Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG)

Denna förordning syftar till att skapa en ny rättslig enhet grundad på EU-rätt för att underlätta och främja gränsöverskridande samarbete.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

SAMMANFATTNING

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar kan bara bildas enligt de regler som fastställs i nedan beskrivna förordning.

En sådan gruppering syftar till att underlätta eller utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet genom att man samlar resurser, verksamhet och kompetens i denna. Tanken är att medlemmarna tillsammans ska kunna uppnå bättre resultat än genom att verka var och en för sig. Grupperingen har inte till syfte att skapa vinst för egen del. Om grupperingen genererar vinst ska denna fördelas mellan medlemmarna och beskattas. En grupperings verksamhet ska knyta an till medlemmarnas ekonomiska verksamhet utan att ersätta den. En EEIG får inte ha fler än 500 anställda.

En EEIG kan bildas av bolag och andra rättsliga enheter av offentligrättsligt eller privaträttsligt slag, som har bildats enligt en medlemsstats lagstiftning och har sitt säte inom Europeiska unionen. En EEIG kan också bildas av fysiska personer som utövar industri-, handels-, hantverks- eller jordbruksverksamhet eller ett fritt yrke eller annan verksamhet inom EU.

En EEIG ska ha minst två medlemmar från olika medlemsstater.

Ett avtal om en gruppering ska innehålla uppgifter om grupperingens namn, säte och syfte, om varje medlems namn, firma och i förekommande fall registreringsnummer och registreringsort samt om grupperingens varaktighet om inte denna tid är obestämd. Avtalet om att bilda en gruppering ska ges in till ett register som anges av varje medlemsstat. Denna registrering ger grupperingen en fullständig rättslig ställning i hela EU.

Då en EEIG bildas eller likvideras ska ett meddelande om detta offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (C- och S-serien).

En gruppering ska ha sitt säte i EU. Sätet kan under vissa förhållanden flyttas till en annan medlemsstat.

Varje medlem i en EEIG ska ha minst en röst. I avtalet om att bilda grupperingen kan man dock ge vissa medlemmar flera röster förutsatt att ingen medlem får röstmajoritet. I förordningen anges vilka beslut som ska fattas enhälligt.

En EEIG ska ha minst två organ: medlemmarna gemensamt och en eller flera företagsledare. Företagsledaren eller - var och en av dem om de är flera - företräder grupperingen mot tredje man, även om hans handlingar faller utanför föremålet för grupperingens verksamhet.

En gruppering får inte rikta placeringserbjudanden till allmänheten.

En EEIG måste inte bildas med ett eget kapital. Dess medlemmar kan använda andra finansieringsformer.

Vinsten av en grupperings verksamhet betraktas som medlemmarnas egen vinst och delas mellan dem enligt vad som anges i avtalet om att bilda grupperingen eller, om sådana bestämmelser saknas, i lika delar. Grupperingens medlemmar ansvarar för dess vinster eller förluster. Som motprestation för den avtalsmässiga frihet som utgör grunden för grupperingen och då medlemmarna inte måste bidra till ett minsta kapital svarar medlemmarna obegränsat och solidariskt för grupperingens alla förbindelser.

Bakgrund

Denna förordning svarar mot behovet av en harmonisk utveckling av den ekonomiska verksamheten i hela EU och upprättandet av en gemensam marknad som erbjuder villkor som kan jämställas med villkoren på en nationell marknad. För att uppnå detta och samtidigt minska sådana svårigheter av juridiskt, skattemässigt eller psykologiskt slag som fysiska personer, företag och andra enheter stöter på när de samarbetar över gränserna, har EU beslutat att skapa ett lämpligt rättsinstrument på gemenskapsnivå i form av en europeisk ekonomisk intressegruppering.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EEG) nr 2137/1985

03.08.1985

-

EUT L 199, 31.07.1985

Senast ändrat den 04.07.2011

Top