Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krav på ekonomisk rapportering för publika aktiebolag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Krav på ekonomisk rapportering för publika aktiebolag

Direktivet moderniserar kraven på ekonomisk rapportering och minskar kostnaderna, särskilt för små och medelstora företag. Det skapar ett ramverk där företag och myndigheter måste offentliggöra inkomster från naturtillgångar och därmed bidra till att bekämpa skattebedrägeri och korruption. Det slår samman och förbättrar två befintliga rättsakter: Direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG.

SAMMANFATTNING

Direktivet förenklar upprättandet av årsbokslut för mindre företag och kräver att medlemsstaterna gör skillnad mellan små och större företag.

För små företag behöver endast balansräkning, resultaträkning och noter upprättas för att uppfylla lagstadgade krav. Medlemsstaterna får tillåta små företag att lämna in endast förkortade versioner av dessa. På så sätt kommer företagen att behöva ge information som är mer proportionerlig till deras storlek. Det finns inga EU-krav på att små företag ska ha en revisor.

Företagsategorier

I direktivet definieras mikroföretag samt små och stora företag på följande sätt:

  • Mikroföretag har färre än tio anställda, en omsättning på högst 0,7 miljoner euro och/eller en balansomslutning på högst 0,35 miljoner euro.
  • Mindre företag har färre än 50 anställda, en omsättning på högst 8 miljoner euro och/eller en balansomslutning på högst 4 miljoner euro. Medlemsstaterna får fastställa högre tröskelvärden upp till 12 och 6 miljoner euro för nettoomsättningen respektive balansomslutningen.
  • Stora företag har minst 250 anställda, en omsättning på 40 miljoner euro och en balansomslutning på 20 miljoner euro.

Drygt 90 % av företagen i EU hamnar av redovisningsskäl i kategorin små företag. Detta är mer än tidigare, men det återspeglar bättre den nuvarande företagsstrukturen i Europa. De noter som företagen ska lämna in omfattar mellan 8 och 13 poster jämfört med mellan 14 och 24 poster tidigare.

Direktivet bidrar till att stärka den inre marknaden. De jämförbara, tydliga och lättbegripliga redovisningar som direktivet kräver kan underlätta gränsöverskridande verksamhet och göra det enklare för företag att hitta finansiering utanför hemmabasen.

Land för land-rapportering

Direktivet kräver att vissa stora företag och företag av allmänt intresse som är verksamma i utvinningsindustrin eller inom avverkning av primärskog i en rapport årligen redovisar väsentliga betalningar till offentliga myndigheter i länder där de är verksamma, land för land och projekt för projekt.

Följande betalningar ska rapporteras: produktionsrättigheter, skatter som tas ut på inkomster, produktion eller vinster i företag; royaltyer; utdelningar; undertecknande, upptäckt och produktionsbonus; licensavgifter, hyresavgifter, inträdesavgifter och andra ersättningar för licenser och/eller koncessioner; och betalningar för infrastrukturförbättringar.

Den detaljerade analysen av rapporteringen kommer att förbättra insynen i betalningar som utvinnings- och avverkningsindustrin gjort till regeringar runt om i världen. Den kommer även att förse det civila samhället med mer information om de betalningar som företag i EU gör till sina regeringar för att utvinna naturtillgångar.

Bestämmelserna i direktivet ska tillämpas första gången på redovisningar för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Upphörande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/43/EG

29.6.2006

29.6.2008

EUT L 157, 9.6.2006

Ändringsakt

Dag för ikraftträdande - Upphörande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2013/34/EU

19.7.2013

20.7.2015

EUT L 182, 29.6.2013

Senast ändrat den 10.03.2014

Top