Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genève-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Genève-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar

Genom konventionen inrättas en ram för mellanstatligt samarbete, i syfte att skydda hälsa och miljö mot sådana luftföroreningar som riskerar att drabba flera länder. Samarbetet går ut på att man ska ta fram lämpliga åtgärdsprogram, utbyta information, bedriva forskning, samt inrätta och utveckla ett system för övervakning.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 81/462/EEG av den 11 juni 1981 om ingående av konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar.

SAMMANFATTNING

I konventionen åtar sig parterna (dvs. Europeiska unionen samt de länder som ratificerat konventionen) att begränsa, förhindra och gradvis minska sina utsläpp, och på så vis reducera de gränsöverskridande luftföroreningarna.

Långväga gränsöverskridande luftföroreningar definieras som sådan mänsklig tillförsel, direkt eller indirekt, av ämnen eller energi till luften som leder till skador på människors hälsa, på miljön eller på materiell egendom i ett annat land, utan att det går att särskilja utsläpp från enstaka källor respektive grupper av källor.

Politiskt samarbete

Enligt konventionen ska parterna i överenskommelsen utarbeta och tillämpa lämpliga åtgärdsprogram och strategier, särskilt när det gäller luftvårdande åtgärder. Konventionen gör det också möjligt att inom en kort tid vidta rådslag om en part drabbas av eller löper stor risk att drabbas av luftföroreningar.

Parterna sammanträder regelbundet (minst en gång per år) för att utvärdera de resultat som uppnåtts och för att rådgöra i frågor som rör konventionen.

Vetenskapligt samarbete

Parterna ska bedriva forsknings- och utvecklingssamarbete, särskilt på följande områden: minskning av utsläppen av viktiga luftföroreningar, övervakning, mätning av utsläppsnivåer och föroreningskoncentrationer, samt föroreningarnas effekter på hälsa och miljö.

Informationsutbyte

Parterna i konventionen ska utbyta information, särskilt på följande områden: utsläpp av viktiga luftföroreningar (i första hand svaveldioxid), effekterna av sådana utsläpp, faktorer som kan leda till betydande förändringar av långväga gränsöverskridande luftföroreningar (särskilt faktorer kopplade till den nationella miljöpolitiken och den industriella utvecklingen), teknik för att minska luftföroreningar, samt nationella åtgärdsprogram och strategier för att begränsa viktiga luftföroreningar.

Samarbete när det gäller övervakning

Parterna deltar i ett samarbetsprogram för övervakning och utvärdering av långväga transport av luftföroreningar i Europa (EMEP). Detta program, som behandlas i ett separat protokoll till konventionen, har följande syften: att ge parterna i konventionen vetenskaplig information om övervakning av atmosfären, att ta fram datamodeller, att utvärdera utsläppen, samt att göra prognoser.

För att samarbetet ska fungera åtar sig parterna bl.a. följande:

  • att tillämpa övervakningsprogrammet - vilket ursprungligen bara gällde svaveldioxid och liknande ämnen - även på andra viktiga luftföroreningar;
  • att övervaka halten av olika kemiska ämnen i bl.a. mark, vatten och vegetation samt dessa ämnens hälso- och miljöeffekter;
  • att tillhandahålla meteorologiska och fysikalisk-kemiska data om processer som inträffar under luftföroreningarnas spridning;
  • att alltid när så är möjligt använda sig av jämförbara eller standardiserade övervakningsmetoder och modeller;
  • att integrera EMEP i liknande nationella och internationella program;
  • att regelbundet utbyta data från övervakningen.

Bakgrund

Konventionen undertecknades 1979 i Genève, inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa, och den trädde i kraft 1983.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 81/462/EEG

11.6.1981

-

EGT L 171, 27.6.1981

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2004/259/EG av den 19 februari 2004 om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar [Europeiska unionens officiella tidning L 81 av den 19 mars 2004].

Rådets beslut 2003/507/EG av den 13 juni 2003 om Europeiska gemenskapens anslutning till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon [Europeiska unionens officiella tidning L 179 av den 17 mars 2003].

Rådets beslut 2001/379/EG av den 4 april 2001 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 134 av den 17 maj 2001].

Rådets beslut 98/686/EG av den 23 mars 1998 om Europeiska gemenskapens ingående av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om ytterligare minskning av svavelutsläppen [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 326 av den 3 december 1998].

Rådets beslut 93/361/EEG av den 17 maj 1993 om anslutning av gemenskapen till protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om reglering av utsläppen av kväveoxider eller dessas gränsöverskridande flöden [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 149 av den 21 juni 1993].

Rådets beslut 86/277/EEG av den 12 juni 1986 om antagande av protokollet till 1979 års ECE-konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående den långsiktiga finansieringen av samarbetsprogrammet för övervakning och utvärdering av den långväga transporten av luftföroreningar i Europa, EMEP [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 181 av den 4 juli 1986].

See also

  • FN:s ekonomiska kommission för Europa, Genèvekonventionen (EN) (FR)

Senast ändrat den 08.11.2011

Top