Help Print this page 
Title and reference
Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Syftet med direktiv 2001/29/EG är att anpassa lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter till den tekniska utvecklingen och i synnerhet till informationssamhället.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället.

SAMMANFATTNING

Om inget annat sägs påverkar direktivet inte de befintliga bestämmelserna om:

 • det rättsliga skyddet för datorprogram;
 • uthyrnings- och utlåningsrättigheter samt vissa rättigheter på immaterialrättens område som står upphovsrätten nära;
 • upphovsrätt och närstående rättigheter för satellitsändningar och vidaresändningar via kabel av program;
 • skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter, och;
 • det rättsliga skyddet för databaser.

Direktivet avser tre huvudområden: rätten till mångfaldigande, rätten till överföring och spridningsrätten.

Rätten till mångfaldigande

Medlemsländerna ska föreskriva att följande personer ska ha ensamrätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfälligt eller permanent mångfaldigande, helt eller delvis och oavsett metod och form:

 • Upphovsmän: för egna originalverk och kopior av dem;
 • Utövande konstnärer: för upptagningar av deras framföranden;
 • Fonogramframställare: för egna fonogram;
 • Framställarna av de första upptagningarna av filmer: för original och kopior av deras filmer;
 • Radio- och televisionsföretag: för upptagningar av deras utsändningar, såväl trådöverförda som luftburna, inklusive kabel- och satellitsändningar.

Rätten till överföring

Medlemsländerna ska tilldela upphovsmännen ensamrätten att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk. Det omfattar också överföring som innebär att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Ensamrätt till överföring som innebär att skyddade verk görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer gäller även följande:

 • För utövande konstnärer: upptagningar av deras framföranden;
 • För fonogramframställare: deras fonogram;
 • För framställarna av de första upptagningarna av filmer: original och kopior av deras filmer;
 • För radio- och televisionsföretag: upptagningar av deras utsändningar, oavsett utsändningsmetoden.

Spridningsrätten

Genom direktivet harmoniseras upphovsmännens ensamrätt att tillåta eller förbjuda spridning av egna verk och kopior av dem till allmänheten. Denna rätt upphör att gälla i och med en första försäljning eller ett första överlåtande på annat sätt som görs inom EU av rättsinnehavaren, eller av någon annan med dennes tillstånd.

Ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande

Genom direktivet införs ett obligatoriskt undantag från rätten till mångfaldigande. Undantaget gäller vissa tillfälliga former av mångfaldigande, utan självständig ekonomisk betydelse, som ingår i en teknisk process med syftet att möjliggöra laglig användning av ett skyddat verk eller annat alster eller överföring via en mellanhand i ett nät mellan tredje parter.

Dessutom anges det i direktivet andra undantag från rätten till mångfaldigande och rätten till överföring. De undantagen är dock inte obligatoriska, utan varje medlemsland får själv välja om det vill tillämpa dem.

Rätten till mångfaldigande och rätten till överföring

Undantagen från och begränsningarna av rätten till mångfaldigande och rätten till överföring är alltså frivilliga och avser i huvudsak "det allmänna". För tre av undantagen - reprografi, privat bruk och radio- och televisionsutsändningar som görs av sociala institutioner som sjukhus och fängelser - gäller att rättighetsinnehavarna ska ges rimlig kompensation.

Undantag från och begränsningar av spridningsrätten får förekomma på samma områden som när det gäller rätten till mångfaldigande och rätten till överföring.

Rättsligt skydd

Medlemsländerna ska se till att det finns rättsligt skydd mot kringgående av effektiva tekniska åtgärder som avser ett skyddat verk eller annat alster. Detta rättsliga skydd gäller även "förberedelser till kringgående" som exempelvis tillverkning, import, spridning eller försäljning av föremål eller tillhandahållande av tjänster som i princip bara kan användas till att kringgå sådana skyddsåtgärder. För vissa undantag och begränsningar gäller dock att om rättsinnehavaren inte frivilligt har vidtagit åtgärder som gör att de som har rätt att utnyttja ett undantag eller en begränsning också har faktisk möjlighet att göra detta, ska medlemsländerna se till att de får den möjligheten. Även när det gäller undantaget för privat bruk får medlemsländerna vidta sådana åtgärder, såvida inte rättsinnehavaren redan har möjliggjort mångfaldigande.

Skydd av information om rättighetsförvaltning

Medlemsländerna ska ge tillfredsställande rättsligt skydd mot personer som utan tillstånd medvetet

 • avlägsnar eller ändrar elektronisk information om rättighetsförvaltning, eller
 • sprider eller sänder ut i radio eller television skyddade verk eller andra alster, från vilka information om rättighetsförvaltning har avlägsnats eller ändrats utan tillstånd, eller på annat sätt gör dem tillgängliga för allmänheten

Sanktioner och rättsmedel

Medlemsländerna måste se till att det finns lämpliga sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder vid överträdelse av direktivets bestämmelser.

Bakgrund

Målet är att i EG:s regelverk införa de skyldigheter som följer av de båda fördrag om upphovsrätt och närstående rättigheter fördrag om upphovsrätt och närstående rättigheter som i december 1996 ingicks på gemenskapsnivå inom ramen för Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO).

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2001/29/EG

22.6.2001

22.12.2002

EGT L 167, 22.6.2001

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Direktiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (Text av betydelse för EES) [EUT L 95, 15.4.2010].

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter [EUT L 157, 30.4.2004].

Detta direktiv avser skydd av immateriella rättigheter. När det gäller upphovsrätt föreskrivs en hög grad av harmonisering av sanktioner och förebyggande åtgärder genom direktiv 2001/29/EG.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn [EUT 345, 31.12.2003].

Direktiv 2003/98/EG påverkar inte direktiv 2001/29/EG. Det ger ramar för hur vidareutnyttjande av offentliga dokument sektorn får ske. Därigenom syftar det till att skapa rättvisa villkor för kommersiellt verksamma förläggare på den inre marknaden. Offentliga organ som medger ett sådant vidareutnyttjande behåller dock upphovsrätten respektive de närstående rättigheterna till dokumenten. De uppmanas dock att använda dessa rättigheter på ett sätt som underlättar vidareutnyttjande.

Beslut

Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 1639/2006 av den 24 oktober 2006 om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007-2013) (EUT L 310, 9.11.2006, s. 15).

Ramprogrammet är särskilt avsett att främja sådan användning av informationsteknik som blivit möjlig efter det att direktiv 2001/29/EGhar givit svar på frågor om immateriell äganderätt som avser digitalt innehåll.

Rekommendationer

Kommissionens rekommendation av den 24 augusti 2006 Kulturellt innehåll - digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande [EUT L 236, 31.8.2006].

Kommissionen rekommenderar medlemsländerna att främja digitalisering av och elektronisk tillgång till kulturellt material och digitalt bevarande av det. Detta måste dock ske under fullständigt iakttagande av bestämmelserna i direktiv 2001/29/EG, som ger medlemsländerna möjlighet att föreskriva undantag från eller begränsningar av upphovsrätt och närstående rättigheter.

Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet [EUT L 276, 21.10.2005].

Rekommendationen innehåller därför förslag till åtgärder för att förbättra upphovsrättslicenserna för nättjänster på EU-nivå. Förbättringarna är nödvändiga eftersom det för nya Internettjänster (webcasting, nedladdning av musik osv.) krävs en licens som täcker sådan verksamhet i hela EU.

See also

 • Mer information finns under "Upphovsrätt och närstående rättigheter (DE) (EN) (FR)" på Generaldirektoratet för inre marknadens webbplats

Senast ändrat den 04.07.2011

Top