Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unionens stödram för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Unionens stödram för beskattning av energiprodukter och elektricitet

Europeiska unionen (EU) har fastställt allmänna regler för beskattning av energiprodukter och elektricitet. EU:s system med minimiskattesatser, som under lång tid endast gällde mineraloljor, har därmed utökats till att gälla även kol, naturgas och elektricitet. Systemet fastställer minimiskattesatser för tillämpliga energiprodukter när de används som motorbränsle eller uppvärmningsbränsle samt elektricitet. Syftet är att förbättra den inre marknadens funktion genom att minska snedvridningen av konkurrensen mellan mineraloljor och andra energiprodukter. Systemet uppmuntrar till en mer effektiv energianvändning, vilket i sin tur minskar beroendet av importerade energiprodukter och begränsar utsläppen av växthusgaser, allt i enlighet med EU:s och Kyotoprotokollets målsättningar. För att ytterligare värna om miljön gör systemet det även möjligt för EU-länderna att erbjuda skattelättnader till företag som vidtar särskilda åtgärder för att minska sina utsläpp.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av EU-ramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Energiprodukter och elektricitet beskattas bara när de används som motorbränsle eller bränsle för uppvärmning, inte när de används som råmaterial eller vid kemisk reduktion, elektrolys och i metallurgiska processer.

Med denna princip som utgångspunkt fastställer det här direktivet minimiskattesatser för motorbränsle, motorbränsle för industriellt eller kommersiellt bruk, bränsle för uppvärmning samt elektricitet. De ”skattenivåer” * som länderna i Europeiska unionen (EU) tillämpar får inte understiga de minimiskattesatser som anges i direktivet.

Minimiskattenivåerna för motorbränsle är följande:

-

Aktuell lägsta punktskatt

Bensin (euro/1 000 liter)

421

Blyfri bensin (euro/1 000 liter)

359

Diesel (euro/1 000 liter)

330

Fotogen (euro/1 000 liter)

330

Gasol (LPG) (euro/1 000 liter)

125

Naturgas (euro/gigajoule)

2,6

(Volymerna mäts vid en temperatur på 15 °C.)

Senast den 1 januari 2012 ska rådet genom enhälligt beslut, efter samråd med Europaparlamentet och på grundval av en rapport och ett förslag från kommissionen, besluta om minimiskattenivåer för dieselbrännolja för ytterligare en period från och med den 1 januari 2013.

Direktivet låter EU-länderna differentiera mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av dieselbrännolja som drivmedel, under förutsättning att EU:s miniminivåer iakttas och att skattesatsen för dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används som drivmedel * inte är lägre än den gällande nationella skattenivån den 1 januari 2003, utan hinder av de eventuella undantag beträffande denna användning som fastställs i detta direktiv.

Medlemsstaterna kan använda denna differentiering för att minska gapet mellan punktbeskattningen av dieselbrännolja i bilar vid icke-yrkesmässig användning och beskattningen av bensin, eftersom det inte finns några miljömässiga eller andra skäl till den lägre minimiskattesatsen på dieselbrännolja som används i bilar.

Minimiskattenivåerna för bränsle vid industriell och kommersiell användning är följande:

-

Aktuell lägsta punktskatt

Diesel (euro/1 000 liter)

21

Fotogen (euro/1 000 liter)

21

Gasol (LPG) (euro/1 000 kg)

41

Naturgas (euro/gigajoule)

0,3

(Volymerna mäts vid en temperatur på 15 °C.)

Direktivet definierar industriell och kommersiell användning enligt följande:

 • Jordbruk, trädgårdsodling och fiskodling samt skogsbruk.
 • Stationära motorer.
 • Anläggningar och maskinell utrustning som används vid byggnadsverksamhet, väg- och vattenbyggnad samt offentliga arbeten.
 • Fordon som är avsedda för annan användning än på allmän väg.

Minimiskattenivåerna för bränsle för uppvärmning och elektricitet är följande:

-

Aktuell lägsta punktskatt(yrkesmässig användning)

Aktuell lägsta punktskatt(icke-yrkesmässig användning)

Diesel (euro/1 000 liter)

21

21

Tung eldningsolja (euro/1 000 kg)

15

15

Fotogen (euro/1 000 liter)

0

0

Gasol (LPG) (euro/1 000 kg)

0

0

Naturgas (euro/gigajoule)

0,15

0,3

Kol och koks (euro/gigajoule)

0,15

0,3

Elektricitet (euro/MWh)

0,5

1,0

(Volymerna mäts vid en temperatur på 15 °C.)

