Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En strategi för havsmiljön

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

En strategi för havsmiljön

Europas havsmiljö är utsatt för stora belastningar som skadar det marina ekosystemet. I detta direktiv upprättas en gemensam ram och målsättningar för att förebygga, skydda och bevara havsmiljön mot skadliga mänskliga aktiviteter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi).

SAMMANFATTNING

Europas havsmiljö är utsatt för stora belastningar som skadar det marina ekosystemet. I detta direktiv upprättas en gemensam ram och målsättningar för att förebygga, skydda och bevara havsmiljön mot skadliga mänskliga aktiviteter.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs minimikrav som EU-länderna måste följa för att ta fram strategier i syfte att skydda det marina ekosystemet och säkerställa att den ekonomiska verksamhet som sker i havsmiljön är hållbar.
 • Det säkerställs också samarbete inom de marina regionerna (nordöstra Atlanten, Östersjön, Medelhavet och Svarta havet) genom att gränsöverskridande program inrättas. Dessa program omfattar åtgärder för att uppfylla överenskomna mål som gör det möjligt att uppnå ”god miljöstatus” (*) senast år 2020.
 • Direktivet bidrar till att skapa ett globalt nätverk av skyddade havsområden, och genom det inleds en dialog med länder utanför EU.

DEN SENASTE UTVECKLINGEN

 • År 2014 gick kommissionen igenom de första stegen i genomförandet av direktivet. Sedan dess har EU-länderna upprättat sina övervakningsprogram.
 • Ramdirektivet om en marin strategi fungerar som en miljömässig riktlinje för direktivet om en ram för havsplanering som offentliggjordes 2014.
 • Det senare ingår i den integrerade havspolitiken, som syftar till att införa en optimal förvaltning av och optimala styrelseformer för havsområden. Den integrerade havspolitiken har som mål att stödja och underlätta genomförandet av Europa 2020, den europeiska strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.
 • Myndigheterna i EU-länderna förväntas organisera aktiviteter i havsområden för att uppnå miljömässiga, ekonomiska och sociala mål.
 • EU-länderna måste göra upp program med åtgärder som ska vidtas. Genom dessa kartläggs hur stort område som ska omfattas, och det sätts upp tidsramar för befintliga och framtida åtgärder för att förvalta havsrelaterade verksamheter på ett hållbart sätt.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna måste bedöma miljöstatusen i sina marina vatten och hur mänskliga aktiviteter påverkar dessa (inklusive en socioekonomisk analys). De måste sedan upprätta mål för att uppnå god miljöstatus senast år 2020, sätta upp miljömål, utveckla övervakningsnätverk och iordningställa åtgärdsprogram.
 • Inledande bedömningar kan bidra till att förbättra kunskapen om Europas marina vatten, genom program som Kunskap i havsfrågor, Inspire eller Copernicus.
 • Europas hav är indelade i fyra marina regioner: Östersjön, nordöstra Atlanten, Medelhavet och Svarta havet. Länder som arbetar i samma marina regioner måste samordna sina åtgärder.
 • Övervakningsprogram utformas för att mäta och bedöma framstegen mot att nå målen. Om vissa mål inte uppfylls måste EU-länderna förklara varför och får vid behov tillämpa vissa undantag.

NYCKELBEGREPP

En ”god miljöstatus” syftar på ekologiskt variationsrika och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och produktiva. Syftet är att säkerställa att havsmiljön blir skyddad för nuvarande och kommande generationer.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats Våra oceaner, hav och kuster.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/56/EG

15.7.2008

15.7.2010

EUT L 164, 25.6.2008, s. 19-40

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/89/EU av den 23 juli 2014 om upprättandet av en ram för havsplanering (EUT L 257, 28.8.2014, s. 135-145).

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Första fasen av genomförandet av ramdirektivet om en marin strategi (direktiv 2008/56/EG) - Europeiska kommissionens bedömning och vägledning (COM(2014) 97 final, 20.2.2014).

Senast ändrat 19.12.2014

Top