Help Print this page 
Title and reference
Kvaliteten på dricksvatten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kvaliteten på dricksvatten

Europeiska unionen (EU) fastställer kvalitetsnormer för vatten som är avsett att användas som dricksvatten.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 98/3/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten [Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 330 av den 5 december 1998] [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Direktivets syfte är att skydda människors hälsa genom att fastställa de krav på hälsosamhet och renhet som dricksvattnet inom Europeiska unionen (EU) måste uppfylla.

Dricksvatten

Direktivet gäller för allt dricksvatten utom naturligt mineralvatten och vatten som är läkemedel.

Allmänna skyldigheter

Medlemsländerna ska se till att dricksvattnet

  • inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana koncentrationer att de utgör en potentiell fara för människors hälsa;
  • uppfyller de minimikrav (mikrobiologiska parametrar, kemiska parametrar och parametrar för radioaktivitet) som anges i direktivet.

De ska även vidta alla andra nödvändiga åtgärder för att garantera att vatten som är avsett att användas som dricksvatten är hälsosamt och rent.

Kvalitetsstandarder

Medlemsländerna ska fastställa parametervärden som inte får vara mindre stränga än de värden som föreskrivs i direktivet. För de parametrar som inte förtecknas i direktivet bör medlemsländerna fastställa gränsvärden om skyddet av människors hälsa kräver detta.

Kontroll

Genom direktivet åläggs medlemsländerna att regelbundet kontrollera kvaliteten på vatten avsett att användas som dricksvatten. Kontrollerna ska utföras med hjälp av de analysmetoder som anges i direktivet eller andra likvärdiga metoder. Medlemsländerna ska även utse provtagningsplatser och inrätta kontrollprogram.

Korrigerande åtgärder och begränsningar av användande

Om ett parametervärde inte iakttas ska de berörda medlemsländerna så snart som möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att återställa vattnets kvalitet.

Oberoende av om parametervärdena iakttas eller inte ska medlemsländerna se till att allt tillhandahållande av dricksvatten förbjuds eller att vattnets användning begränsas eller att övriga åtgärder vidtas om dricksvattnet utgör en potentiell fara för människors hälsa. Konsumenterna ska informeras om dessa åtgärder.

Undantag

I direktivet föreskrivs att medlemsländerna ska ha möjlighet att föreskriva undantag från parametervärdena upp till ett högsta värde under förutsättning att

  • undantaget inte utgör en potentiell fara för människors hälsa;
  • dricksvattenförsörjningen inom det berörda området i annat fall inte kan upprätthållas genom några andra rimliga medel;
  • att undantagen begränsas till en tid som ska vara så kort som möjligt och som inte får vara längre än tre år (undantaget kan dock förnyas för två ytterligare perioder om vardera tre år).

Beslut om undantag måste innehålla detaljerade skäl, utom om det berörda medlemslandet anser att det förhållandet att parametervärdet inte iakttas är av ringa betydelse och problemet snabbt kan avhjälpas. Dricksvatten som säljs i flaskor eller behållare omfattas inte av något undantag.

Ett medlemsland som medger undantag ska informera

  • den berörda befolkningen;
  • kommissionen inom två månader om undantaget avser en daglig vattenproduktion som överstiger 1 000 m³ i genomsnitt eller berör minst 5 000 personer.

Kvalitetsgaranti för behandlingen, utrustningen och materialet

Material och ämnen som används i nya installationer som används vid beredning eller distribution av dricksvatten får inte finnas kvar i dricksvattnet i högre koncentrationer än vad som är nödvändigt.

Översyn

Minst vart femte år ska kommissionen se över de parametrar som fastställs i direktivet mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Kommissionen ska biträdas av en kommitté bestående av företrädare för medlemsländerna.

Uppgifter och rapporter

Vart tredje år ska medlemsländerna offentliggöra en rapport om kvaliteten på dricksvattnet riktad till konsumenterna. Utifrån dessa rapporter ska kommissionen vart tredje år utarbeta en sammanfattande rapport om kvaliteten på dricksvattnet inom EU.

Tidsgräns för överensstämmelse

Inom fem år ska medlemsländerna vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att dricksvattnets kvalitet uppfyller kraven i detta direktiv. Om synnerliga skäl föreligger kan denna tidsfrist förlängas med högst tre år.

Upphävande

Direktiv 98/83/EG ersätter direktiv 80/778/EEG från och med den 25 december 2003.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/83/EG

25.12.1998

25.12.2000

EUT L 330, 5.12.1998

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordningen (EG) nr 596/2009

25.12.1998

25.12.2000

EUT L 188, 18.7.2009

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 98/83/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 28.10.2011

Top