Help Print this page 
Title and reference
Skydd och förvaltning av vatten (ramdirektivet för vatten)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Skydd och förvaltning av vatten (ramdirektivet för vatten)

Europeiska unionen (EU) har upprättat en gemensam ram för vattenskydd och förvaltning av vattenresurser, som syftar till att skydda och återställa akvatiska ekosystem och garantera långsiktig, hållbar vattenanvändning för privatpersoner, företag och naturen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område [Se ändringsakter].

SAMMANFATTNING

Detta ramdirektiv har flera mål, exempelvis att hindra och minska föroreningar, främja hållbar användning av vatten, skydda miljön, förbättra tillståndet för akvatiska ekosystem och mildra effekterna av översvämningar och torka.

Genom direktivet har det upprättats en ram för skyddet av:

 • inlandsytvatten ,
 • grundvatten ,
 • vatten i övergångszon , och
 • kustvatten .

Dess yttersta mål är att uppnå en god ekologisk och kemisk status i alla EU:s vatten fram till 2015.

Avrinningsområden och avrinningsdistrikt

Medlemsstaterna ska identifiera de avrinningsområden som ligger inom deras territorier och hänföra dem till avrinningsdistrikt . Avrinningsområden som täcker mer än en stats territorium hänförs till ett internationellt avrinningsdistrikt.

Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet för tillämpning av bestämmelserna i detta ramdirektiv i varje avrinningsdistrikt.

Kartläggning och analys av vatten

Varje medlemsstat ska utarbeta:

 • en analys av samtliga avrinningsdistrikts karaktäristika,
 • en studie av den inverkan mänsklig verksamhet har på vattnet,
 • en ekonomisk analys av vattenanvändningen,
 • ett register över skyddade områden, d.v.s. områden som konstateras kräva särskilt skydd (områden som identifieras som dricksvattentäkter och andra områden som står med i bilaga IV till direktivet),
 • en identifiering av samtliga vattenförekomster som används för uttag av dricksvatten och som ger mer än 10 m3 per dag eller betjänar mer än 50 personer.

Denna analys bör sedan ses över vart sjätte år.

Förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

Förvaltningsplanerna ska genomföras 2012. De syftar till att:

 • förhindra en försämring av tillståndet för ytvattenförekomster, och återställa och förbättra detta tillstånd för att uppnå en god kemisk och ekologisk status för dessa senast 2015, och samtidigt minska förorening som orsakas av utsläpp och av farliga ämnen,
 • skydda, återställa och förbättra grundvattenförekomster, genom att förebygga förorening och försämring samt säkra en kvantitativ balans mellan uttag och förnyelse,
 • bevara skyddade områden som kräver särskilt skydd i form av specifik gemenskapslagstiftning angående skydd av ytvatten- och grundvattenförekomster eller bevarande av habitat för arter som är direkt beroende av vattnet.

Planerna för förvaltning av ett delavrinningsområde kan kompletteras med mer detaljerade program och förvaltningsplaner för ett avrinningsområde, sektor eller en särskild vattentyp.

Utkast till de första förvaltningsplanerna togs fram 2009 inom varje avrinningsdistrikt, med hänsyn till resultaten av de analyser och studier som gjorts. De täcker perioden 2009-2015 och kommer att ses över 2015 och sedan vart sjätte år.

Medlemsstaterna ska också se till att ett utkast till åtgärdsprogram görs för varje avrinningsdistrikt, med hänsyn till resultaten och analyserna av vattnet och med syfte att uppnå de miljömål som anges i direktivet. Varje program består av grundläggande åtgärder, d.v.s. minimikrav som måste observeras för att uppnå överensstämmelse med direktivets mål, och vid behov ytterligare åtgärder.

Prispolitiken

Från och med 2010 ska medlemsstaterna se till att prispolitiken sporrar vattenförbrukarna att använda resurserna effektivt och att de olika ekonomiska sektorerna bidrar till kostnadstäckningen för vattentjänster, inbegripet kostnaderna för miljön och resurserna.

Tillämpning av ramdirektivet

Medlemsstaterna ska uppmuntra aktiv medverkan från samtliga berörda parter i genomförandet av detta ramdirektiv, särskilt när det gäller förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten. Förvaltningsplaner ska vara tillgängliga för kommentarer från allmänheten under en minimiperiod på sex månader.

