Help Print this page 
Title and reference
Vattenbrist och torka

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vattenbrist och torka

Kommissionen föreslår riktlinjer för att ta itu med problemen med tillfällig torka och vattenbrist på medellång och lång sikt. Riktlinjerna avser framför allt priset på och fördelningen av vatten, förebyggande åtgärder och ett system för tidig varning i samband med torka. De omfattar också information om kvalitet och anpassade tekniska lösningar i fråga om vattenbrist och torka.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen [KOM(2007) 414 slutlig, inte offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Vattnet är en dyrbar resurs. Problemen med tillgången på vatten drabbar många områden i Europa och kräver en kombination av olika åtgärder på EU-nivå. Dessa problem kan vara en tillfällig minskning av vattentillgången, t.ex. till följd av uteblivet regn (torka), eller en mer ihållande situation där efterfrågan överstiger vattentillgången (vattenbrist). Till följd av klimatförändringarna tenderar den tillfälliga och långvariga bristen på vatten att öka, vilket gör behovet av åtgärder än mer angeläget.

När lösningar tas fram på dessa problem måste man bland annat beakta vissa aspekter, som till exempel:

  • genomförandet av ramdirektivet för vatten måste fortsätta;
  • den nuvarande politiken är ofta ineffektiv när det gäller prissättningen på vatten nationellt;
  • den fysiska planeringen;
  • åtgärder för att spara vatten måste gynnas. Det innebär att prioriteringarna måste rangordnas både med avseende på lösningar (i syfte att om möjligt undvika att ytterligare infrastruktur för vattendistribution behövs) och på vattenanvändning (distribution till medborgarna är i det avseendet prioriterat);
  • det är nödvändigt att agera på ett integrerat sätt och att utgå ifrån vetenskapliga fakta.

Kommissionen föreslår en rad olika alternativ för hantering av problemen med vattenbrist och torka, både på EU-nivå och på medlemslandsnivå, och nämner också ett antal exempel på god praxis i olika länder.

Genom tillämpningen av ramdirektivet för vatten måste medlemsländerna åstadkomma rätt prissättning för vatten. Det ska framför allt ske med hjälp av en politik för vattenprissättning som grundas på en ekonomisk bedömning av vattenanvändningen och vattnets värde, och på insatser för att införa obligatoriska vattenmätarprogram.

För att begränsa de negativa effekterna av den ekonomiska utvecklingen i vissa avrinningsområden och för att främja en effektiv vattenanvändning krävs också effektivare tilldelning av vatten och vattenrelaterade bidrag. Därmed bör betoningen ligga på åtgärder som syftar till att förbättra den fysiska planeringen, framför allt när det gäller integrering av frågan om vattentillgången i jordbruket, strikt tillämpning av direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan, kartläggning av de avrinningsområden som ofta eller ständigt drabbas av vattenbrist samt antagande av förvaltningsbestämmelser som är lämpade för dessa områden.

För finansieringen av en effektiv vattenanvändning krävs dessutom bland annat att EU:s riktlinjer för finansieringen av strukturer för vattendistribution finslipas och att en bedömning görs om de kompletterande miljömässiga förutsättningarna som föregår denna finansiering är nödvändiga. För finansieringen krävs också att sektorsinriktade åtgärder för en effektiv vattenförvaltning bekostas med hjälp av EU-medel, att en lämplig användning av EU-medlen garanteras, och att skatteincitament införs på nationell nivå för att främja en effektiv vattenanvändning.

När det gäller förbättrad hantering av risken för torka finns särskilda riktlinjer. Kommissionen förordar framför allt att medlemsländerna senast 2009 utvecklar riskhanteringsplaner för torka, vilket också anges i ramdirektivet för vatten, på grundval av utbyte av bästa praxis mellan länderna och metoder som utarbetats på EU-nivå. Kommissionen föreslår också utvecklingen av ett observationsorgan och ett system för tidig varning vid torka. För detta bör prototyper utvecklas och genomförandeprocedurer införas till 2012. Kommissionen föreslår också en förbättrad användning av EU:s solidaritetsfond och EU:s mekanism för skydd och beredskap så att de medlemsländer som drabbats av allvarlig torka snabbt kan få anpassad hjälp.

När väl alla lösningar till förebyggande åtgärder och alla åtgärder för vattenbesparing och effektiv vattenanvändning har genomförts bedömer kommissionen att det är möjligt att överväga ytterligare infrastruktur för vattendistribution. Denna lösning måste följas upp noggrant, i syfte att främja alternativa vattenbesparande åtgärder och minska miljöpåverkan så mycket som möjligt, till följd av t.ex. lagring eller avledning av vattenmassor eller utveckling av anläggningar för avsaltning. Syftet är också att se till att dessa åtgärder är förenliga med EU:s övriga prioriteringar på områdena miljö och energi.

Vattenförlusterna och slöseriet skulle dessutom kunna minskas tack vare teknik och praxis för effektiv vattenanvändning. I det avseendet förespråkar kommissionen bland annat att normer utarbetas för apparater som använder vatten, i synnerhet inom jordbruket, att en särskild lagstiftning utarbetas för apparater som förbrukar vatten snarare än energi (t.ex. kranar, duschhuvuden, toaletter), att aspekter rörande vattenförbrukning integreras i normer för produkter och byggnader, att forskning uppmuntras, att möjligheten att införa en prestandaindikator som bygger på vattenanvändning undersöks, och att frivilliga avtal utvecklas med de sektorer där vatten används i tillverkningsprocessen.

Konsumenterna och de ekonomiska aktörerna måste också engageras i främjandet av en vattenbesparingskultur i Europa. Vissa åtgärder med syfte att informera dessa aktörer och göra dem ansvariga måste därför utvecklas. Det handlar framför allt om lansering av ett nytt samordnat initiativ för effektiv vattenanvändning bland de företag som åtagit sig att ta socialt ansvar, införande av regler om vattenförvaltning i kvalitets- och certifieringsprogram, utvidgning av märkningssystemen i EU, samt stöd på nationell nivå för utbildningsprogram, rådgivningstjänster, utbyte av bästa praxis och informationskampanjer om vattenanvändning.

Beslut måste grundas på information av hög kvalitet, vilket kräver ökad kunskap och bättre datainsamling. Ett system för information om vattenbrist och torka i hela Europa bör utvecklas. Det bör bland annat bygga på vatteninformationssystemet för Europa (WISE) (EN), en årlig europeisk bedömning utifrån lämpliga indikatorer, och på information från GMES. Möjligheterna till forskning och teknisk utveckling måste dessutom främjas, bland annat genom stöd till verksamhet för forskning och utveckling från, sjunde ramprogrammet för forskning omfattande spridning av resultaten av sådan verksamhet och genom att utnyttjandet av resultaten underlättas.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 21 mars 2011 med titeln " Tredje uppföljningsrapporten till meddelandet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen" [KOM(2007) 133 slutlig - Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande från kommissionen av den 18 maj 2010, med titeln "Andra uppföljningsrapporten till meddelandet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen" [KOM(2010) 228 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 19 december 2008, med titeln "Uppföljningsrapport till meddelandet om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen" [KOM(2008) 875 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning].

Senast ändrat den 04.10.2011

Top