Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Minskning av utsläpp av föroreningar från lätta fordon

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Minskning av utsläpp av föroreningar från lätta fordon

Lätta fordon - bilar och skåpbilar - är en av de största källorna till luftföroreningar och producerar cirka 15 % av EU:s utsläpp av koldioxid. EU arbetar för att minska miljöpåverkan från vägtransporter och bidra till övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

SAMMANFATTNING

Lätta fordon - bilar och skåpbilar - är en av de största källorna till luftföroreningar och producerar cirka 15 % av EU:s utsläpp av koldioxid. EU arbetar för att minska miljöpåverkan från vägtransporter och bidra till övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen harmoniserar de tekniska utsläppskraven - som kallas EG-typgodkännande - för motorfordon och reservdelar, så att dessa är desamma i hela EU, vilket förhindrar störningar på den inre marknaden. Den ställer särskilda krav på tillverkare och ger tillgång till reparations- och underhållsinformation.

VIKTIGA PUNKTER

Tillverkarna måste

bevisa att alla nya fordon som säljs, registreras eller tas i bruk överensstämmer med de utsläppsnormer som anges i förordningen,

lämna uppgifter om koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning till köparen när fordonet köps,

se till att utsläppsbegränsande anordningar som monteras i ett fordon omfattar 160 000 km och kontrolleras efter fem år eller 100 000 km, beroende på vilket som inträffar först,

ge obegränsad och standardiserad tillgång till information om reparation och underhåll av fordon via lättillgängliga webbplatser; De får ta ut rimliga avgifter för denna tjänst.

Andra villkor

De nationella myndigheterna får inte vägra att bevilja EG-typgodkännande om fordonet uppfyller samtliga villkor i förordningen.

Nationella ekonomiska incitament kan ges för att uppmuntra tidig användning av utsläppsreduktionsenheter.

Påföljder kan tillämpas vid överträdelser av förordningen.

Gränsvärdena för utsläpp fastställs för olika föroreningar, såsom kolmonoxid och kväveoxider samt för olika fordonstyper.

I förordning (EG) nr 443/2009 fastställs de genomsnittliga utsläppskraven för koldioxidutsläpp till 130 g koldioxid/km för nya personbilar. Från 2020 minskas detta till 95 g koldioxid/km.

2014 utfärdade Europeiska kommissionen ett förslag till förordning för att få extra befogenheter att vidta åtgärder för att minska förorenande utsläpp.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 2 juli 2007.

För mer information, se Europeiska kommissionens webbplats om minskade koldioxidutsläpp från fordon.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 715/2007

2.7.2007

-

EUT L 171, 29.6.2007, s. 1-16

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 692/2008

31.7.2008

-

EUT L 199, 28.7.2008, s. 1-136

Förordning (EG) nr 595/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009, s. 1-13

Förordning (EG) nr 566/2011

19.6.2011

-

EUT L 158, 16.6.2011, s. 1-24

Förordning (EG) nr 459/2012

4.6.2012

-

EUT L 142, 1.6.2012, s. 16-24

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon (EUT L 140, 5.6.2009, sid. 1-15).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (”ramdirektiv”) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1-160).

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon (COM(2014) 28 final av den 31.1.2014).

Senast ändrat den 23.07.2015

Top