Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alkohol och alkoholdrycker: harmonisering av strukturerna för punktskatter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alkohol och alkoholdrycker: harmonisering av strukturerna för punktskatter

Genom förevarande direktiv införs en harmoniserad struktur på punktskatter som tas ut på alkoholdrycker och alkohol i andra produkter för att på så sätt säkra skapandet av den inre marknaden.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker.

SAMMANFATTNING

Punktskatten på öl ska bestämmas utifrån antingen hektoliter per grad Plato eller hektoliter per grad faktisk alkoholstyrka räknat på volym av den färdiga produkten.

Medlemsstaterna får dela in öl i kategorier bestående av högst fyra grader Plato per kategori och ta ut samma skatt per hektoliter för allt öl som ryms inom varje kategori.

Medlemsstaterna får tillämpa nedsatta skattesatser på öl bryggt av oberoende, små bryggerier med följande begränsningar:

  • De nedsatta skattesatserna får inte tillämpas på företag som producerar mer än 200 000 hl öl per år.
  • De nedsatta skattesatserna får inte sättas mer än 50 procent under den nationella standardsatsen för punktskatt.

Medlemsstaterna ska tillämpa eventuella nedsatta skattesatser lika på öl som levereras från oberoende, små bryggerier i andra medlemsstater.

Medlemsstaterna får tillämpa nedsatta skattesatser som understiger minimiskattesatsen på öl med en faktisk alkoholhalt räknat på volym som inte överstiger 2,8 procent.

Den punktskatt som medlemsstaterna tar ut på icke mousserande vin, mousserande vin, andra jästa drycker och mellanprodukter ska fastställas med utgångspunkt i antalet hektoliter färdig produkt.

Medlemsstaterna ska tillämpa samma punktskattesats på alla varor som tillhör samma kategori alkoholdryck.

Medlemsstaterna får tillämpa nedsatta punktskattesatser på varje slag av icke mousserande och mousserande vin liksom på andra jästa drycker förutom öl med en faktisk alkoholhalt som inte överstiger 8,5 volymprocent.

En medlemsstat får tillämpa en enda reducerad skattesats på mellanprodukter med en faktisk alkoholhalt som inte överstiger 15 volymprocent på följande villkor:

  • Den reducerade skattesatsen får inte sättas mer än 40 procent under den nationella standardsatsen för punktskatt.
  • Den reducerade skattesatsen får inte vara lägre än den nationella standardsats som tillämpas för icke mousserande vin och övriga icke mousserande jästa drycker.

Punktskatten på alkohol och alkoholdrycker ska bestämmas per hektoliter ren alkohol vid 20°C och beräknas med utgångspunkt i antalet hektoliter ren alkohol

Medlemsstaterna får tillämpa nedsatta punktskattesatser på etylalkohol som framställs av små destillerier. De nedsatta skattesatserna får inte sättas lägre än till 50 procent av den nationella standardsatsen.

Medlemsstaterna ska tillämpa eventuella nedsatta skattesatser på samma sätt på etylalkohol som levereras från oberoende små producenter i andra medlemsstater.

Medlemsstaterna får tillämpa nedsatta skattesatser på vissa varor med en faktisk alkoholhalt om högst 10 volymprocent. Inom vissa gränser får nedsatta skattesatser också tillämpas på grekisk ouzo och fransk rom.

Medlemsstaterna får återbetala punktskatt på alkoholdrycker som dragits tillbaka från marknaden därför att deras tillstånd eller ålder gör dem olämpliga för konsumtion.

De produkter som omfattas av direktivet ska befrias från punktskatt om de

  • är denaturerade i enlighet med någon medlemsstats krav,
  • är denaturerade och används vid tillverkningen av en vara som inte är avsedd för konsumtion,
  • används vid framställning av vinäger, mediciner eller smakämnen till livsmedel.

I direktivet föreskrivs ett ömsesidigt erkännande av denatureringsprocesser samt att det ska inrättas ett system för att utbyta relevant information och bekämpa missbruk av skattebefrielse.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 92/83/EEG

10.11.1992

31.12.1992

EGT L 316, 31.10.1992

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens rapport till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 26 maj 2004 om punkskattesatserna på alkohol och alkoholdrycker (framlagd i enlighet med artikel 8 i rådets direktiv 92/84/EEG om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker) [KOM(2004) 223 - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning]. I denna rapport görs en granskning av denna lagstiftning per den 1 januari 1993. Kommissionen gör därmed en bedömning av det nuvarande systemets konsekvenser för den inre marknadens korrekta funktion, konkurrensen på grund av skillnaderna mellan olika punktskattenivåer mellan olika kategorier av alkoholdrycker, det verkliga värdet av de minimiskattesatser som fastslogs 1992 och EU-fördragets vidare syften. Kommissionens slutsats är att de punktskattesatser som tillämpas i de olika medlemsstaterna i högre grad måste sammanfalla för att snedvridningen av konkurrensen och bedrägeriernas omfattning ska kunna minskas. Med tanke på medlemsstaternas mycket olika uppfattningar när det gäller den lämpligaste minimiskattenivån och med tanke på att eventuella ändringar kräver beslut med enhällighet lägger kommissionen emellertid inte i nuläget fram något förslag. Däremot vill kommissionen inleda en bred debatt inom rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommissionen kommer, beroende på resultaten av debatten, att besluta om det är lämpligt eller inte att lägga fram förslag avseende samtliga frågor eller en del av frågorna i rapporten.

Senast ändrat den 08.12.2006

Top