Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Allmänhetens tillgång till miljöinformation

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Allmänhetens tillgång till miljöinformation

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet anpassar helt den nationella lagstiftningen till Århuskonventionen från 1998 om tillgång till information.

 • Det garanterar allmänhetens tillgång till miljöinformation* som innehas av eller förvaras för offentliga myndigheter*, både på begäran och genom aktiv spridning.
 • I direktivet fastställs de grundläggande villkoren och förfaranden som i praktiken ska tillämpas där tillgång på begäran kan utövas.

VIKTIGA PUNKTER

Tillgång på begäran

 • Offentliga myndigheter måste tillhandahålla en sökande sådan miljöinformation som de innehar utan att personen behöver ange skälen för sin begäran.
 • Informationen ska tillhandahållas senast en månad efter det att begäran har mottagits. Detta kan utökas till två månader för omfattande och komplicerad information.
 • Offentliga myndigheter måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att den information de innehar lätt kan reproduceras och kommas åt på elektronisk väg.
 • Informationen bör tillhandahållas i den form som den sökande anger om inte informationen redan finns tillgänglig i en annan form.
 • EU-länderna måste se till att tjänstemän bistår allmänheten vid informationssökning och att förteckningar över offentliga myndigheter är tillgängliga.
 • Förfaranden för att hantera begäranden innefattar
  • utnämnande av informationsansvariga,
  • anordningar för undersökning av informationen,
  • register eller förteckningar över den information som innehas och uppgifter om informationskontor.
 • Begäranden kan avslås om de är
  • uppenbarligen orimliga,
  • för allmänna,
  • avser material som ännu inte färdigställts,
  • avser interna meddelanden.
 • De kan också avslås, helt eller delvis, om offentliggörande kan vara skadligt för ett av de uttömmande skäl som beskrivs, till exempel
  • internationella förbindelser,
  • domstolsförfaranden,
  • immateriella rättigheter,
  • kommersiell eller industriell sekretess.
 • Tillgång till offentliga register och förteckningar ska vara gratis. Offentliga myndigheter får ta ut avgifter för den miljöinformation som de gör tillgänglig, men beloppen ska vara skäliga.
 • De sökande som anser att deras begäran har ignorerats eller felaktigt avslagits kan få tillgång till rättsmedel, däribland få sin sak prövad vid domstol eller ett annat oberoende organ.

Aktiv spridning

 • Elektroniskt tillgänglig miljöinformation måste innehålla minst
  • texter från internationella fördrag, konventioner eller avtal, åtgärder, planer och program,
  • verksamhetsrapporter avseende genomförandet av punkterna ovan,
  • rapporter om miljösituationen,
  • uppgifter som samlats in genom övervakning av verksamhet som kan påverka miljön,
  • tillstånd som skulle kunna ha en avsevärd inverkan på miljön,
  • konsekvens- och riskbedömningar.
 • För andra än de punkter som nämns ovan kan aktiv spridning ske successivt med hänsyn till de mänskliga, ekonomiska och tekniska resurser som krävs.
 • EU-länderna måste se till att information som sammanställs av dem eller för deras räkning är aktuell, korrekt och jämförbar.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 14 februari 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 14 februari 2005.

VIKTIGA BEGREPP

* Miljöinformation: all information i skriftlig form, bild- eller ljudform, elektronisk eller annan form om de frågor som anges i artikel 2.1 i direktiv 2003/4/EG.

* Offentlig myndighet: i synnerhet statlig eller annan offentlig förvaltning på nationell, regional eller lokal nivå, inbegripet offentliga rådgivande organ och enskilda personer som omfattas av lagstiftningen. EU:s regeringar kan besluta att denna definition inte ska omfatta organ när de handlar i egenskap av dömande eller lagstiftande myndighet.

BAKGRUND

Århuskonventionen

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 41, 14.2.2003, s. 26–32)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43–48)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13–19)

Senast ändrat 03.02.2016

Top