Help Print this page 
Title and reference
Tillgång till miljöinformation

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tillgång till miljöinformation

Europeiska unionen fastställer bestämmelser för att garantera dels rätten att ta del av miljöinformation som innehas av myndigheter, dels spridningen av information. EU fastställer också grundläggande villkor och förfaranden för hur denna information skall göras tillgänglig.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG]

SAMMANFATTNING

Att den miljöinformation som finns hos offentliga myndigheter görs allmänt tillgänglig är en grundläggande förutsättning för en förbättrad tillämpning och övervakning av EG:s miljölagstiftning.

Olikheter i medlemsländernas lagar om tillgång till miljöinformation som finns hos offentliga myndigheter kan skapa skillnader inom EU i fråga om tillgången till information och därmed också i fråga om konkurrensvillkor.

Med uppgifter om miljön avses alla uppgifter som är tillgängliga i skriftlig form, i bild- eller ljudform eller i databaser och som rör tillståndet för vatten, luft, mark, fauna, flora eller naturområden, inbegripet verksamheter eller åtgärder som skadar eller kan skada dessa, samt verksamheter eller åtgärder avsedda att skydda dessa (inbegripet administrativa åtgärder och miljövårdsprogram).

Direktivet syftar till att systematiskt ge allmänheten tillgång till miljöinformation och sprida informationen. Informationen ska minst omfatta

 • internationella fördrag, konventioner eller avtal samt EG-lagstiftning och nationell, regional eller lokal lagstiftning om miljön,
 • politik, program och planer avseende miljön,
 • rapporter om miljösituationen (ska offentliggöras minst vart fjärde år),
 • uppgifter om verksamhet som påverkar miljön,
 • miljötillstånd och miljöavtal,
 • miljökonsekvensbedömningar och riskbedömningar.

Medlemsländerna ska se till att miljöinformation som innehas av myndigheter eller förvaras för deras räkning tillhandahålls av myndigheterna till fysiska eller juridiska personer som ansöker om det, utan att den sökande behöver ange skälen för sin begäran. Medlemsländerna ska även se till att

 • tjänstemän bistår allmänheten vid informationssökning,
 • förteckningar över myndigheter finns tillgängliga för allmänheten,
 • rätten till tillgång till miljöinformation kan tillämpas i praktiken.

Vid omedelbart hot mot människors hälsa eller miljön ska medlemsländerna se till att de grupper av allmänheten som eventuellt kan påverkas omedelbart får del av information som finns hos de offentliga myndigheterna.

Information ska tillhandahållas en sökande senast inom en månad efter det att begäran mottagits. Om informationen är så omfattande och komplicerad att begäran inte kan besvaras inom en månad får tidsfristen utsträckas till två månader.

Det ska vara gratis att ta del av uppgifter från offentliga register och förteckningar på plats. Myndigheterna får dock ta ut en skälig avgift för tillhandahållande av information.

Om en sökande begär information i ett visst format ska myndigheten tillgodose denna begäran, utom när informationen redan finns tillgänglig i annat format eller det är rimligt att myndigheten gör den tillgänglig i ett annat format. I detta fall ska skälen för att inte bevilja begäran delges den sökande inom en månad. Myndigheterna ska anstränga sig för att lagra informationen i ett format som är lättillgängligt och enkelt kan reproduceras på elektronisk väg. Informationen ska också vara uppdaterad, jämförbar och korrekt.

Begäran om information får avslås (den sökande ska då inom en månad skriftligen eller elektroniskt meddelas skälen till detta) i följande fall:

 • Om den begärda informationen inte innehas av den offentliga myndigheten. Myndigheten måste dock, om den kan, informera den sökande om vilken myndighet som har informationen.
 • Om begäran är orimlig.
 • Om begäran är alltför allmän. Myndigheten ska dock uppmana och hjälpa den sökande att precisera sin begäran.
 • Om den begärda informationen ännu inte färdigställts.
 • Om begäran avser interna meddelanden.
 • Om informationen skulle ha negativa följder för sekretess som omfattar offentliga myndigheters förfaranden eller kommersiell och industriell information, för säkerhet eller försvar, för domstolsförfaranden, för immateriella rättigheter, för sekretess som omfattar personuppgifter, för en persons intressen i det fall denne frivilligt tillhandahållit informationen, eller för miljöskyddet.

Om begäran avser uppgifter om utsläpp i miljön får medlemsländerna inte föreskriva att en begäran kan avslås med hänvisning till undantag rörande sekretess som omfattar offentliga myndigheters förfaranden, sekretess som omfattar kommersiella eller industriella uppgifter, sekretess som omfattar personuppgifter, en persons intressen eller skyddet av en person, när denne frivilligt tillhandahållit den begärda informationen, eller skydd av den miljö som informationen avser.

Medlemsländerna ska se till att alla sökande som anser att deras begäran om information inte hanterats i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv kan få sin sak prövad snabbt och till låg kostnad av ett oberoende organ genom ett översynsförfarande eller ett administrativt förfarande.

Senast den 14 augusti 2009 ska medlemsländerna rapportera till kommissionen om tillämpningen av detta direktiv. Kommissionen ska i sin tur rapportera till rådet och Europaparlamentet och lägga fram eventuella förslag till ändringar av direktivet.

Bakgrund

Den 25 juni 1998 undertecknade EG konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen). Gemenskapslagstiftningen måste stämma överens med konventionen för att denna ska kunna ratificeras. Direktivet syftar till att skapa sådan överensstämmelse. Det utvidgar även den tillgång till information som anges i direktiv 90/313/EEG och upphäver detta direktiv från och med den 14 februari 2005.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/4/EG

14.02.2003

14.02.2005

EUT L41, 14.02.2003

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport - KOM(2000) 400 slutlig

I artikel 8 i direktiv 90/313/EG anges att medlemsländerna fyra år efter den 31 december 1992 ska underrätta kommissionen om de erfarenheter som vunnits. Dessa uppgifter ska sedan ligga till grund för en rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, tillsammans med eventuella förslag till ändringar som kommissionen anser lämpliga. Rapporten har utarbetats på grundval av medlemsländernas erfarenheter från tillämpningen av direktivet. Där beaktas även rapporter från icke-statliga organisationer som är verksamma inom miljöområdet liksom utvecklingen när det gäller EG:s lagstiftning och internationell lagstiftning. Klagomål, framställningar och skriftliga frågor har central betydelse för att fastställa de viktigaste problemområdena, som är följande:

 • Definition av uppgifter som måste lämnas ut och av offentliga myndigheter och andra organ som ska ombesörja detta.
 • Praktiska förfaranden för att se till att uppgifterna görs tillgängliga på ett effektivt sätt.
 • Undantag från skyldigheten att ge tillgång.
 • Skyldigheten att svara.
 • Tidsfrister för att uppfylla skyldigheten.
 • Skyldigheten att motivera ett avslag.
 • Förfarande för prövning av beslut att avslå en begäran om uppgifter.
 • Avgifter.
 • Aktivt tillhandahållande av uppgifter.

Kommissionen beslutade att lägga fram direktiv 2003/4/EG för att korrigera ovannämnda brister samt uppfylla Århuskonventionens åtaganden.

Senast ändrat den 12.06.2006

Top