Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
God vattenkvalitet i Europa (EU:s vattendirektiv)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

God vattenkvalitet i Europa (EU:s vattendirektiv)

Vattnet i Europeiska unionen (EU) är under ökande tryck från den allt större efterfrågan på tillräckliga mängder vatten av god kvalitet för en rad olika användningsområden. Detta direktiv syftar till att skydda och förbättra vattenkvaliteten.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

SAMMANFATTNING

Vattnet i Europeiska unionen (EU) är under ökande tryck från den allt större efterfrågan på tillräckliga mängder vatten av god kvalitet för en rad olika användningsområden. Detta direktiv syftar till att skydda och förbättra vattenkvaliteten.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för att stoppa försämringen av EU:s vattenförekomster och nå ”god status” för Europas floder, sjöar och grundvatten senast 2015.

Specifikt innefattar detta att

 • skydda alla former av vatten (inlandsvatten, ytvatten, vatten i övergångszon, samt kust- och markvatten),
 • återställa ekosystemen i och kring dessa vattenförekomster,
 • minska föroreningar i vattenförekomster, och
 • garantera hållbar vattenanvändning av enskilda och företag.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen ställer tydliga ansvarskrav på nationella tillsynsmyndigheter. De måste

 • identifiera enskilda avrinningsområden på sina territorium - det vill säga de omgivande landområden där vatten rinner ut i särskilda flodsystem,
 • utse myndigheter som hanterar flodområden i enlighet med EU-regler,
 • analysera varje avrinningsområdes funktioner, däribland effekterna av mänskliga aktiviteter och genomföra ekonomiska bedömningar av vattenanvändningen,
 • övervaka vattenstatusen i varje avrinningsområde,
 • registrera skyddade områden, såsom områden som används för dricksvatten och kräver särskild uppmärksamhet,
 • utarbeta och genomföra ”förvaltningsplaner för avrinningsområden” för att förhindra försämring av ytvatten, skydda och förbättra grundvatten och bevara skyddade områden,
 • se till att kostnaderna för vattentjänster återvinns så att resurserna används effektivt och förorenarna betalar, och
 • ge information och erbjuda samråd till allmänheten om sina förvaltningsplaner för avrinningsområden.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Den 22 oktober 2000.

VIKTIGA BEGREPP

Ytvatten - allt inlandsvatten utom grundvatten, vatten i övergångszon och kustvatten.

Grundvatten - allt vatten som finns under markytan.

Inlandsvatten - allt stillastående eller strömmande vatten på markytan.

Vatten i övergångszon - ytvatten i närheten av flodutlopp som delvis är salthaltigt, men som innehåller betydande flöden av sötvatten.

Vattendirektiv - utförliga uppgifter

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Direktiv 2000/60/EG

22.12.2000

22.12.2003

EGT L 327, 22.12.2000, s. 1-73

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Beslut 2455/2001/EG

16.12.2001

-

EGT L 331, 15.12.2001, s. 1-5

Direktiv 2008/32/EG

21.3.2008

-

EUT L 81, 20.3.2008, s. 60-61

Direktiv 2009/31/EG

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140, 5.6.2009, s. 114-135

Direktiv 2013/39/EU

13.9.2013

14.11.2015

EUT L 226, 24.8.2013, s. 1-17

Direktiv 2013/64/EU

1.1.2014

Varierar beroende på artiklarna

EUT L 353, 28.12.2013, s. 8-12

Fortlöpande ändringar och korrigeringar till direktiv 2000/60/EG har införlivats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (EUT L 372, 27.12.2006, s. 19-31).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker (EUT L 288, 6.11.2007, s. 27-34).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Strategi för att skydda Europas vattenresurser (COM(2012) 673 final, 14.11.2012).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Ramdirektivet för vatten och översvämningsdirektivet: åtgärder för att nå ”god status” för EU:s vatten och minska översvämningsriskerna (COM(2015) 120 final, 9.3.2015).

Senast ändrat 30.07.2015

Top