Help Print this page 
Title and reference
Gemenskapsformgivning (gemenskapsmönster)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gemenskapsformgivning (gemenskapsmönster)

Genom denna förordning skapas ett enhetligt regelverk för gemenskapsformgivning med homogent skydd på den inre marknaden. Det kommer inte bara att undanröja sådant som hindrar eller snedvrider konkurrensen på gemenskapsnivå, utan det kommer också att stimulera kreativitet och innovation genom ett tillförlitligt och enhetligt skydd inom hela EU.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förordningen skapar ett enkelt och billigt förfarande för registrering av mönster och modeller hos Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (DE) (EN) (FR) (harmoniseringsbyrån), EU:s varumärkesmyndighet med säte i Alicante.

Syftet är att avskaffa källorna till snedvridning av konkurrensen på EU-nivå och göra slut på den juridiska osäkerhet som näringslivet konfronteras med på grund av olikheterna i den nationella lagstiftningen. Att skapa ett system för formgivning och mönster på EU-nivå har också som mål att stimulera kreativitet och innovation genom ett tillförlitligt och enhetligt skydd inom hela EU.

Detta EU-system är tänkt att finnas parallellt med de nationella skyddsordningarna. Alla frågor som inte omfattas av förordningens tillämpningsområde omfattas av de enskilda medlemsstaternas lagstiftning.

Tillämpningsområde

För att kunna åtnjuta skydd måste en formgivning vara ny och särpräglad (dvs. skilja sig från tidigare existerande produkter). En beståndsdel i en sammansatt produkt kan inte få skydd om dess utformning betingas av den sammansatta produkten (detta gäller bland annat synliga bilreservdelar). Däremot medger förordningen skydd för beståndsdelar i andra produkter under förutsättning att beståndsdelen är synlig vid normal användning av produkten.

De rättigheter som en gemenskapsformgivning innebär

Rätten till en gemenskapsformgivning tillkommer formgivaren eller den som rätten har övergått till. I förordningen anges två typer av skydd för formgivningar som är direkt tillämpliga i alla medlemsstaterna, nämligen:

  • i egenskap av "oregistrerad gemenskapsformgivning", vilket inte kräver några formaliteter;
  • i egenskap av "registrerad gemenskapsformgivning", om den är registrerad hos harmoniseringsbyrån.

Skillnader mellan de båda typerna av skydd

Skyddet för en oregistrerad gemenskapsformgivning är kortvarigt: tre år från den dag då formgivningen för första gången "görs tillgänglig" - i första hand genom marknadsföring eller förhandspublicering - för allmänheten inom EU. Den här formen av skydd kan vara lämplig i branscher där man skapar ett stort antal formgivningar för produkter som ofta har kort ekonomisk livslängd. Förordningens bestämmelser innebär nämligen att formgivningarna åtnjuter ett visst skydd utan att det behövs något tidskrävande registreringsförfarande.

En registrerad gemenskapsformgivning är skyddad under minst fem och högst tjugofem år.

För övrigt, så skiljer sig skyddsnivån som ges för registrerad gemenskapsformgivning från den som ges för oregistrerad gemenskapsformgivning. Registrerade gemenskapsformgivningar är skyddade både mot systematisk efterbildning och mot oberoende utveckling av en likartad formgivning, medan oregistrerade gemenskapsformgivningar är skyddade bara mot systematisk efterbildning.

En registrerad gemenskapsformgivning åtnjuter med andra ord ett mer formellt och mer omfattande rättsligt skydd.

Harmoniseringsbyrån saknar dessutom befogenhet att behandla oregistrerade gemenskapsformgivningar.

Rättigheternas begränsningar

De rättigheter som är knutna till en gemenskapsformgivning omfattar inte handlingar som företas privat och utan vinstsyfte, handlingar som företas i experimentsyfte och handlingar som innebär återgivning i exempelvis undervisningssyfte.

Denna förordning gäller inte utrustning ombord på fartyg och luftfartyg som är registrerade i länder utanför EU och tillfälligt uppehåller sig inom EU:s territorium.

Tillämpningen av förordningen

Harmoniseringsbyrån ansvarar för tillämpningen av förordningen på EU-nivå.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera "domstolar för gemenskapsformgivningar" i första och andra instans. Dessa domstolar har behörighet i fråga om följande:

  • talan om intrång och - om nationell lag medger detta - talan om fara för intrång i en gemenskapsformgivning;
  • talan om ogiltigförklaring av en oregistrerad gemenskapsformgivning;
  • genkäromål som avser ogiltigförklaring av en gemenskapsformgivning och som uppkommer i samband med en talan om intrång.

Registrering av en gemenskapsformgivning

Ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning kan lämnas till harmoniseringsbyrån, till en medlemsstats centrala myndighet för industriellt rättsskydd eller - i Benelux-länderna, som redan har gemensamma formgivningsrättigheter - till Benelux formskyddsbyrå. Den formella prövningen görs alltid av harmoniseringsbyrån, som eventuellt beviljar ansökan genom att föra in den berörda formgivningen i registret över gemenskapsformgivningar. Därefter offentliggör harmoniseringsbyrån de registrerade uppgifterna i en tidning som är tillgänglig för allmänheten. Om den sökande vill skydda känslig information, kan han begära att offentliggörandet ska senareläggas med 30 månader räknat från ansökningsdagen.

