Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finansiell insyn i de finansiella förbindelserna mellan EU-länder och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Finansiell insyn i de finansiella förbindelserna mellan EU-länder och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet

För att kommissionen ska kunna sörja för effektiv och rättvis tillämpning av reglerna om statligt stöd är det viktigt att det finns möjligheter till insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstaternas myndigheter och offentliga företag och att den finansiella och organisatoriska strukturen i vissa företag redovisas öppet.

RÄTTSAKT

Kommissionens direktiv 2006/111/EG av den 16 november 2006 om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet.

SAMMANFATTNING

De offentliga företagen * spelar en viktig roll i ekonomin hos länderna i Europiska unionen, och måste, i enlighet med artikel 106.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)(tidigare artikel 86.1 i Fördraget om Europeiska gemenskapen inrättande (EG-fördraget)), liksom företag med särskilda eller exklusiva rättigheter följa konkurrensreglerna på samma sätt som privata företag. Enligt artikel 345 i EUF-fördraget (tidigare artikel 295 i EG-fördraget) i fördraget ska fördraget inte i något hänseende ingripa i EU-ländernas egendomsordning. Konkurrensreglerna får alltså inte tillämpas så att offentliga eller privata företag diskrimineras på ett omotiverat sätt. I artikel 106.2 i EUF-fördraget anges dock undantag för offentliga eller privata företag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Om fördragets regler om statligt stöd ska kunna tillämpas effektivt och rättvist måste de finansiella förbindelserna, som ofta är mycket komplicerade, mellan offentliga företag och offentliga myndigheter redovisas öppet.

Det är också nödvändigt att säkerställa insyn i den finansiella och organisatoriska strukturen i offentliga och privata företag som har beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter eller som ansvarar för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och får ersättning i någon form för det samtidigt som företaget även bedriver annan verksamhet. Samtliga dessa företag är därför skyldiga att ha separat redovisning. Det är särskilt viktigt att se till att kostnaderna för uppdraget att tillhandahålla tjänster i allmänhetens intresse inte överkompenseras eller att det förekommer korssubventioner mot de andra ekonomiska verksamheterna i företaget.

Kommissionen måste därför få detaljerade uppgifter så att den kan kontrollera att EU-länderna inte ger sådant stöd till offentliga eller privata företag som strider mot den gemensamma marknaden.

Finansiella förbindelser mellan myndigheter och offentliga företag

EU-länderna ska se till att finansiella förbindelser mellan myndigheter och offentliga företag redovisas öppet så att det klart framgår vilka allmänna medel som offentliga myndigheter direkt och indirekt (via andra offentliga företag eller finansiella institut) har tillfört offentliga företag och på vilket sätt dessa allmänna medel har använts.

Det är särskilt viktigt att det finns insyn i följande typer av finansiella förbindelser:

 • täckande av driftunderskott;
 • gynnande genom att inte kräva normal avkastning på utnyttjade allmänna medel;
 • tillskott av kapital;
 • amorteringsfria tillskott eller lån på förmånliga villkor;
 • gynnande genom att inte kräva vinst eller inte inkassera fordringar;
 • ersättning för avgifter till myndigheterna.

EU-länderna ska se till att information om finansiella förbindelser mellan offentliga företag och myndigheter hålls tillgänglig för kommissionen under fem år. Medlemsstaterna ska överlämna dessa uppgifter till kommissionen på begäran.

Skyldighet för vissa företag att ha separat redovisning

De företag som är skyldiga att ha separat redovisning är privata och offentliga företag som har fått särskilda eller exklusiva rättigheter av ett EU-land eller som har fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och som får ersättning i någon form för detta, samtidigt som företaget även bedriver annan verksamhet. Den separata redovisningen ska spegla de olika verksamheter som företaget bedriver, så att det klart framgår vilka kostnader och intäkter som härrör från de olika verksamheterna och vilken metod som har använts för att kontera och fördela dem.

EU-länderna ska se till att information om den finansiella och organisatoriska strukturen i berörda företag hålls tillgänglig för kommissionen under fem år. Medlemsstaterna ska överlämna dessa uppgifter till kommissionen på begäran.

Tillverkningsindustrin

Särskilda bestämmelser gäller för företag i tillverkningsindustrin som har en årsomsättning över 250 miljoner euro eftersom fördragsstridigt stöd till dessa företag kan orsaka stor snedvridning av konkurrensen.

För varje företag som berörs ska EU-länderna varje år lämna verksamhetsberättelse, årsredovisning, meddelanden om bolagsstämma och all annan relevant information. Senast den 31 mars varje år ska EU-länderna överlämna en förteckning över dessa företag.

Villkor för undantag

Följande företag är undantagna från direktivets bestämmelser:

 • offentliga och privata företag som tillhandahåller tjänster som inte kan påverka handeln mellan EU-länderna i nämnvärd omfattning;
 • centralbanker;
 • offentliga kreditinstitut, när det gäller myndigheters insättningar av allmänna medel på normala affärsmässiga villkor;
 • offentliga företag vars totala årliga nettoomsättning varit högst 40 miljoner euro under de två sista räkenskapsåren före det år då de offentliga medlen mottas (för offentliga kreditinstitut är detta tröskelvärde en balansomslutning på 800 miljoner euro);
 • offentliga och privata företag, vars totala årliga nettoomsättning varit högst 40 miljoner euro under de två räkenskapsåren före det år då företaget har en särskild eller exklusiv rättighet som beviljats av ett EU-land eller då det har anförtrotts att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (för offentliga kreditinstitut är detta tröskelvärde en balansomslutning på 800 miljoner euro);
 • företag som under en lämplig tidsperiod tar emot en ersättning för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som har fastställts genom ett öppet, genomblickbart och icke-diskriminerande förfarande.

Bakgrund

Genom det här direktivet upphävs direktiv 80/723/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstater och offentliga företag.

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Offentligt företag: ett företag, över vilket de offentliga myndigheterna direkt eller indirekt kan utöva ett dominerande inflytande till följd av ägarskap, finansiell medverkan eller gällande regler.
 • Särskilda rättigheter: rättigheter som ett EU-land beviljar ett begränsat antal företag genom lag eller annan författning eller något administrativt instrument inom ett bestämt geografiskt område som på annat sätt än utifrån objektiva, proportionerliga och icke-diskriminerande kriterier begränsar antalet företag som har tillstånd att tillhandahålla en viss tjänst eller utföra en viss verksamhet till två eller flera, eller ger flera konkurrerande företag, på annat sätt än enligt dessa kriterier, tillstånd att tillhandahålla en viss tjänst eller utföra en viss verksamhet, eller ger ett eller flera företag, på annat sätt än enligt dessa kriterier, författningsenliga fördelar som i väsentlig grad påverkar andra företags möjligheter att tillhandahålla samma tjänst eller bedriva samma verksamhet på i allt väsentligt likvärdiga villkor. Exklusiva rättigheter: rättigheter som en medlemsstat beviljar ett företag genom lag eller annan författning eller något administrativt instrument som ger detta företag ensamrätt att tillhandahålla en tjänst eller bedriva en verksamhet inom ett bestämt geografiskt område.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/111/EG

20.12.2006

-

EUT L 318, 17.11.2006

Senast ändrat den 15.11.2011

Top