Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistik om avfallshantering

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Statistik om avfallshantering

Europeiska unionen (EU) har skapat en ram för framställning av statistik om generering, återvinning och bortskaffande av avfall.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) har skapat en ram för framställning av statistik om generering, återvinning och bortskaffande av avfall.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom denna lagstiftning blir det tillåtet att samla in regelbundna och jämförbara data i EU-länder och överföra dessa till Eurostat. Med hjälp av de statistiska uppgifter som samlas in kan genomförandet av EU:s avfallspolitik övervakas och bedömas.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Lagstiftningen omfattar framställning av statistik av EU-länderna och kommissionen inom deras respektive kompetensområden enligt följande:

  • Generering av avfall (bilaga I i förordningen).
  • Återvinning och bortskaffande av avfall (bilaga II i förordningen).

Nomenklatur

EU-länderna och kommissionen måste använda de nomenklaturer (kategorier) som fastställs i bilagorna I-III vid framställning av statistik. Dessa nomenklaturer hänvisar till avfallskategorier (t.ex. lösningsmedelsavfall och mineral- och metallavfall), näringsgrenar (från gruvnäring till livsmedels- eller textilproduktion) och åtgärder för avfallshantering (t.ex. avlopp, industriavfallshantering eller materialåtervinning).

Insamling av data

Data som används för att ta fram statistik ska samlas in genom enkäter, statistiska skattningar eller hänvisning till administrativa eller andra källor. Företag med färre än tio anställda utesluts från att genomföra enkäten om de inte genererar mycket avfall.

Överföring av statistik till Eurostat

EU-länderna måste överföra de statistiska resultaten (även konfidentiella uppgifter) till Eurostat senast 18 månader efter det att hänvisningsperioderna som fastställs i bilagorna I och II har avslutats. Detta ska göras vartannat år.

Kommissionen kan anta de åtgärder som är nödvändiga för att tillämpa eller ändra förordningen. Dessa åtgärder handlar om

  • ett lämpligt format för hur resultaten ska överföras av EU-länderna,
  • åtgärder för anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen av insamling och statistisk bearbetning av uppgifter samt behandling och rapportering av resultat,
  • åtgärder för anpassning av specifikationerna i bilagorna I, II och III,
  • åtgärder för fastställande av lämpliga kriterier för kvalitetsbedömning,
  • åtgärder för tillämpning av resultaten av pilotstudierna.

Vart tredje år rapporterar kommissionen till Europaparlamentet och rådet om statistiken som har förberetts enligt den här förordningen, dess kvalitet och belastningen på företagen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 29 december 2002.

Mer information finns här:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 2150/2002

29.12.2002

-

EGT L 332, 9.12.2002, s. 1-36

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 574/2004

16.4.2004

-

EUT L 90, 27.3.2004, s. 15-47

Förordning (EG) nr 783/2005

14.6.2005

-

EUT L 131, 25.5.2005, s. 38-41

Förordning (EG) nr 221/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009, s. 157-159

Förordning (EU) nr 849/2010

18.10.2010

-

EUT L 253, 28.9.2010, s. 2-41

Fortlöpande ändringar och korrigeringar till förordning nr 2150/2002 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde .

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 1445/2005 av den 5 september 2005 om fastställande av lämpliga kriterier för kvalitetsbedömning och innehållet i kvalitetsrapporterna avseende avfallsstatistik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 (EUT L 229, 6.9.2005, s. 6-12).

Kommissionens förordning (EG) nr 782/2005 av den 24 maj 2005 om fastställande av format för rapportering av resultat i avfallsstatistik (EUT L 131, 25.5.2005, s. 26-37).

Senast ändrat 20.05.2015

Top