Help Print this page 
Title and reference
Århuskonventionens tillämpning på EU:s institutioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Århuskonventionens tillämpning på EU:s institutioner

Europeiska unionen tillämpar bestämmelserna i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen) på sina egna institutioner och organ.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen tillämpar Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på sina institutioner och organ.

Tillgång till miljöinformation

EU:s institutioner och organ behandlar varje begäran om tillgång till miljöinformation som de innehar i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001.

Utöver tillgång till miljöinformation på begäran, säkerställer EU:s institutioner och organ att sådan information samlas in och sprids.

De ska organisera den miljöinformation som är relevant för deras ansvarsområde och systematiskt sprida denna information till allmänheten, vilket särskilt ska ske med hjälp av telematik eller elektronik.

Dessa databaser eller dataregister ska omfatta följande:

  • texten till fördrag, konventioner och avtal samt EU-lagstiftning som rör miljön liksom policydokument, planer och program som rör miljön;
  • åtgärder som vidtagits i förfaranden rörande överträdelse av gemenskapslagstiftningen enligt det motiverade yttrandet;
  • rapporter om tillståndet i miljön;
  • uppgifter som samlats in genom övervakning av verksamhet som påverkar eller som sannolikt kommer att påverka miljön;
  • tillstånd med avsevärd inverkan på miljön;
  • miljökonsekvensbeskrivningar och riskbedömningar som rör miljön.

Miljöinformation som allmänheten får ta del av ska vara aktuell, korrekt och jämförbar. EU:s institutioner och organ ska på begäran informera allmänheten om var man kan finna existerande information om vilka metoder för bland annat analys, provtagning, mätning och förberedelser av prover som använts vid sammanställningen av informationen.

När en av EU:s institutioner eller organ får en begäran om att få ta del av information som inte förvaras av dem ska de snarast informera sökanden om vilken av unionens institutioner eller organ eller vilken offentlig myndighet som har denna information. Den institution som tar emot begäran får också direkt överföra begäran till den behöriga myndigheten.

Vid omedelbara hot mot människors hälsa eller miljön ska EU:s institutioner eller organ samarbeta med de offentliga myndigheterna och hjälpa dem att omedelbart kan sprida all miljöinformation som de innehar till allmänheten som gör det möjligt att förebygga eller begränsa skador som orsakas av detta hot.

Minst vart fjärde år ska en rapport om tillståndet i miljön på EU-nivå offentliggöras. Rapporten ska innehålla information om kvaliteten på miljön och belastningarna på miljön.

Deltagande när planer och program om miljön utarbetas

EU:s institutioner och organ ska ge allmänheten möjlighet att delta i utarbetandet av planer och program avseende miljön. I beslutet ska det tas vederbörlig hänsyn till vad som framkommit vid allmänhetens deltagande.

Tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor

En erkänd partsbehörig sammanslutning (föreningar, grupper och organisationer på miljöskyddsområdet som erkänts av en medlemsstat) som anser att en förvaltningsåtgärd eller en förvaltningsförsummelse strider mot miljölagstiftningen kan begära att den av EU:s institutioner eller organ som vidtagit eller underlåtit att vidta åtgärden omprövar sitt agerande. Begäran ska vara skriftlig och lämnas in senast sex veckor efter det att en förvaltningsåtgärd antagits. Senast tolv veckor senare ska institutionen eller organet i fråga utfärda ett skriftligt och motiverat beslut. Beslutet ska beskriva de åtgärder som institutionen eller organet tänker vidta för att se till att miljölagstiftningen följs eller ge besked om avslag på begäran.

En erkänd sammanslutning som har lämnat en begäran och som anser att institutionens eller organets beslut inte garanterar att miljölagstiftningen kommer att följas får väcka talan i Europeiska unionens domstol. Sammanslutningen får också väcka talan om EU:s institutioner eller organ inte har meddelat ett beslut inom den tid som föreskrivs.

Erkända sammanslutningar har rätt att väcka talan i EG-domstolen utan att behöva visa tillräckligt intresse eller att en rättighet kränkts, om begäran rör en fråga som omfattas av sammanslutningens stadgeenliga verksamhet.

Bakgrund

Europeiska gemenskapen skrev under Århuskonventionen den 25 juni 1998 och ratificerade den 17 februari 2005. Alla medlemsstater, utom Irland, är på lika villkor delaktiga i konventionen.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1367/2006

28.9.2006

-

EUT L 264, 25.9.2006

Senast ändrat den 20.10.2011

Top