Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Denna lag från Europeiska unionen har som syfte att säkerställa att avloppsvatten renas på rätt sätt, för att skydda människors hälsa och miljön.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

SAMMANFATTNING

Denna lag från Europeiska unionen har som syfte att säkerställa att avloppsvatten renas på rätt sätt, för att skydda människors hälsa och miljön.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att skydda vattenmiljön från den skadliga inverkan (såsom eutrofiering (*)) som avloppsvatten från tätbebyggelse har. I direktivet fastställs EU-täckande regler för hopsamling, rening och utsläpp av avloppsvatten. Lagen omfattar också avloppsvatten som skapas av sådana industrier som jordbruks- och livsmedelsindustrin (som bearbetning av livsmedel och bryggning).

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste

  • samla upp och rena avloppsvatten i tätbebyggelse med en befolkning på minst 2 000, och tillämpa sekundär rening (*) på det uppsamlade avloppsvattnet,
  • sätta in mer avancerad rening i tätbebyggelse med befolkningar över 10 000, belägen i känsliga områden (*),
  • säkerställa att reningsverk underhålls ordentligt, för att se till att de fungerar som de ska och kan vara igång under alla normala väderförhållanden,
  • kräva tillstånd för utsläpp av avloppsvatten från den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin och från industriella utsläpp i ledningsnät för avloppsvatten från tätbebyggelse,
  • vidta åtgärder för att begränsa förorening av mottagande vatten från höga flöden av dagvatten vid extrema situationer såsom ovanligt kraftigt regn,
  • övervaka prestandan hos reningsverk och mottagande vatten,
  • övervaka avfallshantering och återanvändning av avloppsslam.

I bilaga I finns, förutom beskrivningar av metoderna för att övervaka och utvärdera resultaten, allmänna krav för

  • ledningsnäten,
  • utsläpp från avloppsreningsverk, däribland gränsvärden för utsläpp för dessa,
  • industrispillvatten som släpps ut i ledningssystem i tätbebyggelse.

I bilaga II beskrivs kriterierna för att identifiera känsliga och mindre känsliga områden.

I en rapport från Europeiska kommissionen 2013 noteras att genomförandet av denna lag, trots de förbättringar som redan har gjorts, fortfarande utgör en utmaning, främst på grund av den stora investeringen i infrastruktur som måste göras.

FRÅN OCH MED NÄR GÄLLER DIREKTIVET?

Från och med den 29 maj 1991, med flera olika tidsfrister för de olika kraven. 1998 antog kommissionen direktiv 98/15/EG för att klarlägga några av reglerna, p.g.a. olika tolkningar i EU-länderna. Detta trädde i kraft den 27 mars 1998. Andra tidsfrister gäller länder som gick med i EU från 2004 och framåt. Dessa anges i anslutningsfördragen med vart och ett av de berörda länderna.

VIKTIGA BEGREPP

Eutrofiering: syftar på att vatten berikas av näringsämnen - som föreningar av fosfor och kväve - vilket stör vattnets balans av organismer och vattenkvaliteten i största allmänhet.

Sekundär rening: rening av avloppsvatten genom en process som vanligen innebär biologisk rening (med aeroba bakterier, enzymer osv.) med sekundärsedimentering eller någon annan process som tar hänsyn till kraven i bilaga I i direktivet.

Känsliga områden: (i) vattensamlingar som löper risk för eutrofiering, (ii) ytvatten som är avsett att drickas och innehåller mer än 50 mg nitrat per liter, samt (iii) områden där vidare rening behövs för att uppfylla EU:s lagstiftning om exempelvis vatten, badvatten, skaldjursvatten och bevarande av habitat och fåglar.

BAKGRUND

Mer information finns på översiktswebbplatsen för Europeiska kommissionens direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 91/271/EEG

19.6.1991

30.6.1993

EUT L 135, 30.5.1991, s. 40-52

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/15/EG

27.3.1998

30.9.1998

EUT L 67, 7.3.1998, s. 29-30

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandebeslut 2014/431/EU av den 26 juni 2014 om format för rapportering om nationella program för genomförande av rådets direktiv (EUT L 197, 4.7.2014, s. 77-86).

Rapport från kommissionen - Genomförandet av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, ändrat genom kommissionens direktiv 98/15/EG av den 27 februari 1998 - Sammanställning av de bestämmelser medlemsstaterna satt i kraft och utvärdering av de uppgifter de lämnat i enlighet med artiklarna 17 och 13 i direktivet (KOM(98) 775 slutlig, 15.1.1999).

Kommissionens rapport om genomförande av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, ändrat genom kommissionens direktiv 98/15/EG av den 27 februari 1998 (KOM(2001) 685 slutlig, 21.11.2001).

Rapport från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - om genomförande av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, ändrat genom kommissionens direktiv 98/15/EG av den 27 februari 1998 (KOM(2004) 248 slutlig, 23.4.2004).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Sjunde rapporten om genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (91/271/EEG) (COM(2013) 574 final, 7.8.2013).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Följedokument till meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - ”Mot en hållbar vattenförvaltning inom Europeiska unionen” - Första steget i genomförandet av ramdirektivet för vatten 2000/60/EG [KOM(2007) 128 slutlig] [SEK(2007) 363] (SEK(2007) 362 slutlig, 22.3.2007).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Kommissionens 5:e sammanfattning om genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SEK(2009) 1114 slutlig, 3.8.2009).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar - Kommissionens 6:e sammanfattning om genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SEK(2011) 1561 slutlig, 7.12.2011).

Senast ändrat 20.04.2015

Top