Help Print this page 
Title and reference
Internationella redovisningsnormer (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Internationella redovisningsnormer (IAS)

Europeiska unionen (EU) harmoniserar den finansiella rapporteringen för börsnoterade bolag för att skydda investerare. Man avser också att genom tillämpning av internationella redovisningsregler bevara förtroendet för finansmarknaden och samtidigt underlätta internationell handel och handel över nationsgränserna med värdepapper.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förordningens mål är antagandet och tillämpningen av internationella redovisningsnormer inom Europeiska unionen (EU), i syfte att harmonisera den finansiella information som presenteras av bolag, för att garantera en hög grad av insyn i och jämförbarhet av redovisningar.

Definitioner

De internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRSs) (eller International Accounting Standards – IAS för de äldsta), har antagits av den internationella organisation med säte i London som utarbetar redovisningsstandarder, International Accounting Standards Board (IASB) (EN).

Tillämpningsområde

Alla börsnoterade bolag inom EU (även banker och försäkringsbolag) ska sedan 2005 tillämpa de internationella redovisningsnormerna IFRSs i sin sammanställda redovisning. Medlemsstaterna får också tillåta eller kräva att börsnoterade bolag inom EU tillämpar normerna när de utarbetar sina årsredovisningar, och icke börsnoterade bolag inom EU när de utarbetar sina årsbokslut och/eller sammanställda redovisning.

Antagningsprocedur

För att en internationell redovisningsstandard ska kunna antas måste dess tillämpande ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat, motsvara det europeiska allmänintresset och leva upp till kriterierna om begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet som ställs på finansiell information som behövs för att fatta ekonomiska beslut och utvärdera företagsledningens arbete. Kommissionen kommer att samarbeta med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för att utveckla en gemensam strategi för hur dessa regler ska genomföras.

Förordningen har antagits med en tvåstegsmekanism:

  • en tillsynsnivå med en tillsynskommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och står under kommissionens ordförandeskap. Utifrån kommissionens förslag beslutar denna kommitté om ett eventuellt antagande av IFRS-normerna. Syftet är att garantera sammanhängande insyn och ansvar gentemot rådet och parlamentet;
  • en redovisningsteknisk nivå med en teknisk redovisningskommitté, European Financial Reporting Advisory Group, som består av redovisningsexperter från den privata sektorn i flera medlemsländer. Denna kommitté ska svara för att det stöd och den kompetens som krävs för att bedöma IFRS-normerna finns tillgänglig i tid. Den ska också ge kommissionen råd i frågan om den berörda IFRS-normen bör antagas eller inte.

Tillämpning baserad på en konsoliderad text antagen av kommissionen

De internationella redovisningsstandarderna och anknytande tolkningarna ingår i en införande förordning från kommissionen som innehåller de tillämpliga standarder som gäller sedan 14 september 2002. Målet är att förenkla tillämpningen av dessa standarder genom att gruppera dem tillsammans till en enda konsoliderad text antagen av kommissionen, förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008.

Denna förordning har i sig blivit ändrad flera gånger så att den innefattar alla de standarder som presenteras av International Accounting Standards Board (IASB) sedan 2008, och som innehåller vissa ändringar från 2012 om konsoliderade redovisningar, partnerskap och information som ska lämnas om intressen som finns i andra organ.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1606/2002

14.9.2002

-

EGT L 243, 11.9.2002

Ändringsrättsakter

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EUT

Förordning (EG) nr 297/2008

10.4.2008

-

EUT L 97, 9.4.2008.

Ändringarna och rättelserna av förordning (EG) nr 1606/2002 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förordningar

Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (Text av betydelse för EES) [EUT L 320, 29.11.2008].

Direktiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG [EUT L 182, 29.06.2013].

Direktivet syftar till att revidera de redovisningsregler som är tillämpliga för företag i EU, med inriktning på att: i) göra redovisningar tydligare och mer jämförbara, ii) lätta den administrativa bördan och förenkla redovisningsreglerna, i synnerhet för små och medelstora företag, iii) förbättra öppenheten för de belopp som betalas till myndigheter av utvinningsindustrin och skogshuggare i urskogar.

Senast ändrat den 10.01.2014

Top