Differentierade skattesatser

Under förutsättning att man iakttar de minimiskattenivåer som föreskrivs i direktivet, och att dessa är förenliga med EU:s lagstiftning, får EU-länderna tillämpa differentierade skattesatser under skattemyndigheternas tillsyn i följande fall:

 • När de differentierade skattesatserna är direkt kopplade till produktens kvalitet.
 • När de differentierade skattesatserna är baserade på kvantitativa förbrukningsnivåer av elektricitet och energiprodukter som används för uppvärmningsändamål.
 • För följande användningsområden: lokal kollektivtrafik (inklusive taxibilar), avfallshantering, försvaret och den offentliga förvaltningen, personer med funktionshinder och ambulanstransporter.
 • Mellan yrkesmässig och icke-yrkesmässig användning av de energiprodukter och elektricitet som nämns ovan.

Skattebefrielser och skattenedsättningar

Följande användningsområden är skattebefriade:

 • Energiprodukter och elektricitet som används för att framställa elektricitet, och elektricitet som används för att upprätthålla möjligheten till elproduktion. EU-länderna får dock av miljöpolitiska skäl beskatta dessa produkter om så önskas.
 • Energiprodukter som tillhandahålls för användning som flygbränsle för annan luftfart än privat nöjesflyg.
 • Energiprodukter som tillhandahålls för användning som bränsle för sjöfart inom EU:s farvatten (inklusive fiske), annat än i privata nöjesfartyg, och elektricitet som framställs ombord på ett fartyg.

EU-länderna får begränsa de två sista undantagen till att gälla endast internationella transporter och transporter inom EU. För all luft- och sjötransport inom ett EU-land, eller mellan två EU-länder som har ingått ett bilateralt avtal med varandra, får medlemsstaterna därför tillämpa en skattenivå som ligger under den miniminivå som anges i detta direktiv.

EU-länderna får tillämpa fullständiga eller partiella undantag från eller nedsättningar av skattenivån för bland annat:

 • Energiprodukter som används under tillsyn av skattemyndigheterna inom pilotprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller för bränslen från förnybara källor.
 • Biobränslen.
 • Energi från sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme samt energi som framställs av biomassa * eller avfall.
 • Energiprodukter och elektricitet som används för person- och godstrafik på järnväg, med tunnelbana, med spårvagn eller med trådbuss.
 • Energiprodukter som tillhandahålls för användning som bränsle för sjöfart på inre vattenvägar (inklusive fiske), annat än i privata nöjesfartyg, och elektricitet som framställs ombord på ett fartyg.
 • Naturgas och gasol som används som drivmedel.

Direktivet tar hänsyn till det rådande konkurrensläget mellan företag genom att ge utrymme för skattelättnader till energiintensiva verksamheter och/eller verksamheter * som åtagit sig att öka miljöskyddet eller förbättra energieffektiviteten.

Det ger också EU-länderna möjlighet att återbetala, helt eller delvis, tidigare erlagd skatt till företag som har investerat i rationalisering av sin energianvändning. Energiintensiva företag kan få upp till 100 procent av erlagd skatt återbetalad medan övriga företag kan få upp till 50 procent.

Övergångsperioder

För vissa EU-länder innehåller direktivet bestämmelser om övergångsperioder under vilka länderna förväntas gradvis minska avståndet mellan sina aktuella nivåer och de nya minimiskattesatserna. Om skillnaden mellan den nationella skattesatsen och minimiskattesatsen inte överstiger 3 procent av miniminivån får det berörda EU-landet dock vänta fram till periodens slut med att anpassa sin nationella nivå.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Skattenivå: Det samlade belopp som påförts i form av alla indirekta skatter (med undantag av mervärdesskatt), beräknat direkt eller indirekt på kvantiteten av energiprodukter och elektricitet när de frisläppts för förbrukning.
 • Dieselbrännolja för yrkesmässig användning som används som drivmedel: Dieselbrännolja som används som drivmedel vid godstransport som för annans eller egen räkning sker med motorfordon eller fordonskombinationer som är avsedda uteslutande för godstransport på väg och vars totala tillåtna bruttovikt är minst 7,5 ton, samt även passagerartransport, regelbunden eller tillfällig, som sker med motorfordon av kategori M2 eller kategori M3, i enlighet med rådets direktiv 70/156/EEG typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
 • Biomassa: Den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, samt den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.
 • Energiintensivt företag: En företagsenhet där antingen energiprodukternas och elektricitetens inköpskostnad uppgår till minst 3,0 procent av produktionsvärdet, eller den erlagda nationella energiskatten uppgår till minst 0,5 procent av förädlingsvärdet.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2003/96/EG

31.10.2003

31.12.2003

EUT L 283, 31.10.2003

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2004/74/EG

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 195, 2.6.2004

Direktiv 2004/75/EG

1.5.2004

1.5.2004

EUT L 195, 2.6.2004

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till direktiv 2003/96/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 03.11.2010

Top