Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeisk kulturhuvudstad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeisk kulturhuvudstad

Evenemanget ”Europeisk kulturhuvudstad” ger Europas städer en möjlighet att under ett år presentera ett kulturprogram som lyfter fram rikedomen, mångfalden och de gemensamma dragen bland Europas kulturer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 622/2006/EG av den 24 oktober 2006 om inrättande av en gemenskapsåtgärd för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2007 till 2019.

SAMMANFATTNING

Detta beslut fastställer evenemanget "Europeisk kulturhuvudstad" och definierar processen för hur städer får titeln mellan 2013 och 2019 liksom hur förberedelserna ska följas upp fram till det år då evenemanget hålls.

Kulturprogrammet och dess europeiska dimension

Varje ansökan måste innehålla ett kulturprogram med en europeisk dimension som bygger på de mål för kulturellt samarbete som fastställs i artikel 167 i fördraget om Europeiska unionens (EU) funktionssätt. Kulturprogrammet måste uppfylla vissa kriterier, uppdelat på två olika kategorier:

  • ”den europeiska dimensionen”, vars syfte är att öka samarbetet mellan aktörer på alla nivåer inom kulturområdet. Programmet måste också framhäva de europeiska kulturernas rika mångfald och deras gemensamma aspekter;
  • ”stad och medborgare”, vars syfte är att väcka medborgarnas intresse för evenemanget på EU-nivå och förstärka stadens långsiktiga, kulturella utveckling.

Programmet varar vanligtvis i ett år. Kommissionen kan belöna städer för goda förberedelser med en utmärkelse, Melina Mercouri-priset (finansieras av programmet Kultur).

Urvalsprocessen

Alla medlemsstater i EU kan ta emot evenemanget i kronologisk ordning mellan 200 och 2019. Från och med 2011 berörs två medlemsstater per år.

De europeiska kulturhuvudstäderna utses genom en process i fyra steg:

  • inlämning av ansökningar: De berörda EU-länderna utlyser en inbjudan att lämna in ansökningar senast sex år före evenemangets början. Därefter har de intresserade städerna tio månader på sig att lämna in en ansökan;
  • preliminärt urval: Respektive urvalsjury ska senast fem år före evenemangets början bedöma förslagen och därefter föreslå en slutlista över lämpliga städer, som bjuds in att fortsätta i processen. Urvalsjuryn består av tretton experter, varav sju utses för en period på tre år av Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Regionkommittén. Övriga sex medlemmar väljs av respektive EU-land;
  • slutligt urval: Nio månader efter det preliminära urvalsmötet träffas juryn för att på nytt granska de nu uppdaterade och mer detaljerade ansökningarna från städerna på slutlistan. Därefter rekommenderas en av dem till europeisk kulturhuvudstad. Urvalsjuryn presenterar även en rapport för EU-landet i fråga och för kommissionen. Rapporten innehåller rekommendationer till den utvalda staden;
  • utnämning: Fyra år innan evenemanget tar sin början presenterar de två EU-länder som varje år berörs av titeln, grundat på urvalsjuryns rekommendationer, den utvalda stadens ansökan för EU-institutionerna i ljuset av de rekommendationer som formulerats av juryn. Rådet utser officiellt en stad till "europeiska kulturhuvudstad" i de två berörda medlemsstaterna.

Övervakningsfasen

Till sin hjälp har kulturhuvudstäderna en expertgrupp som EU-institutionerna har utsett i syfte att hjälpa städerna att genomföra sina kulturprogram, i synnerhet genom att säkerställa det europeiska mervärdet.

Den första sammankomsten hålls två år före evenemanget och följer upp hur det går med förberedelserna halvvägs till evenemanget liksom den europeiska dimensionen.

Den sista sammankomsten ska hållas senast åtta månader före evenemanget och expertgruppen tar då del av och utvärderar förberedelsearbetet. Därefter skickar de en slutlig rapport till kommissionen och till de berörda städerna och EU-länderna. där de beskriver sina slutsatser och rekommenderar huruvida Melina Mercouri-priset ska tilldelas.

Bakgrund

Konceptet med den "europeiska kulturhuvudstaden" lanserades av ministerrådet den 13 juni 1985, och har blivit ett av EU:s mest uppskattade evenemang. Tack vare de många kulturella och socioekonomiska fördelarna, liksom graden av engagemang från medborgarna, är det allt fler städer som varje år vill tävla om titeln som "Europeisk kulturhuvudstad". Metoden för hur de europeiska kulturhuvudstäderna utses har därför förändrats för att effektivisera förfarandet och bättre anpassa det till ett större EU:s behov.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1622/2006/EG

23.11.2006

-

EUT L 304, 3.11.2006

ANKNYTANDE AKTER

Rådets beslut 2007/324/EG av den 7 maj 2007 om de praktiska förfarandena inför rådets utnämning av två medlemmar i urvalsjuryn och av nämnden för övervakning och rådgivning för gemenskapsåtgärden Europeisk kulturhuvudstad [EU:s officiella tidning L 122, 11.5.2007].

Senast ändrat den 26.09.2011

Top