Medlemsstaterna ska införa system med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder som ska tillämpas om bestämmelserna i ramdirektivet överträds. En tillfällig försämring av vattenförekomsterna innebär inte brott mot direktivet, om det är en följd av exceptionella omständigheter som knappast hade kunnat förutses, kopplade till olyckshändelser, naturliga orsaker eller force majeure.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/60/EG

22.12.2000

22.12.2003

EUT L 327, 22.12.2000

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 2455/2001/EG

16.12.2001

-

EUT L 331, 15.12.2001

Direktiv nr 2008/32/EG

21.3.2008

-

EUT L 81, 20.3.2008

Direktiv 2009/31/EG

25.6.2009

25.6.2011

EUT L 140, 5.6.2009

Direktiv 2013/39/EU

13.9.2013

14.9.2015

EUT L 226, 24.8.2013

Direktiv 2013/64/EU

1.1.2014

Olika enligt artiklarna

EUT L 352, 28.12.2013

De efterföljande ändringar och rättelser till direktiv 2000/60/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade utgåva är endast ett dokumentationshjälpmedel.

ÄNDRINGAR AV BILAGOR

Bilaga X – Förteckning över prioriterade ämnen inom vattenpolitikens område, d.v.s. de som utgör en betydande miljörisk.

Direktiv 2008/105/EG [EUT L 348, 24.12.2008].

Direktiv 2013/39/EU [EUT L 226, 24.8.2013].

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen av den 22 mars 2007: Mot en hållbar vattenförvaltning inom Europeiska unionen – Första steget i genomförandet av ramdirektivet för vatten 2000/60/EG – [ KOM(2007) 128 slutlig – ej offentliggjort i EUT].

I den rapporten lägger kommissionen fram de resultat som kommit in från medlemsstaterna i fråga om tillämpningen av ramdirektivet för vatten. Kommissionen betonar att det finns en stor risk för att flera medlemsstater inte kommer att uppnå sina mål enligt ramdirektivet, bland annat på grund av den materiella förstörelsen av vattenekosystemen genom överexploatering av vattenresurser och den kraftiga föroreningen från diffusa källor. Kommissionen tar upp problem med tidsfristerna för införlivandet av ramdirektivet och brister i fråga om innehållet i införlivandet. Däremot verkar alla ha kommit långt med att införa avrinningsdistrikt och utse behöriga nationella myndigheter, även om det i vissa fall fortfarande finns en del att göra i fråga om internationellt samarbete. I rapporten visas också på de stora skillnader som föreligger i fråga om kvaliteten på den miljörelaterade och ekonomiska bedömningen av avrinningsområdena, och på en rad allvarliga fel, bland annat i fråga om den ekonomiska analysen. Slutligen lägger kommissionen fram ett antal rekommendationer till medlemsstaterna, bland annat för att åtgärda de brister som konstaterats, integrera en hållbar vattenförvaltning i övrig nationell politik och utnyttja allmänhetens engagemang maximalt. Kommissionen beskriver också de åtgärder den tänker vidta i framtiden inom ramen för EU-politiken för vatten.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om program för övervakning av vattenstatusen i enlighet med artikel 18.3 i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG [ KOM(2009) 156 slutlig – Ej offentliggjord i EUT].

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten [ COM(2012) 670 final - Ej offentliggjord i EUT].

Bedömningen av förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten visar att trots de framsteg som gjorts, kommer god status för vattnen inte att uppnås till år 2015 för en avsevärd andel av vattenförekomsterna, av ett antal olika anledningar. I kommissionens bedömning avförvaltningsplanerna för avrinningsdistrikten beskrivs i detalj de huvudhinder som påträffats i varje medlemsstat, och där betonas att hydromorfologisk påverkan, föroreningar och överutnyttjande fortfarande är de största påfrestningarna som påverkar vattenmiljön.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Strategi för att skydda Europas vattenresurser [ COM(2012) 673 final - Ej offentliggjort i EUT].

Denna strategi syftar till att få bort hinder som försvårar åtgärder utformade för att skydda vattenresurser. Kommissionen konstaterar i strategin att den akvatiska miljön varierar kraftigt i EU, och föreslår därför i enlighet med subsidiaritetsprincipen inte någon enda lösning som ska omfatta alla. Kommissionen understryker vissa grundläggande områden, t.ex. följande:

 • att förbättra markanvändningen,
 • att bekämpa vattenföroreningar,
 • att öka vatteneffektiviteten,
 • att förbättra förvaltningen av vattenresurserna.

Senast ändrat den 09.04.2014

Top