Help Print this page 
Title and reference
Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar

Ett tydligt och effektivt skydd inom bioteknik är viktigt dels för vetenskaplig och teknisk forskning, dels för ekonomisk utveckling inom EU. Det är också målsättningen för direktivet som uttryckligen förbjuder kloning av människor och ingrepp i mänskliga könsceller. De etiska aspekterna hänförs till en oberoende kommitté som ska yttra sig till Europeiska kommissionen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar.

SAMMANFATTNING

Direktivet syftar till att klargöra vad som är patenterbart och vad som inte är det. Närmare bestämt handlar det om att slå fast att människokroppen i dess olika bildnings- och utvecklingsstadier, förfaringssätt för kloning av människor och ingrepp i den genetiska koden i mänskliga könsceller inte kan anses vara patenterbara uppfinningar.

För att skydda biotekniska uppfinningar måste medlemsländerna se till att deras nationella patentlagstiftning överensstämmer med direktivet.

Patenterbarhet

Patenterbara är nya uppfinningar som har uppfinningshöjd och kan användas industriellt, även om de avser en produkt som innehåller eller består av biologiskt material *. Biologiskt material som isoleras från sin naturliga miljö eller framställs genom ett tekniskt förfaringssätt kan också utgöra en uppfinning.

Icke patenterbara är

 • växtsorter och djurraser,
 • väsentligen biologiska förfaringssätt för framställning av växter eller djur, såsom korsning eller urval, men mikrobiologiska förfaringssätt kan dock fortfarande patenteras *;
 • människokroppen, liksom enbart upptäckten av en av dess beståndsdelar, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen.

En isolerad beståndsdel av människokroppen eller en beståndsdel som framställts genom ett tekniskt förfaringssätt, inbegripet en gensekvens eller en delsekvens av en gen, kan däremot utgöra en patenterbar uppfinning.

Uppfinningar som när de utnyttjas kommersiellt skulle kunna strida mot allmän ordning eller goda seder är inte patenterbara. Här avses t.ex. följande:

 • Förfaringssätt för kloning av mänskliga varelser.
 • Förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos mänskliga könsceller.
 • Användning av mänskliga embryon för industriella eller kommersiella ändamål.
 • Förfaringssätt för ändring i den genetiska identiteten hos djur som kan förorsaka dem lidande utan att det för med sig några påtagliga medicinska fördelar, samt djur som är resultat av sådana förfaringssätt.

Etiska aspekter

Alla etiska aspekter med anknytning till biotekniken ska bedömas av kommissionens europeiska grupp för etik inom vetenskap och ny teknik (EN) (FR).

Utökat skydd

Patentskyddet för ett biologiskt material som på grund av uppfinningen har bestämda egenskaper omfattar allt biologiskt material som erhålls ur det genom reproduktion eller mångfaldigande och som har samma egenskaper.

Patentskyddet för en produkt som innehåller genetisk information omfattar allt material som produkten införlivas i.

Skyddet omfattar dock inte

 • biologiskt material som framställs genom reproduktion eller mångfaldigande om detta är nödvändigt i den användning för vilken materialet av patenthavaren själv, eller med dennes samtycke, har släppts ut på marknaden, förutsatt att det framställda materialet inte senare används för ytterligare reproduktion eller mångfaldigande,
 • vegetabiliskt reproduktionsmaterial eller avelsdjur som säljs av patenthavaren eller med dennes samtycke till en jordbrukare, förutsatt att jordbrukaren använder dessa djur eller detta vegetabiliska material för att bedriva sin jordbruksverksamhet.

Tvångslicens på grund av avhängighet

En förädlare som inte kan erhålla eller utnyttja en växtförädlarrätt utan att göra intrång i ett tidigare meddelat patent får ansöka om tvångslicens att utan ensamrätt utnyttja den uppfinning som skyddas av patentet, mot lämplig avgift.

Detta gäller också när en innehavare av ett patent på en bioteknisk uppfinning inte kan utnyttja denna utan att göra intrång i en tidigare beviljad växtförädlarrätt.

Deposition av biotekniska uppfinningar

Patentansökan måste uppfylla vissa krav (biologiskt material ska deponeras hos en erkänd depositionsinstitution senast samma dag som patentansökan lämnas in, uppgifter om den deponerade mikroorganismens karakteristika ska tillhandahållas etc.).

Rättsaktens nyckelbegrepp

 • Biologiskt material: material som innehåller genetisk information och som kan reproducera sig självt eller kan reproduceras i ett biologiskt system.
 • Mikrobiologiskt förfaringssätt: varje förfaringssätt som använder sig av, utförs på eller framställer ett mikrobiologiskt material.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 98/44/EG

30.7.1998

30.7.2000

EGT L 213, 30.7.1998

Senast ändrat den 04.07.2011

Top