Registrering hos harmoniseringsbyrån kan ske sedan 2003.

Licenser

Om innehavaren av en gemenskapsformgivning så önskar kan han utfärda licenser för sin formgivning. En licens kan avse hela eller delar av EU och vara exklusiv eller icke-exklusiv.

Ogiltigförklaring

En registrerad gemenskapsformgivning kan ogiltigförklaras av harmoniseringsbyrån genom en direkt ansökan hos byrån eller av en domstol för gemenskapsformgivningar på grundval av ett genkäromål * i samband med en talan om intrång. Grunden för ogiltigförklaring kan bland annat vara följande:

  • formgivningen uppfyller inte de gällande kraven;
  • innehavaren har inte rätt till formgivningen;
  • formgivningen innebär en otillåten användning av ett verk som skyddas av en medlemsstats lagstiftning om upphovsrätt.

Harmoniseringsbyrån och domstolarna för gemenskapsformgivningar kan inom sina respektive behörighetsområden ogiltigförklara en gemenskapsformgivning på grundval av en giltig ansökan där det anges godtagbara skäl. I vissa fall kan gemenskapsformgivningen bibehållas i ändrad form.

Avstående från en gemenskapsformgivning

Innehavaren av en gemenskapsformgivning har rätt att helt eller delvis avstå från denna. Harmoniseringsbyrån och eventuella berörda licensinnehavare ska då underrättas om detta, och harmoniseringsbyrån ska offentliggöra uppgifter om avståendet.

Överklagande

Harmoniseringsbyråns beslut om registrerade gemenskapsformgivningar kan överklagas hos byråns överklagandenämnd. Nämndens beslut kan överklagas till EU-domstolen, t.ex. om en part anser att nämnden inte varit behörig, att den åsidosatt fördraget eller att den brutit mot bestämmelser i förordningen.

Påföljder

I förordningen anges vilka påföljder som kan utdömas i mål om intrång. Det rör sig bland annat om produktionsförbud och beslag av de produkter som innebär intrång. Dessutom kan domstolarna i medlemsstaterna utdöma andra påföljder.

Procedurspråk

Ansökan om registrering ska göras på ett av EU:s officiella språk. Sökanden ska också ange ett andra språk, som ska vara ett av dem som används inom harmoniseringsbyrån och som han vid behov kan godta som procedurspråk.

Bakgrund

Arbetet med att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning om skydd av en formgivning inleddes genom EU-direktiv 98/71/EG. Det fastställdes dock inte någon egentlig gemenskapsformgivning genom detta direktiv eftersom det fortfarande var nödvändigt att registrera formgivningen i varje enskild medlemsstat. Den här förordningen banar dessutom för första gången vägen för en samlad EU-ordning för skydd av gemenskapsformgivningar.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Genkäromål: sådan talan som svaranden i ett mål väcker mot den som är kärande och där båda målen kan handläggas gemensamt.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 6/2002

6.3.2002

-

EGT L 3, 5.1.2002

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga II: Förteckning enligt artikel 20 i anslutningsakten - 4. Bolagsrätt - C. Industriell äganderätt - III Gemenskapsformgivning

1.5.2004

-

EUT L 236, 23.9.2003

Akt om villkoren för Republiken Bulgariens och Republiken Rumäniens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen - Bilaga III: Förteckning enligt artikel 19 i anslutningsakten: anpassningar av institutionernas rättsakter - 1.Bolagsrätt - Industriell äganderätt - III. Gemenskapsformgivning

1.1.2007

-

EUT L 157, 21.6.2005

Förordning (EG) nr 1891/2006

1.1.2008

-

EUT L 386, 29.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

WIPO:s (världsorganisationen för immateriell äganderätt) internationella system för registrering av industriella mönster

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version)(Text av betydelse för EES)[EUT L 78, 24.3.2009].

Rådets beslut nr 2006/954/EG, Euratom av den 18 december 2006 om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till Genèveakten till Haagöverenskommelsen om internationell registrering av industriella formgivningar, antagen i Genève den 2 juli 1999 [EUT L 386, 29.12.2006].

Tillämpningsförordning

Kommissionens förordning (EG) nr 2245/2002 av den 21 oktober 2002 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning [EGT L 341, 17.12.2002].

Avgifter som ska betalas till byrån

Kommissionens förordning (EG) nr 2246/2002 av den 16 december 2002 om avgifter till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vid registrering av gemenskapsformgivningar [EGT L 341, 17.12.2002].

Tillnärmning av nationell lagstiftning

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd [EGT L 289, 28.10.1998].

Syftet med direktivet om mönsterskydd är att uppnå en tillnärmning av den nationella lagstiftningen om mönster och modeller för att uppmuntra innovation och undanröja hindren för konkurrensen på den inre marknaden.

Senast ändrat den 04.07.2011

Top