Help Print this page 
Title and reference
Infrastruktur för rumslig information (Inspire)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Infrastruktur för rumslig information (Inspire)

Europeiska unionen (EU) upprättar infrastrukturen Inspire i syfte att möjliggöra gemensamt tillträde till harmoniserad rumslig och miljömässig information. Denna information är tillgänglig via Internet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire).

SAMMANFATTNING

I detta direktiv fastställs regler för inrättande av en infrastruktur för rumslig information (Inspire) i Europeiska unionen (EU). Målet är att möjliggöra utbyte, delning, tillgång och utnyttjande av interoperabla rumsliga och miljömässiga data samt tjänster knutna till dessa data. Inspire har till syfte att garantera samordning av information mellan användare och leverantörer, så att information och kunskaper från olika sektorer kan kombineras och spridas.

Inspire ska tillämpas i fråga om rumsliga data (t.ex. miljöobservationer, statistik osv.) i elektronisk form som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter. Informationen ska ha anknytning till ett område där en medlemsstat har eller utövar jurisdiktion och röra ett eller flera teman som administrativa gränser, observationer rörande luft-, mark- och vattenkvalitet, biologisk mångfald, markanvändning, transportnät, hydrografi, höjd, geologi, befolkningsfördelning eller arters utbredning, naturtyper, industrianläggningar eller naturliga riskområden (se bilagorna I, II och III i direktivet för en fullständig förteckning).

Denna information måste åtföljas av fullständiga metadata *, som bland annat rör villkor för tillgång till och utnyttjande av de rumsliga data som avses, kvalitet och validitet hos rumsliga data, åtkomstvillkoren samt information om de offentliga myndigheter som har ansvaret för dessa data.

För att garantera interoperabilitet hos rumsliga data måste kommissionen senast den 15 maj 2009 eller den 15 maj 2012 utarbeta genomförandebestämmelser (rörande sådan information som härrör från bilaga I, II respektive III till direktivet). Alla nya rumsliga data måste bringas i överensstämmelse med dessa genomförandebestämmelser inom två år efter det att de har antagits, medan andra rumsliga data som fortfarande används omfattas av en tidsfrist på sju år. Genomförandebestämmelserna omfattar definition och klassificering av rumsliga objekt knutna till sådan information som täcks av direktivet, samt det sätt på vilket dessa rumsliga data georefereras.

Medlemsstaterna tillhandahåller nättjänster för användarna, bland annat söktjänster samt tjänster för visning och nedladdning av rumsliga data. Detta sker via en Inspire-portal (geoportal) som drivs på gemenskapsnivå av kommissionen och eventuellt via kompletterande ingångar som medlemsstaterna driver. Vissa tjänster kan vara avgiftsbelagda. Allmänhetens tillgång till rumslig information kan dock begränsas om den skulle kunna få negativa följder för t.ex. internationella förbindelser, allmän säkerhet eller nationellt försvar, för sekretess som omfattar nationella myndigheters förfaranden eller viss kommersiell eller industriell information, för immateriella rättigheter, för sekretess som omfattar personuppgifter eller för skyddet av miljön.

Medlemsstaterna måste ge tillträde till den information de förfogar över och låta offentliga myndigheter få tillgång till den, utbyta den och använda den när de utför offentliga uppdrag som direkt eller indirekt kan påverka miljön. Tillträdet kan vara avgiftsbelagt, utom om det rör sig om rumslig information som krävs för fullgörandet av rapporteringsskyldigheter som föreskrivs i lagstiftningen. Tillträdet kan dock begränsas av skäl som rör domstolsförfaranden, allmän säkerhet, nationellt försvar eller internationella förbindelser.

Det är kommissionen som sköter samordningen av Inspire på EU- nivå. På nationell nivå sköts samordningen genom lämpliga strukturer och mekanismer som utsetts av medlemsstaterna.

Medlemsstaterna och kommissionen utarbetar rapporter före den 15 maj 2010 respektive den 15 maj 2014, rörande innehållet i och genomförandet av infrastrukturen Inspire.

Centrala begrepp i rättsakten

  • Metadata: information som beskriver rumsliga datamängder och rumsliga datatjänster och gör det möjligt att finna, inventera och utnyttja dem.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Direktiv 2007/2/EG

15.5.2007

15.5.2009

EUT L 108, 25.4.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 911/2010 av den 22 september 2010 om det europeiska jordövervakningsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011–2013) [EUT L 276, 20.10.2010]. GMES är ett nät för insamling och spridning av miljö- och säkerhetsinformation baserat på planetär och rymdbaserad övervakning. Systemet kommer att vara ett stöd vid offentliga och privata organs beslutsfattande, och ett stöd för forskningen.

Senast ändrat den 02.09.2011

Top