Help Print this page 
Title and reference
Det gemensamma företaget för ITER och för utveckling av fusionsenergi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Det gemensamma företaget för ITER och för utveckling av fusionsenergi

Det har inrättats ett gemensamt företag för ITER och för utveckling av fusionsenergi, vilket ska främja vetenskaplig forskning och teknisk utveckling på fusionsområdet.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2007/198/Euratom av den 27 mars 2007 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för ITER och utveckling av fusionsenergi samt om beviljande av förmåner till detta företag.

SAMMANFATTNING

Genom detta beslut inrättas ett gemensamt företag för ITER och för utveckling av fusionsenergi, vilket ska bestå i 35 år från och med den 19 april 2007. Det gemensamma företaget skall ha sitt säte i Barcelona, Spanien.

Medlemmarna i det gemensamma företaget är Euratom, företrädd av kommissionen, Europeiska unionens (EU) medlemsstater, samt vissa tredjeländer som har slutit samarbetsavtal med Euratom inom området kontrollerad kärnfusion. När det gemensamma företaget grundades var Schweiz det enda tredjeland som deltog.

Det gemensamma företaget ska stå för Euratoms bidrag till den internationella organisationen ITER för fusionsenergi och till den verksamhet som omfattas av den verksamhet med bredare inriktning inom området fusionsenergiforskning som överenskommits med Japan, i syfte att snabbt förverkliga fusionsenergin och utarbeta och samordna ett verksamhetsprogram inför byggandet av en demonstrationsreaktor för fusion (DEMO) och tillhörande anläggningar som ett internationellt centrum för bestrålning av fusionsmaterial – International Fusion Materials Irradiation Facility (IFMIF).

Det gemensamma företaget ska bland annat övervaka förberedelserna av platsen för ITER-projektet, bistå ITER-organisationen med materiella, finansiella och mänskliga resurser, samordna forskning samt vetenskaplig och teknisk utveckling på fusionsområdet, fungera som gränssnitt till ITER-organisationen osv.

De sammanlagda medel som kommer att krävas för det gemensamma företaget beräknas till 9 653 miljoner euro. Euratoms bidrag uppgår till 7 649 miljoner euro (varav maximalt 15 % för administrativa utgifter).

Det gemensamma företaget har status som juridisk person. Det består av

  • styrelsen, med två personer per medlem i det gemensamma företaget, biträdd av en verkställande kommitté,
  • direktören, som representerar företaget och sköter den dagliga förvaltningen, bland annat slutandet av avtal.

Det gemensamma företagets avtalsrättsliga ansvar skall regleras av de tillämpliga avtalsbestämmelserna och av den lagstiftning som gäller för avtalet i fråga. Domstolen skall vara behörig att träffa avgöranden om en skiljedomsklausul ingår i ett avtal som ingåtts av det gemensamma företaget.

I fråga om utomobligatoriskt ansvar skall det gemensamma företaget, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas lagstiftning, gottgöra skada som har orsakats av dess anställda under deras tjänsteutövning. Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig i tvister som rör ersättning för sådan skada. Domstolen skall dessutom vara behörig att besluta vid förfaranden som inleds mot det gemensamma företaget.

Bakgrund: ITER

Fusionsenergi hör till de tre alternativen till fossila energikällor, tillsammans med förnybar energi och kärnkraft. Fusionsenergin är den mest utbredda i vårt universum – den ligger till grund för den energi som solen och andra stjärnor strålar ut – men samtidigt den minst utvecklade av de tre icke-fossila energikällorna på vår jord.

Under många år bidrog projektet JET (Joint European Torus), som startades 1978, till spetsforskningen på fusionsenergiområdet. Från och med 1988 utgjorde utvecklingen av ITER-projektet ett nytt skede på fusionsområdet. 2001 utmynnade detta i ett detaljerat projekt för en experimentanläggning som ska visa att energiutvinning ur fusion är praktiskt möjlig och att EU kan dra stora fördelar av denna energikälla, inte minst när det gäller att garantera att den långsiktiga energiförsörjningen är säker och mångfaldig.

I november 2003 bemyndigade Europeiska rådet kommissionen att föreslå Frankrike som värdstat för ITER. Orten Cadarache skulle ta emot projektet, och Europeiska rådet beslöt att det interna ITER-organet skulle placeras i Spanien.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

EGT L 90, 30.3.2007

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till rådets beslut av den 19 maj 2006 om kommissionens ingående av avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet, överenskommelsen om provisorisk tillämpning av avtalet om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för gemensamt genomförande av ITER-projektet samt avtalet om privilegier och immunitet för den internationella fusionsenergiorganisationen för gemensamt genomförande av ITER-projektet [KOM(2006) 240 slutlig – EUT C 184, 8.8.2006]. Beslutsförslaget antogs av rådet den 25 september 2006. Det bemyndigar kommissionen att förhandla om ett avtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen Euratom), Kina, Sydkorea, USA, Indien, Japan och Ryssland om upprättandet av en internationell fusionsenergiorganisation för det gemensamma genomförandet av ITER-projektet. Dessutom godkänns införandet av en bestämmelse om avtalets provisoriska tillämpning.

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen för att möta Iterprojektets ytterligare finansieringsbehov [KOM(2010) 403 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Som svar på rådets slutsatser av den 12 juli 2010 om behovet av ytterligare finansiering på kort sikt för Iterprojektet med ett åtagandebemyndigande på 1,4 miljarder euro (800 miljoner euro 2012 och 600 miljoner euro 2013) i löpande priser, för 2012 och 2013, syftar föreliggande förslag till att frigöra 400 miljoner euro genom en revidering av den fleråriga budgetramen utan att förändra det övergripande taket för åtagande- och betalningsbemyndiganden för perioden 2007–2013. Samtidigt kommer ytterligare 460 miljoner euro att täckas genom en omfördelning av medel från sjunde ramprogrammet för forskning. Åtagandet för finansieringen av återstående behov (540 miljoner euro) ska säkerställas vid ett senare skede, med början vid budgetförlikningsmötet i november 2010[4] och, om så behövs, under påföljande årliga budgetförfarande genom att man använder sig av alla budgetmedel som finns upptagna i den fleråriga budgetramen.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet, av den 4 maj 2010, Iter – rådande läge och möjlig väg framåt [KOM(2010) 226 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

Detta meddelande konstaterar nödvändigheten av att fastställa villkor för förvaltning och styrning av Iter.

År 2001 uppskattades projektkostnaden till 5,9 miljarder euro, Europeiska unionen bidrar med 45 % av denna kostnad. Kostnaden för Europeiska unionen uppgår till 7,2 miljarder euro enligt styrelsen för F4E (europeiskt internt organ, Fusion for Energy) i mars 2010. Denna kostnadsökning har medfört ett underskott i finansieringen. Det är därför viktigt att förbättra förvaltningen av Iterprojektet för att undvika en kraftig höjning av kostnaderna, men även för att få en hållbar finansiell lösning.

Kommissionen ser två möjligheter för finansieringen:

  • kompletterande finansiering från medlemsstaterna
  • upprätta en lämplig nivå för budgetplanens tak.

Kommissionen uppmanar rådet och Europaparlamentet att fatta ett beslut som passar de aktuella omständigheterna.

Meddelande från kommissionen av den 28 april 2003 med titeln "Lägesrapport om förhandlingarna om det internationella forskningsprojektet om fusionsenergi, ITER" [KOM(2003) 215 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

Senast ändrat den 26.07.2010

Top