Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Växelkursmekanism mellan euron och de deltagande nationella valutorna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Växelkursmekanism mellan euron och de deltagande nationella valutorna

Detta avtal skapar en växelkursmekanism som ersätter det tidigare Europeiska monetära systemet (EMS) som upphörde i och med införandet av euron. Syftet med den nya växelkursmekanismen är att bibehålla stabila växelkurser mellan euron och de nationella valutorna som deltar i den nya växelkursmekanismen och därigenom undvika alltför stora växelkursfluktuationer på den inre marknaden. För tydlighetens och öppenhetens skull ersätter avtalet från den 16 mars 2006 det föregående avtal som ingicks i september 1998 och som av tekniska orsaker ändrats flera gånger.

RÄTTSAKT

Avtal av den 16 mars mellan Europeiska centralbanken (ECB) (EN) och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende de operativa förfarandena för en växelkurs under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen (EMU). [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

För att garantera handelsströmmarna mellan medlemsstaterna får inte den inre marknaden äventyras genom avvikelser från de reala jämviktsväxelkurserna eller alltför stora nominella växelkursfluktuationer mellan euron och de övriga EU-valutorna. Avtalet syftar till att garantera stabila ekonomiska förhållanden genom att det upprättas en växelkursmekanism (ERM II) mellan euron och de nationella valutorna som deltar i denna mekanism. Deltagande i ERM II är frivilligt för medlemsstater utanför euroområdet, men medlemsstater med undantag kan förväntas delta i mekanismen. ERM II bidrar till att de deltagande medlemsstaternas politik inriktas på stabilitet och konvergens genom att de arbetar för att införa euron.

Fastställande av en centralkurs och fluktuationsband

En centralkurs gentemot euron är fastställd för valutan i varje deltagande medlemsstat utanför euroområdet. Det finns ett normalt fluktuationsband på ±15 % runt centralkurserna. Parterna i avtalet om centralkurserna, inbegripet Europeiska centralbanken (ECB), har rätt att inleda ett konfidentiellt förfarande för omprövning av centralkurserna.

Besluten fattas efter överenskommelse mellan ministrarna i medlemsstaterna i euroområdet, ECB och ministrar och centralbankschefer i de medlemsstater som inte är med i euroområdet men som deltar i den nya mekanismen, enligt ett gemensamt förfarande som involverar kommissionen och samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén.

I avtalet föreskrivs i princip interventioner i euro och i de nationella valutor som deltar i ERM II. ECB och den eller de nationella centralbanker som berörs underrättar varandra om alla valutainterventioner. Här avses interventioner vid bandgränserna eller samordnade interventioner innanför bandgränserna.

  • interventioner vid bandgränserna. I princip är dessa automatiska och obegränsade. ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet kan dock avbryta sina automatiska interventioner om dessa skulle strida mot deras huvudmål att upprätthålla prisstabilitet;
  • samordnade interventioner innanför bandgränserna. ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet får komma överens om att genomföra samordnade interventioner innanför bandgränserna.

Ett godkännande från den nationella centralbank som utger en interventionsvaluta som inte är euro inhämtas i förväg när en annan centralbank inom Europeiska centralbankssystemet använder den förras valuta till ett belopp som överstiger gemensamt överenskomna maximibelopp.

En nationell centralbank utanför euroområdet meddelar omedelbart ECB när den har använt euron till ett belopp som överstiger maximibelopp.

Den bank som utför andra transaktioner än interventioner som avser minst en valuta utanför euroområdet eller euron och som överstiger överenskomna maximibelopp, ska i förväg meddela den eller de berörda centralbankerna.

Interventioner: underlätta faciliteten för mycket kortfristiga krediter

För interventioner i euro och i de deltagande valutorna utanför euroområdet samarbetar ECB och varje deltagande nationell centralbank utanför euroområdet genom att erbjuda varandra mycket kortfristiga krediter. Det rör sig om finansiering av interventioner vid bandgränserna eller innanför bandgränserna.

  • finansiering av interventioner vid bandgränserna. Faciliteten för mycket kortfristiga krediter är i princip automatisk och beloppsmässigt obegränsad när det gäller finansiering av interventioner i deltagande valutor vid bandgränserna. ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet kan avbryta ytterligare automatisk finansiering om den kommer i konflikt med prisstabiliteten;
  • finansiering av interventioner innanför bandgränserna. Faciliteten för mycket kortfristiga krediter kan ställas till förfogande för interventioner innanför bandgränserna under förutsättning att den centralbank som utger interventionsvalutan ger sitt godkännande. Förutom den nationella centralbankens godkännande måste dessutom vissa andra villkor uppfyllas, som att beloppet inte får överstiga den övre gränsen enligt bilaga II till avtalet, och att den låntagande banken på lämpligt sätt ska använda sina egna valutareserver innan den utnyttjar faciliteten.

Löptiden för en mycket kortfristig kredittransaktion är inledningsvis tre månader. Löptiden får förlängas automatiskt med högst tre månader, men den sammanlagda skulden får aldrig överstiga den övre gräns för den låntagande banken som anges i bilaga II. en skuld som överstiger beloppet får förlängas med tre månader om den långivande centralbanken godkänner detta. en skuld som redan har förlängts automatiskt med tre månader får förlängas en andra gång med ytterligare tre månader om den långivande centralbanken godkänner detta. Transaktionerna ska ha formen av försäljning och köp avista av deltagande valutor som ger upphov till motsvarande fordringar och skulder.

Fördjupat samarbete

Växelkurssamarbetet kan fördjupas på initiativ av en deltagande medlemsstat utanför euroområdet. På begäran av den berörda medlemsstaten kan det fastställas fluktuationsband som är smalare än det normala bandet. Dessa kan fastställas utifrån en formell överenskommelse och de understöds i princip av krediter och automatiska interventioner.

Övervakning av systemet

ECB:s allmänna råd övervakar hur ERM II fungerar och samordnar penning- och valutapolitiken samt förvaltar den interventions- och kreditmekanism som beskrivs i avtalet.

I avtalet föreskrivs ett fördjupat växelkurssamarbete mellan ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet. De nationella centralbanker utanför euroområdet som inte deltar i ERM II samarbetar med ECB och de deltagande nationella centralbankerna utanför euroområdet inom ramen för diskussioner och/eller annat utbyte av information.

Ändringar av avtalet

Avtalet ska förändras varje gång en ny centralbank börjar delta avtalet om ERM II. Det ska också ändras varje gång en centralbank slutar delta i avtalet, till exempel när en berörd medlemsstat antar euron som enda valuta.

Avtalet har sålunda ändrats för att ta hänsyn till att Slovenien, Cypern och Malta, Slovakien och Estland anslutit sig till eurozonen, och för Bulgariens och Rumäniens inträde i EU.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Avtal av den 16 mars 2006

1.4.2006

-

EUT C 73, 25.3.2006

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Avtal av den 21 december 2006

1.1.2007

-

EUT C 14, 20.1.2007

Avtal av den 14 december 2007

1.1.2008

-

EUT C 319, 29.12.2007

Avtal av den 14 december 2008

1.1.2009

-

EUT C 16, 22.1.2009

Avtal av den 13 december 2010

1.1.2011

-

EUT C 5, 8.1.2011

Senast ändrat den 19.09.2011

Top