäller exempelvis om en enskild person köper varor i ett annat EU-land. Om varan transporteras av konsumenten ända till dennes hemvist betalas momsen i det EU-land där varan sålts och köpts (dvs. ursprungslandet). Vissa undantagna beskattningsbara personer och icke-beskattningsbara rättsliga personer har också rätt att förvärva en begränsad mängd varor i ett annat EU-land. Detta är följden av gällande bestämmelser om beskattning av handeln mellan EU-länderna. För sådana personer grundas systemet redan på principen att varor och tjänster ska beskattas i sitt ursprungsland i EU (se slutet av denna sammanfattning).

Ursprungsprincipen tillämpas emellertid inte om varor säljs på distans, dvs. om säljare och köpare befinner sig i olika EU-länder när varorna levereras. Om värdet på varorna som säljs på en årlig basis överstiger en viss tröskel (35 000 euro eller 100 000 euro, beroende på EU-land) ska leverantören tillämpa destinationsprincipen. I alla fall ska denna princip tillämpas för försäljning på distans av varor som omfattas av punktskatt. Denna princip innebär att leverantören avräknar momsen i destinationslandet i EU till den skattesats som gäller i EU-landet.

Ursprungsprincipen tillämpas inte heller om nya transportmedel köps i ett annat EU-land. I sådana fall betalar köparen moms i destinationslandet.

Bekämpning av skatteundandragande

Skatteundandragande stör den inre marknadens funktion, leder till omotiverade varuflöden och medför att varor blir tillgängliga på marknaden till onormalt låga priser.

För att detta gissel ska kunna bekämpas anges i direktiv 2008/117/EG följande åtgärder:

 • Upprättande av en tidsfrist på en månad när det gäller uppgifter om gemenskapsinterna varuleveranser.
 • Införande av samma beskattningsperioder för både leverantören och förvärvaren eller köparen inom ramen för gemenskapsinterna transaktioner.
 • Minskning av den administrativa bördan.
 • Tillstånd för aktörerna att kvartalsvis lämna in sammanställningar angående gemenskapsinterna varuleveranser.

Bekämpa mervärdesskattebedrägeri

Genom direktiv 2013/42/EU införlivas en mekanism för snabba insatser i direktivet om mervärdesskatt. Denna mekanism gör det möjligt för EU-länderna att, i väldigt särskilda situationer, vidta omedelbara åtgärderna vid plötsliga och omfattande mervärdesskattebedrägeri.

Ett EU-land som önskar införa en särskild åtgärd enligt en mekanism för snabba insatser ska skicka en underrättelse till kommissionen genom att använda ett standardformulär och samtidigt sända den till de övriga EU-länderna. EU-landet ska förse kommissionen med uppgifter om den berörda sektorn, typ av bedrägeri och dess särdrag, förekomsten av tvingande skäl till skyndsamhet, bedrägeriets plötsliga och omfattande art och dess konsekvenser i form av betydande och oersättliga ekonomiska förluster. Kommissionen har sedan en månad för att bekräfta om den kommer att motsätta sig detta eller ej. Kommissionen tar även hänsyn till synpunkterna från de andra EU-länderna.

Det anknytande direktivet 2013/43/EU ändrar direktivet om mervärdesskatt vad gäller en frivillig och tillfällig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri. Det gör det möjligt för EU-länder att tillfälligt tillämpa ett förfarande där skyldigheten att betala mervärdesskatt avseende leveranser eller tillhandahållande av vissa kategorier av varor och tjänster läggs över på den person åt vilken den beskattningsbara leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster görs (omvänd betalningsskyldighet).

BAKGRUND

Detta momsdirektiv är en omarbetning av sjätte momsdirektivet 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdeskatt och den enhetliga beräkningsgrund som ändrats mer än trettio gånger sedan den antogs. Direktivet kodifierar bestämmelserna i direktiv 77/388/EEG från och med den 1 januari 2007 utan att ändra gällande lagstiftning i grunden.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/112/EG

1.1.2007

1.1.2008

EUT L 347, 11.12.2006

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/138/EG

29.12.2006

1.1.2007

EUT L 384, 29.12.2006

Direktiv 2007/75/EG

29.12.2007

-

EUT L 346, 29.12.2007

Direktiv 2008/8/EG

20.2.2008

Enligt bestämmelserna under perioden 1 januari 2009-1 januari 2015

EUT L 44, 20.2.2008

Direktiv 2008/117/EG

20.2.2009

1.1.2010

EUT L 14, 20.1.2009

Direktiv 2009/47/EG

1.6.2009

-

EUT L 116, 9.5.2009

Direktiv 2009/69/EG

24.7.2009

1.1.2011

EUT L 173, 4.7.2009

Direktiv 2009/162/EU

15.1.2010

1.1.2011

EUT L 10, 15.1.2010

Direktiv 2010/23/EU

9.4.2010 - 30.6.2015

-

EUT L 72, 20.3.2010

Direktiv 2010/45/EU

11.8.2010

31.12.2012

EUT L 189, 22.7.2010

Direktiv 2010/88/EU

11.12.2010

-

EUT L 326, 10.12.2010

Direktiv 2013/42/EU

15.8.2013

-

EUT L 201, 26.7.2013

Direktiv 2013/43/EU

15.8.2013 till 31.12.2018

-

EUT L 201, 26.7.2013

Direktiv 2013/61/EU

1.1.2014

-

EUT L 353, 28.12.2013

Efterföljande tillägg och rättelser av direktiv 2006/112/EC har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (EUT L 292, 10.11.2009).

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om möjligheten att tillåta mervärdesskattegrupper enligt artikel 11 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (KOM(2009) 325 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Meddelande från kommissionen till rådet - Den tekniska utvecklingen på området e-fakturering och åtgärder för att ytterligare förenkla, modernisera och harmonisera reglerna för fakturor med mervärdesskatteuppgifter (KOM(2009) 20 slutlig - ej offentliggjord i EUT).

Rådets direktiv 2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande medlemsstaten men i en annan medlemsstat (EUT L 44, 20.2.2008).

Rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer (EUT L 346, 29.12.2007).

Kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 5 juli 2007 om andra mervärdesskattesatser än standardsatserna för mervärdesskatt (KOM(2007) 380 slutlig - ej offentliggjort i EUT).

Rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i småförsändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer (kodifierad version) (EUT L 286, 17.10.2006).

Rådets förordning (EEG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92 [EUT L 264, 15.10.2003].

Senast ändrat den 09.03.2014

Top